g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

AvBbkLjv wbq AvR Bwmi eVK

`jIqvi nvmvBb : ivRkvnx Lyjbv, ewikvj I wmjU wmwU Kicvikbi fvUMnY Abyvb myz, my`i I wbicfve mb Kivi Rb AvR AvBbkLjv evwnbxi cavb`i m wbevPb Kwgkbi (Bwm) eVK AbywZ ne|

eVK wiUvwbs Awdmvi I AvBbkLjv evwnbxi m`m`i KiYxq welq AvjvPbv Kiv ne| AvjvPbv Rb 6wU welqK ewk iZ w`Q Kwgkb|

c_gwU c֯wZ : hvi ga `jgZ wbwekl wPwZ Acivax, Puv`vevR, gvvb, AevR I mvmx`i wei AvBbvbyM eev Ges Aeva, myz I kvwc~Y wbevPb Abyvb cvK wbevPwb wewfb Aciva wbqY cևqvRbxq c`c bIqv|

AvBbkLjv Kg-cwiKbvi ga fvUMnYi w`bmn AvM ci gvU 4w`b wbevPwb gvV AvBbkLjv ewnbxi m`m gvZvqb, mvaviY K` Amn cywjk 7 Rb (1 GmAvB, 1 GGmAvB I 5 Kbej, evUvwjqvb Avmbvi 1, AxfZ Avbmvi I Gwcwm Avbmvi 1 Rb Ki), Avbmvi-wfwWwc 12 Rb (bvix 5 I cyil 7)| iZc~Y K` AwZwi 2 Rb| bviqvYM, Kzwgjv I iscyi wmwUi gZv G Pvi wmwUi wbevPb gvevBj I vBwKs dvmi `vwqZ _vKe ivwcW AvKkvb evUvwjqvb (ive) I cywjk| GQvovI cևZK wmwUZ fvUvi msLv I GjvKvi AvqZb Abyhvqx eWvi MvW evsjv`k (wewRwe) gvZvqbi c֯ve ivLv nqQ| Avi MZ 27 g _K 16 Ryb ch 21 w`bi Rb 40 wbevnx gvwRU Ges 13 _K 16 Ryb ch 20 wePvwiK gvwRU `vwqZ cvjb Kieb|

AvR mKvj 11Uvq cwiKbv Kwgkbi GbBwm mjb K cavb wbevPb Kwgkbvi (wmBwm) KvRx iwKeDwb Avng`i mfvcwZZ G eVKwU AbywZ ne| eVK AvBbLjv evwnbxi kxl ewmn wiUvwbs Awdmviiv DcwZ _vKeb| mv`bv : bvRgyj mvC`


 
pag