bf^i 30, 2013, kwbevi : AMnvqY 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

Pjgvb ms¯‹iY ... ...

`yB bxK evb wK gybi wPwV

News Picture

bvkivZ Avwkqvbv Payix : wbevPwb Zdwmj Abyhvqx gbvbqbc Rgv `qvi mgq AvQ Avi gv `yB w`b| GB Aevq mwq nq DVQ AvRvwZK gnj| mB m Zrci RvwZmsN| Zviv me `ji AskMnY MnYhvM wbevPb wbwZ Kivi Rb KvR KiQ| GB Rb cևqvRbxq Pv Pvwjq hvQb| GiB Ask wnmve di `yB bxK wPwV w`qQb RvwZmsNi gnvmwPe evb wK gyb|

AvR _K di 72 Nvi Aeiva

Kvjvg AvRv` : bvkKZv-fvOPzi-Avbi Uvbv 71 Nvi Aeivai ci Gjv AveviI Aeiva| Gevi Uvbv 72 Nvi GKB Kgm~wP w`qQ 18 `jxq RvU| hv MZivZ msev` mjb NvlYv Kib cavb weivax `j weGbwci hyM gnvmwPe ij Kwei wiRfx| Gw`K MZ 26 bf^i _K Uvbv 71 Nvi Aeiva bvkKZv, fvOPzi I Avb `ki gvbyl GgwbZB fxZ-m| 

Av.jxMi cv_x ZvwjKv NvlYv

News Picture

6 gx-cwZgxmn ev` cojb 50 Ggwc
`xcK Payix : weivax `ji cwZnZi NvlYvi gaB `kg RvZxq msm` wbevPb ԆbKv cZxKi cv_x`i bvg NvlYv KiQ gZvmxb AvIqvgx jxM|
cavbgx I `jxq mfvcwZ kL nvwmbv Gevi wbevPb Kieb iscyi-6 I MvcvjM-3 Avmb _K| beg msm` wbevPb wZwb wZbwU Avmb _K Ask wbqwQjb|
 

evsjv`k wbic wbevPb `LZ Pvb Kvgib

News Picture

W wicvU : evsjv`k myz I wbic wbevPb AvqvRbi Avnvb RvwbqQb wewUk cavbgx WwfW Kvgib| evsjv`ki AwwZkxj cwiwwZi w`K BwZ Ki wZwb ejb, Avgiv mevB PvB evsjv`k GKwU wbic I h_vh_ wbevPb mb nvK| jۇbi evUviwm Avfvjykb beg wewUk Kvwi AvIqvW 2013 Abyvb Kvgib Gme K_v ejb| 

weGbwci kxl bZviv Avmvwg

News Picture

wbR^ cwZe`K : ivRavbxi wk cvKi KvQ cwiKwfve hvwevnx evm cywoq gvbyl nZvi AwfhvM weGbwc I RvgvqvZi 17 bZvi wei wei kvnevM _vbvq gvgjv `vqi KiQ cywjk| MZ enwZevi wkcvKi cvk wen cwienbi GKwU evm cUj evgv Quyo gvij evmwU cyo hvq| GZ PvjKmn 19 Rb ` nq| 

^ikvmbi c_ eQ wbj KiY cwiYwZ ne

Lvj`v wRqvi uwkqvwi
wbR^ cwZe`K : weGbwci fvicv gnvmwPe wgRv dLij Bmjvg AvjgMxi, RvZxq vqx KwgwUi m`m wgRv Avevm I Mqki P` ivq`i wei Mvwo cyovbvi Dvwbi `vq gvgjvq Zxe vf I wb`v RvwbqQb `ji Pqvicvimb eMg Lvj`v wRqv| mB m wZwb ejQb, cavbgx wbRI hvbevnb nvgjv I AwMmshvMi Rb cKvk Dvwb w`Qb|
 

ZYg~j RvZxqcvwU MVb Kijb KvRx Rvdi

iwdK Avng` : RvZxq cvwUi Pqvigvb I mveK ivcwZ mBb gyn` Gikv` kLjv fi KviY `ji wmwbqi cwmwWqvg m`m I mveK gx KvRx Rvdi Avng`K RvZxq cvwU _K ewnvi Kivq wZwb Gikv`i Ici y nb| ewnvii GKw`b ci `jwUi ewnZ bZv cwmwWqvg m`m I mveK cavbgx KvRx Rvdi Avng` MZKvj NUv Ki ZYg~j RvZxq cvwU bvg GKwU bZzb `j MVb KiQb| 

bvkKZvi Avb cyojv cvkvK KviLvbv

News Picture

MvRxcyi vvW M֓ci Avb
12 Nv ci wbqY, Z` KwgwU MVb
RR Avnv`, MvRxcyi _K : eviv Nv ci MvRxcyii vvW MvgUm KviLvbvi Avb wbfQ| dvqvi mvwfmi 14wU BDwbU AKv cwikg Ki MZKvj evi ejv 11Uvi w`K Avb cyivcywi wbqY AvbZ mg nq|
MZ encwZevi ivZ wez kwgKiv KviLvbvq Avb awiq `q|
 

wgicyi weAviwUwm evm Avb

wbR^ cwZe`K : enwZevi ivZ ivRavbxi wkcvKi mvgb evm Avb w`q 19 hvxK ` Kivi KqK Nv hZ bv hZB MZKvj eviI GKwU evm Avb w`qQb `yeiv| `ycyi 1Uvi w`K ivRavbxi wgicyi evOjv KjRi mvgb weAviwUwmi _g _vKv GKwU `vZjv evm Avb awiq `qv nq| Ze evmi PvjK ev hvx bv _vKvq Kvbv nZvnZi NUbv NUwb| 

