g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

`k wdijb dLij

ZviK mvjgvb : weGbwci fvicv gnvmwPe wgRv dLij Bmjvg AvjgMxi wPwKrmv kl wmvcyi _K `k wdiQb| MZKvj weKvj `k wdi wegvbe`i mvsevw`K`i wZwb ejb, miKvii AvPiYi KviYB `ki MYZ cvrgyLx| ZvB MYZ wdwiq Avbvi Rb miKviKB D`vM wbZ ne|

weGbwc m~ Rvbv MQ, MZKvj mܨv cb 6Uvq evsjv`k wegvbi GKwU dvBU XvKvi kvnRvjvj AvRvwZK wegvbe`i AeZiY Kib wZwb| mLvb _K mivmwi wZwb Divi evmvq Pj hvb| kvixwiKfve wZwb GLb my AvQb| Zvi m x ivnvZ Aviv eMgI `k wdiQb| MZ 7 g AvMi `vqi Kiv GKwU gvgjvq wb Av`vjZ nvwRiv w`Z Mj wgRv dLij Bmjvgmn weGbwci Ab KqK bZvK Rvwgb bvgyi Ki KvivMvi cvVvbv nq| ci DP Av`vjZi gvag wZwb Rvwgb cvb| MZ 14 g wZwb wPwKrmvi Rb wmvcyi hvb| mv`bv : Dmgvb


 
pag