g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

ԆbvwUk `Iqv ivRbwZK vUevwR

`xcK Payix : weGbwci wmwbqi fvBm Pqvigvb ZviK ingvbi cvVvbv AvBwb bvwUk GLbv cvbwb ej RvwbqQb AvBb cwZgx Kvgij Bmjvg| wZwb ejb, G bvwUk `Iqv GKUv ivRbwZK vUevwR| Avi GZ Kvbv jvf ne bv| MZKvj eyaevi eez GwfwbDq AvIqvgx jxMi K`xq Kvhvjqi mvgb niZvjweivax GK Aevb Kgm~wPZ wZwb Gme K_v ejb| G mgq 18 `ji WvKv niZvji Zxe mgvjvPbv Ki AviI ee ivLb gnvbMi AvIqvgx jxMi fvicv mfvcwZ Gg G AvwRR, mvaviY mv`K gvdvj nvmb Payix gvqv exi weg, mn-mfvcwZ gyKzj Payix, hyM mvaviY mv`K nvwR gvnv` mwjg, mvsMVwbK mv`K kvn Avjg gyiv`, cPvi I cKvkbv mv`K Avyj nK meyR cgyL|

AvWfvKU Kvgij Bmjvg weGbwc Pqvicvimb eMg Lvj`v wRqvi 2 mvb ZviK ingvb I AvivdvZ ingvbK `k Gm AvBbi gyLvgywL nIqvi Avnvb Rvbvb| wZwb ejb, Zviv hw` `k wdi bv Avm Zv njI AvBb Zvi wbR^ MwZZB Pje| niZvj ZviK Bmy e ne bv| AvBwb cwqv gvKvwejvi gvagB mKj Bmyi mgvavb KiZ ne| weGbwci wmwbqi fvBm Pqvigvb ZviK ingvbi `Iqv DwKj bvwUk cm AvBb cwZgx ejb, GUv GK aibi ivRbwZK vUevwR| hZ PvB Kiv nvK, kvK w`q gvQ XvKv hve bv| Avwg hv ejwQ mZ ejwQ| hw` Avwg wg_v ej _vwK Zvnj Zviv Gm cgvY KiK, Zviv cjvZK bq, `ybxwZevR bq| wZwb ejb, ^vfvweKfve AvmyK ev A^vfvweKfve AvmyK, ZviK `k AvmZB ne| weivax `ji WvKv mKvj-mܨv niZvj cm Kvgij Bmjvg ejb, niZvj WK MZ jyKvbvB weGbwci ^fve| Zvi AKviY Rb `yfvM mw KiZB G niZvj w`qQ|

cwZgx ejb, GLb ch Avgvi KvQ Kvbv bvwUk Avmwb| cwKv-Uwjwfkbi gvag Avwg G evcvi RbwQ| Avwg ZviK ingvbi evcvi hv ejwQ, mwVK K_v ejwQ| Zvi wei AwZiwZ Kvbv K_v ewjwb| m cjvZK Avmvwg| Avwg hw` wg_v ej _vwK, Zvnj mUv weGbwc Av`vjZi gvag Pvj KiK|

ZviK ingvbi wei gvgjv cZvnvii `vweZ niZvj cm Kvgij Bmjvg ejb, niZvj w`q ZviK Bmyi mgvavb ne bv| Av`vjZi gvag G evcvi mgvavb KiZ ne| weGbwc hw` gb Ki ZviK wb`vl, Zvnj ZvK `k Gb Av`vjZi gvag wb`vl cgvY KiK| AvBb cwZgx ejb, weivax`jxq bZv Lvj`v wRqvi DwPZ ne Zvi 2 cy·K `k wdwiq Avbv| `yB-`yBevii GKRb mveK cavbgxi 2 cy AvRK AvBbi `wZ divwi Avmvwg| RvwZ wnme Avgv`i KvQ Gi Pq jvRbK Avi Kx nZ cvi! Kvgij Bmjvg ejb, ZviKi wePvi nQ| wePvi GLb klchvq AvQ| hw` m `k bv Avm, Zvnj gvgjv Zvi wbR^ MwZZ Pje| cwiYwZ Kx nq, bv nq, fwelZ `Lv hve| mv`bv : bvRgyj mvC`


 
pag