Ljvwc FYi Z_ c`vb K`xq evsKi mevK c֯wZ

Kvjvg AvRv` : Avmb `kg RvZxq msm` wbevPbK mvgb iL Ljvwc FYi Z_ c`vb me aibi c֯wZ MnY KiQ evsjv`k evsK| GiB avivevwnKZvq welqwU wbq MZ enwZevi `ki mKj evsK I Avw_K cwZvbK wPwVI `Iqv nqQ| GKB welq AvR kwbevi Lvjv ivLv ne K`xq evsKI| GQvov gbvbqbc Rgv`vbi myweav_ AvR `ki Zdwmwj evsKjvI Lvjv _vKe| 

Aeivai bvg bivR mwi cwZev` c`xc c־jb

News Picture

wbR^ cwZe`K : Aeivai bvg mviv`k evgvevRx, AwMmshvM, mvm, bivR mw I Mvwo fvOPzii cwZev` eez mvswZK RvUi D`vM MZKvj evi `kevcx mgvek I c`xc c־jb Kgm~wP cvwjZ nq|
GZ AbywZ mgvek ee ivLb AMYx evsKi cwiPvjK ejivg cvvi, wn`y-e-wLvb HK cwil`i mfvcwZ I RvUi K`xq bZvivI eez mvswZK RvUi bZe`|
 

mgSvZvi gvag wbevPbi Zdwmj NvlYvi `vwe weGbwci

News Picture

wbR^ cwZe`K : mgSvZvi gvag wbevPbi Zdwmj NvlYvi `vwe RvwbqQ cavb weivax `j weGbwc| `ji fvicv gnvmwPe wgRv dLij Bmjvg AvjgMxi wbevPb KwgkbK Abyiva Rvwbq ejQb, GLbI mgq AvQ GKZidv wbevPbi Zdwmj wMZ Kib| mgSvZvi gvag wbevPbi eev Kib| GKB m wb`jxq miKvii Aaxb wbevPb eev MnYi Rb miKvii cwZ `vwe Rvbvb wZwb| 

GK wgwbUi PgK mgvavb ne bv : myiwZ

News Picture

wbR^ cwZe`K : GK wgwbUi PgK eZgvb mgmvi mgvavb ne bv ej ge KiQb AvIqvgx jxMi Dc`v cwil`i m`m myiwZ mb|
MZKvj evi `ycyi ivRavbxi mbevwMPvi LvRv wbRvgywb wgjbvqZb GK AvjvPbv mfvq W. Kvgvj nvmbi GK eei cwicwZ wZwb G ge Kib| bKv mg_KMvx GB AvjvPbv mfvi AvqvRb Ki|
 

cYg~j ivRbwZK AwiZvi cfve

News Picture

W wicvU : niZvj I Aeivai gZv Kgm~wPi cfve ewkifvM wbZcևqvRbxq cYi `vg eoQ| bvwfkvm IVQ wbg Avqi gvbyli|
evi evRvi Nyi `Lv MQ, kvK-mewR, gvQ, gvsm, wWg, `ya, Pvj, Wvj, gmjvmn me aibi cYi `vg MZ GK mvn AviI eoQ| eemvqxiv ejQb, niZvj, Aeivai gZv bivRKi ivRbwZK Kgm~wPZ ^vfvweK cY mieivn evavM֯ nIqvqB g~jZ cYg~j evoQ|
 

AvMvgxZ niZvj-Aeiva _vKe QywUi w`bI

W wicvU: AvMvgx RvZxq msm` wbevPbi Zdwmj wMZi `vweZ wZbw`b ivRc_, ijc_ I bc_ Aeiva `ki wewfb GjvKvq Kgx`i AskMnY m weGbwc-RvgvqvZ RvU| cavbgx c`ZvM bv Kij AviI KVvifve Kgm~wP cvjbi Kgx`i wb`kbv w`qQ RvU|
`vwe Av`vq mvgbi w`bjvZ niZvj, Aeiva I NivIqi mg^q avivevwnK Kgm~wP `Iqvi cv_wgK wmv wbqQ 18 `j|
 

ԆNbv Kwi GB ivRbxwZ i

News Picture

W wicvU : Ԇ`k GUv Kx nQ? ivRbxwZi bvg gvbyli cvovBqv gviQ! gZvi KvovKvwoZ Rvb hvQ mvaviY gvbyli| Zv`i Zv wKQy nQ bv| Zviv mvaviY gvbyli K_v Kx fveQb? Gi bvg Kx ivRbxwZ? GBWv hw` ivRbxwZ nq, ZvBj Nbv Kwi GB ivRbxwZ i|
XvKv gwWKj KjR nvmcvZvji evb I cvwK mvRvwi BDwbUi PZz_ Zjvq ey Rvb mvsevw`K`i m K_v ejZ wMq `ki eZgvb ivRbxwZ wbq Gfve vf cKvk Kib myjZvbv|