g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

ndvRZi 13 `dvi wei miKviKB c`c wbZ ne

RvwZmsNi wekl ivcvUvi ivwk`v gvbRy

W wicvU : evsjv`k mdiiZ RvwZmsNi bvix wbhvZb cwZivawelqK wekl ivcvUvi ivwk`v gvbRy ejQb, Avwg ndvRZ Bmjvgi 13 `dv mK AeMZ| evsjv`ki msweavb bvix-cyili mgvb AwaKvi w`qQ| ZvB ndvRZ Bmjvg 13 `dvq cKvk bvix-cyili Pjvdivmn hme wblavv w`qQ, Zv G `ki msweavbmZ bq| bvixi AwaKvi ivi ^v_ ndvRZi G aibi `dvi wei miKviKB h_vh_ c`c wbZ ne| MZKvj eyaevi bMii GKwU nvUj evsjv`ki RvwZmsN Awdm AvqvwRZ msev` mjb GKRb MYgvagKgxi cևki Reve ivwk`v Gme K_v ejb| c_g Avjv AbjBb

miKvii AvgY 19 g _K evsjv`k mdi KiQb ivwk`v gvbRy| 10 w`bi mdi miKvii wewfb gnji cwZwbwa`i m gZwewbgq QvovI wZwb XvKv, PMvg, ivOvgvwU, Lyjbv I hkvi mdi KiQb|

XvKv gwWKj KjR nvmcvZvji Iqvb c vBwmm mUvi, evb BDwbU, XvKv Ges hkvi miKvi Ges emiKvwi msv cwiPvwjZ wewfb Avkq K`, bvix I wk wbhvZb `gb wekl UvBeybvj Ges XvKv RjLvbvi bvix IqvW cwi`kb KiQb| wZwb wewfb kYx-ckvi bvix cwZwbwa`i mI c_Kfve gZwewbgq KiQb|

msev` mjb ivwk`v ejb, KevRvii ivwnv Kv XzKZ miKvii wblavv _vKvq mLvbKvi bvix`i m wZwb K_v ejZ cvibwb| mvsevw`K`i c _K miKvii wblavvi KviY RvbZ PvBj wZwb Rvbvb, miKvi wbivcvi ck Zzj G wblavv w`qQ|

msev` mjb evsjv`k mdii cwicwZ ivwk`v gvbRy GKwU wjwLZ ee co kvbvb| wjwLZ ee wZwb bvix wbhvZb e miKvii KvQ wewfb mycvwik KiQb| wjwLZ ee co kvbvbvi ci wZwb MYgvagKgx`i wewfb cևki Di `b|

RvwZmsNi G aibi wekl `vwqZcv ew`i ga ivwk`v gvbRyB c_g whwb evsjv`ki bvix wbhvZb, wbhvZbi KviY Ges NUbvi m mwKZ Abvb NUbv cheY KiQb| G mdiK K` Ki 2014 mvji Ryb wZwb RvwZmsNi wnDgvb ivBUm KvDw݇j GKwU mgw^Z cwZe`b Rgv `eb|

msev` mjb ivwk`v ejb, evsjv`k wewfb ag I Mvi gvbyl emevm Ki| mevi ag Abyhvqx weq, ZvjvKi gZv welqjv wbavwiZ nq| ZvB G `k me agi bvix-cyili AwaKvi ivq Awfb cvwievwiK AvBb cYqb GKwU eo Pvji welq| Ze mevi m AvjvPbvi gvag G aibi AvBb cYqb Kiv me|

G aibi AvBb cYqbi dj agxq AbyfwZZ AvNvZ nvbe wK bv, Ggb cևki Reve ivwk`v ejb, GLvb agxq ixwZ ev` `Iqvi welqwU AvmQ bv| agxq ixwZi cvkvcvwk ivxqchvq `ki me bvMwiKi Rb weq, ZvjvK BZvw` welq wbebmn GKwU AvBwb KvVvgv gb Pjvi K_v ejv nQ|

ivwk`v bvix wbhvZb cwZiva evsjv`k miKvii bIqv wewfb D`vMi cksmv Kib| wekl Ki RvwZmsNi bvixi cwZ me aibi elg wejvc ev wmWI mb`mn AvRvwZK wewfb mb` Abygv`b I Aby^vi Kiv, `kxq cvcU wewfb kwkvjx AvBb cYqbi K_v Zzj aib wZwb|

Ze wmWI mb`i iZc~Y `ywU avivq miKvii wblavv ejer _vKvq G mb` bvixi AwaKvi ivq KvhKi fwgKv cvjb KiZ cviQ bv ej DjL Kib ivwk`v| wZwb Rvbvb, miKvii c _K ZvK Rvbvbv nqQ, G mb`i iZc~Y `ywU aviv _K wblavv Zzj bIqvi welqwU cwqvaxb| wZwb miKvii cwZ `Z G wblavv cZvnvii mycvwik KiQb|

evsjv`k bvixi AwaKvi ivq AbK fvjv AvBb _vKjI AvBbi evevqb Ges wePvicv_x bvix`i fvMvw Ges Aekl wbhvZKi m Avcm Ki djvi K_v DjL Ki G welqI miKviK bRi `Iqvi Avnevb Rvbvb ivwk`v| Avw`evmx, cwZex, msLvjNy Ges mgvRi wcwQq cov bvix`i welqwU Avjv`v iZ `Iqvi RbI wZwb miKvii `w AvKlY Kib| Awfevmx bvix kwgK, AcvwZvwbK LvZi bvix kwgK, MnKgx`i mv kwgK fe Zv`i Ici h aibi wbhvZb I h aibi elgg~jK AvPiY Kiv nQ, ZviI Aemvb Pvb ivwk`v gvbRy|

ivwk`v Zvi wjwLZ eei mycvwik evjweevn cwZiva h_vh_ c`c bIqv, gqi _K Qj mvbK cvavb `Iqvmn hme ixwZ ev AvPvi cPwjZ, Zvi cwieZb NUvbv, ag-eY wbwekl mevi Rb elgnxb mgvR MVbmn gvU mvZwU welqi DjL KiQb|

RvwZmsNi IB wekl ivcvUvi ejb, wekevcx bvix wbhvZb eZgvb GKwU D؇Mi welq cwiYZ nqQ| bvix wbhvZb cwZivai welqwUK cvavb w`q cևZK `ki miKviKB G KvhKi c`c wbZ ne| Kbbv, G aibi wbhvZb gvbevwaKvii jsNb| bvix wbhvZb cwZiva Kvhg G aibi wbhvZbi cQb HwZnvwmK, ivRbwZK, A_bwZK, mvgvwRK I mvswZK hme KviY AvQ, mjvK wPwZ Ki Zv mgvavb mgw^Z c`c wbZ ne|

ivwk`v gvbRy `wY AvwdKvi bvMwiK| RvwZmsNi G wekl `vwqZ cvjbi cvkvcvwk ivwk`v wewfb wekwe`vjq LKvjxb wkKZv Kib| wZwb `wY AvwdKvq Kwgkb Ab Rvi BKzqvwjwUi mveK msm`xq Kwgkbvi wnme `vwqZ cvjb KiQb| mv`bv : ZviK


 
pag