g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420

AvBb wefvM coZ PvBjt

kvnbvR LvjK wkgy : AvaywbK gvbmZ wkv c`vb GKavc GwMq XvKv BUvibvkbvj BDwbfvwmwU| GLvb iqQ ` I Awf wkKgjxi mg^q MwVZ GKwU hvM ckvmb| dj wkv_xiv hyMvchvMx wkv jvf Ki wbRB wbRi Kvwiqvi Zwi KiQ| mKj vb Zviv wbR`i hvM wnme Zzj aiQ| PvKwi cwZhvwMZvi evRviI Zviv mybvg Zwi KiQ| 1995 mvj W. G.we.Gg gwdRyj Bmjvg cvUvqvixi GKK cևPvq cwZvi ci _K mybvg KzwoqQ wekwe`vjqwU| DP wkvcwZvb wnme GLvb iqQ mKj AvaywbK I chywi myweav| hvZ GB wekwe`vjq cvm Ki wkv_xiv Zv`i hvMZv cgvY KiZ mg nq| wekl Ki MZ 17 eQi cwZwZ nqQ eemvq ckvmb, AvBb, mgvR wevb, BsiwR, KwDUvi mvq G Bwwbqvwis, BjKwUKvj BjKUwb G UwjKwgDwbKkb Bwwbqvwis Ges dvgwm wefvMi mybvg ARb| eZgvb wekwe`vjqi gvU Qv-Qvxi msLv cvq 8000 Ges c~YKvjxb wkK cvq 150| ZvB m` GBPGmwm cvm Kiv wkv_x`i Rb welqjv wbq AvjvPbv Kiv njv

AvBb wefvM : XvKv BUvibvkbvj BDwbfvwmwUi AvBb Abyl` Zv`i cwZvKvj _KB mdjfve Zv`i Kvhg cwiPvjbv KiQ| gav I hvMZvi wfwˇZ Qv-Qvxiv GLvb covjLv Kivi myhvM cvq| PvKwiRxex`i myweav_ GLvb w`ev kvLvi cvkvcvwk mvܨKvjxb kvLvZI covjLvi myhvM iqQ| XvKv BUvibvkbvj BDwbfvwmwUZ AvBb Abyl` eZgvb h Kvmmg~n Qv-Qvx fwZ Kiv nQ mjv njv : Pvi eQigqvw` GjGjwe (mvb) w`ev kvLv, Pvi eQigqvw` GjGjwe (mvb) mvܨKvjxb kvLv, `yeQigqvw` GjGjwe (cvm) cvMvg, GK eQigqvw` GjGjGg (gvvim) cvMvg, `yeQigqvw` GjGjGg (gvvim) cvMvg| GQvov A wekwe`vjqi AvBb Abyl`i Aaxb `yeQigqvw` gvvim Ae wnDgvb ivBUm j cvMvg iqQ| G AvBb Abyl`i Dc`v wnme AvQb XvKv wekwe`vjqi mnKvwi AavcK KvRx gvndzRyj nK mycb I wWb W. Dg Kzgvi `vm Ges Pqvigvb wnme wbqvwRZ AvQb mnKvix AavcK kvgxg Aviv| GLvb iqQb my` 20 Rb c~YKvjxb wkK| AvBb welq wkv_x`i mgK aviYv c`vbi j GLvb AvBbi AavcK, wePvicwZ, wePviK, Av`vjZ KgiZ AvBbRxex, evwivi cgyLi mg^q GKwU kwkvjx wkK kYx Zwi Kiv nqQ|

we-vwiZ Z_i Rb : 66 wMbivW, XvKv-1205| evwo # 04, moK # 01, eK # Gd, ebvbx, XvKv-1213| dvb : 9613868, 01732-764871|

E-mail : admissiondiu.netbd Website: www.diu.netbd/ www.diu.ac


This page has been printed from the web site of Amaderorthoneeti (www.Amaderorthoneeti.com).
URL: http://www.amaderorthoneeti.com/content/2013/05/30/news0032.htm

 

Amaderorthoneeti