g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

Lvqivgvbi asm PvBjb ndvRZ bZv

W wicvU : ivRkvnx wmwU Kicvikb wbevPb mwwjZ bvMwiK dvivgi cv_x gvmvK nvmbi cwZ GKvZv NvlYvi Rb Rjv 18 `jxq RvUi c _K msev` mjb Kiv nqQ| c_g Avjv AbjvBb

MZKvj eyaevi bMii GKwU iviuvq G msev` mjb Kiv nq| GZ Rjv ndvRZ Bmjvgi gnvmwPe gvbvRvZ ivRkvnx wmwU Kicvikbi m` mveK gqi G GBP Gg Lvqivgvbi asm Pvb| msev` mjbi iZ ndvRZi GKwU cywKv weZiY Kiv nq|

msev` mjb mfvcwZZ Kib ivRkvnx Rjv weGbwci mfvcwZ bvw`g gvdv| Gi iZ ivRbwZK mfvi gZv Rjv weGbwc, RvgvqvZ, Bmjvgx HKRvU I ndvRZ Bmjvgi bZviv Avmb MnY Kib| GZ ndvRZ Bmjvgi ivRkvnx Rjvi gnvmwPe gvIjvbv Ave`ym mvgv`, RvgvqvZi cwg Rjvi mUvwi Ave`yj LvjK, weGbwci mveK msm` m`m AvwRRyi ingvb, ivRkvnx evi Avmvwmqkbi mfvcwZ gvRvj nvmb, mvaviY mv`Kmn RvUi bZvKgxiv DcwZ wQjb|

bZv`i Avmb MnYi ciB 18 `jxq RvU-mgw_Z gqi c`cv_x K`xq weGbwci m`m gvmvK nvmbi Rb `vqv Pq gvbvRvZ Kiv nq| gvbvRvZ cwiPvjbv Kib ndvRZi ivRkvnx Rjvi gnvmwPe I Bmjvgx HKRvUi mfvcwZ gvIjvbv Ave`ym mvgv`| gvmvK nvmbi c Rjvi RvU bZviv GK nIqvq wZwb Avjvni KvQ Kwiqv Av`vq Kib| wZwb ejb, Avgiv KviAvbi AvBb Pvjy KiZ PvB| Avjvn, 18 `ji ga wgj-gneZ cq`v Ki `vI| bvw`g fvB 18 `ji bZvKgx wbq GKvZv NvlYv KiQb| Avjvn Zzwg G wgjbK Keyj Ki bvI| Zzwg gvmvK nvmb eyjeyj fvBK Keyj Ki bvI|

gvbvRvZ m` mveK gqi Lvqivgvbi mgvjvPbv Ki Ave`ym mvgv` ejb, weMZ gqi Bmjvwg Rjmv KiZ `qwb| KviAvbi K_v kvbwb, Avjg-Ijvgv`i wUUKvix KiQ| Avjvn Zzwg ZvK nvjvK (asm) Ki `vI| ZvK LZg Ki `vI| Zviv wj Ki AbK gvbyl nZv KiQ| mB knx``i Zzwg RvbvZ bwme Ki| mveK gqiK civwRZ Ki `vI| eyjeyj fvBK weRqx Ki `vI|

ndvRZ Bmjvg Kvbv ivRbwZK `j bq, Zvnj Kb Zviv 18-`jxq RvUi m msev` mjb DcwZ nqQb RvbZ PvBj mvsevw`K`i Ave`ym mvgv` ejb, Zviv Bgvb I AvwK`v ivi ^v_ G wbevPb gvmvKK mg_b w`qQb|

bvw`g gvdv Zvi ee ivRkvnxi eZgvb ckvmbi Aaxb wbevPb myz I wbic ne wK bv, Zv wbq mskq cKvk Kib| wZwb wiUvwbs KgKZvmn vbxq ckvmbK cZvnvii `vwe Rvbvb| GKBm wbevPbi mgq mbvevwnbx gvZvqbiI `vwe Rvbvb wZwb|

gqi c`cv_x gvmvK nvmb ejb, wbevwPZ nj weMZ gqii mgqi Awbqg, `ybxwZ I wmwU Kicvikbi g~jevb m` bvggv g~j `jxq jvK`i KvQ eiv `Iqvi welqjv Z` Ki eev beb wZwb|

msev` mjb ndvRZi cywKv : msev` mjb ii AvMB ndvRZi c _K evsjv`ki ^vaxbZv-mvefgZ I Bmjvg ndvRZ HKe nvb bvgi GKwU cywKv mvsevw`K`i nvZ awiq `Iqv nq| Gi mvgbi I cQbi cvZvq kvcjv PZii mgveki Qwe iqQ| GZ Bmjvg I `k ivq 6 Gwcևji jsgvP Bmjvwg PZbvi ^ZtZ MYweviY, evsjv`ki ^vaxbZv-mvefgZ I Bmjvg ndvRZ HKe nvb, Bmjvg weivax mKj AvBb evwZj KiZ ne, ndvRZ Bmjvgi 13 `dvi evLv, mKj wevwi wbimb ne Ges kvnevMx bvwK-gyiZv` weivax Av`vjb : ndRvZ Bmjvg Bmjvgcx I `kcwgK eni HKi cvUdg wkivbvg 5wU ce iqQ| mv`bv : bvRgyj mvC`


 
pag