g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

cvwKvb gvwKb Wvb nvgjvq wbnZ 4

AvRvwZK W: cvwKvbi Di cwgvjxq GjvKvq eyaevi gvwKb Wvb nvgjvq Kgc PviRb wbnZ nqQ| AvnZ nqQ Aviv PviRb|evsjv gBj

AvnZ`i vbxq nvmcvZvj fwZ Kiv nqQ ej Rvbv MQ| eyaevi mKvj Di IqvwRwivbi Pvkgv Mvgi wgivgkvn GjvKvq gvwKb Wvb wegvb _K `ywU cYv wbc Kiv nq| GZ PviRb wbnZ I Aviv PviRb AvnZ nq| cvK ciiv gYvjqi GK KgKZv eyaevii IB nvgjvi wb`v Ki ejb, GwU cvwKvbi ALZv I mvefgZi Rb gwK^ic| Gi AvM gymwjg jxMi bZv Ges cvwKvbi fvwe cavbgx bIqvR kixd Wvb nvgjvK cvK mvefvgZi Rb Pvj wnme DjL KiwQjb|

DjL, MZ 11 g AbywZ mvaviY wbevPbi ci cvwKvb GwUB c_g Wvb nvgjv


 
pag