g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

wgicyi GjvKvq MvgU kwgK`i moK Aeiva fvOPzi

gvmy` Avjg : ivRavbxi wgicyi kIovcvov GjvKvq eZb-fvZv ew I bvwUk bv w`q MvgU ei cwZev` moK Aeiva Ki wevf I KviLvbv fvOPzi KiQ cvkvK kwgKiv| G mgq cywjki m wez kwgK`i avIqv-cvvavIqvi NUbv NU| cywjk cwiwwZ wbqY AvbZ mvD MևbW w`q Zv`i Qf Ki| G mgq cvq 20 Rb cvkvK kwgK AvnZ nq| Zv`i ga 3 Rbi Aev iZi| cywjk NUbvj _K 3 cvkvK kwgKK AvUK Ki| MZKvj mKvj 8Uv _K `ycyi 12Uv ch G Kgm~wP Pj|

cZ`kxiv Rvbvb, MZKvj mKvj 8Uvi w`K wgicyi kIovcvov GjvKvq GgGg kvU wjwgUW KvR KiZ wMq KviLvbvwU e `LZ cvq kwgKiv| ci wez kwgKiv wgicyi 10 b^i _K kIov cvov ch moK Aeiva Ki `ycyi 12Uv ch wevf Ki| GKchvq Abvb MvgU kwgKivI hvM `q| G mgq cywjk ivv Aeiva Kiv kwgK`i Qf KiZ KqKwU mvD MևbW w`q Zv`i Qf Ki `q| Gmgq cywjki m wez kwgK`i avIqv-cvvavIqvi NUbvq cvq 20 kwgK AvnZ nq| cywjk NUbvj _K 3 kwgKK AvUK Ki|

wez kwgKiv Rvbvb, AvM Kvbv bvwUk bv w`q gvwjKc KviLvbvwU e Ki `q| MZKvj mKvj KvR KiZ Gm KviLvbvwU Zviv e `LZ cvq| ci Zviv ivv Aeiva Ki wevf Ki|

kwgKiv Aviv Rvbvb, cvkvK kwgK`i `vwe-`vIqv gb bIqvi evcvi eyaevi wmv bIqv ne ej kwgK`i gjevi Avk KiwQj KviLvbv KZc| gvwjK c Kvbv wmv bv w`q KviLvbvwU e Ki `q|

Kvdij _vbvi Iwm KvRx IqvR` Avjx Rvbvb, kwgK`i `vwe-`vIqv wbq AvjvPbvi Rb gvwjKc KviLvbvwU 2 w`bi Rb QywU NvlYv Ki| mv`bv : Dmgvb


 
pag