g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

Lyjbvevmxi gyLvgywL 3 gqi ejjb Dbqbi K_v

kixdv LvZzb wkDjx, Lyjbv : Lyjbv wmwU Kicvikb (Kwmwm) wbevPb AskMnYKvix wZb gqi cv_x bMievmxi gyLvgywL nqQb| MZKvj eyaevi weKj 5Uvq Lyjbv cmKve bvMwiK dvivg Lyjbv G Abyvbi AvqvRb Ki| GZ gqi cv_x Av.jxM mgw_Z mwwjZ bvMwiK KwgwUi ZvjyK`vi Avyj LvjK, weGbwc mgw_Z HKe bvMwiK dvivgi gqi cv_x gwbivgvb gwb Ges RvZxq cvwU mgw_Z Lyjbv bvMwiK Dbqb mg^q KwgwUi kwdKzj Bmjvg gay AskMnY Kib| Avmb 15 Ryb wbevPb G wZbRb cv_xB cwZwZv KiQb|

gyLvgywL Abyvb mfvcwZ Kib bvMwiK dvivg Lyjbv Gi Pqvicvimb gywhvv kL Avyj KvBDg|

Gmgq ZvjyK`vi Avyj LvjK Zvi eZvq ejb, weMZ 2008 mvji AvMi Lyjbv I eZgvb Lyjbvi ga GK weivU cv_K mw nqQ| bMixi Dbqbi Rb MZ 5 eQi evcK Dbqb KiwQ| AvMvgx wbevPb Lyjbvevmx m g~jvqb Kie ejI wZwb Avkvev` e Kib|

gwbivgvb gwb Rvbvb, wZwb fvicv gqi _vKv Aevq mZZv I wbvi mv_ KvR KiQb| AvMvgxZ wbevwPZ nj GKwU AvaywbK Lyjbv MoZ ecwiKi _vKeb|

kwdKzj Bmjvg gay ejb, ay Lyjbv gnvbMixi DbqbB bq, cv mZz wbgvYmn `wY-cwgv‡ji mvweK Dbqb Ges KwWG-Kwmwmi mg^qi gvag LyjbvK Mo Zvjv ne AvaywbK I cwiQb bMixZ|

G Abyvb bMievmxi c _K Kiv cևki Di `b wZb gqi cv_x|

Gmgq Abvbi ga DcwZ wQjb Lyjbv-4 Avmbi msm` m`m AvjnvR gvjv Rvjvj Dwb, Lyjbv cmKvei mfvcwZ gywhvv gKeyj Avng` wgUzmn wewfb ivRbwZK `ji bZv, bvMwiK bZv, ckvRxex msMVbi bZviv|


 
pag