g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

AvRgZ DjvK Bwmi KviY `kvbvi bvwUk

RvKvwiqv Payix, Ux _K : MvRxcyi wmwU Kicvikbi wbevPb 14 `j mgw_Z gqi cv_x AvWfvKU AvRgZ Djv LvbK AvPiYwewa jNbi AwfhvM KviY `kvbvi bvwUk `qv nqQ| MZKvj eyaevi wbevPbi wiUvwbs Awdmvi ZvK G bvwUk `b| AvMvgx 24 Nvi ga ZvK wjwLZ evLv w`Z ejv nqQ|

MvRxcyi Rjv wbevPbx Awdmvi nvmvbyvgvb Rvbvb, gjevi weKvj Ux bZzb evRvi AvIqvgx jxM `jxq Kvhvjqi mvgb hw`I mgvekwU wQj niZvjweivax; wK IB mgvek gqi cv_x AvRgZ Djv Lvb fvU PqQb Ges evbvi dzb wbq wgwQj Kiv nqQ hv wbevPwb wewamZ bq| ZvB ZvK 24 Nvi ga Gi evLv w`Z ejv nqQ|

DjL, MvRxcyi wmwU Kicvikbi wbevPbi cv_x`i cZxK eivi AvM fvU PvIqvmn wewfb AvPiYi eaZv bB| G evcvi gqi cv_x GW. AvRgZ Djv Lvbi m hvMvhvM Kiv nj wZwb ejb, wbevPwb wgwQj wgwUsqi h welqwU ejv nqQ Zv mwVK bq|

gjevi Ux _vbv AvIqvgx jxMi GKwU niZvjweivax wgwQj nIqvi K_v wQj| m Dχk `jxq Kvhvjqi mvgb bZvKgxiv DcwZ nb| Gw`K MvRxcyi wmwU Kicvikb wbevPwb Zdwmj NvlYv Kivq IB niZvjweivax wgwQjwUI wMZ Kiv nq| mv`bv : Dmgvb


 
pag