g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

Ԇbcwienb msv mvbvi Lwb

Kvjvg AvRv` : evsjv`k AfixY bcwienb msvi (weAvBWweDwUwm) Pqvigvb gwRei ingvb ejQb, msvwU Kqjv bq eis mvbvi Lwb| Ze G Lwb _K mvbv Dvjb KiZ nj mevBK mr I mvnmx nZ ne| MZKvj mKvj Avgv`i A_bxwZK `Iqv GK mvvrKvi GK_v ejb weAvBWwewUwm Pqvigvb|

gwRei ingvb ejb, Awbqg-`ybxwZ e Kij ivvq mejv cwZvb jvfRbK icvwiZ ne| wZwb D`vniY Ub ejb, AfixY bcwienb msvq Awbqg-`ybxwZ iva KVvi n cևqvM Kivq BZvga mydj AvmZ i KiQ| GiB avivevwnKZvq MZ A_eQiB hLvb msvwUi wbU jvf wQj 24 KvwU 25 jvL UvKv mLvb PjwZ 2012-13 A_eQii c_g mvZ gvmB (MZ Rvbyqvwi ch) wbU jvfi cwigvY `uvwoqQ 26 KvwU 90 jvL UvKv|

bcwienb msvq Awbqg-`ybxwZ ivai cvkvcvwk AcPq ivaI wZwb AbK hZevb Rvwbq ejb, AvjvwPZ mgq AsKi w`K _KI AcPqi cwigvY AbK KgQ|

MZ Pvi eQi A_bwZK I mvgvwRKmn bvbv LvZ weAvBWweDwUwmi ARbi wP Zzj aiZ wMq gwRei ingvb ejb, wewfb mvwfm mevi gvb evovZ G mgq msvwU cvq 84 KvwU 84 jvL UvKv eq Ki 5wU bZzb dwi, 5wU cUzb, 4wU wm-UvK, 2wU IqvUvi evm I 2wU NvU cUzbmn me wgwjq gvU 18wU bZzb Rjhvb wbgvY Ki wewfb mvwfm wbqvwRZ KiQ|

mvgvwRK LvZ weAvBWweDwUwmi ARbi K_v RvbvZ wMq msvwUi Pqvigvb ejb, AfixY I DcKjxq hvxevnx mvwfm bZzb Rjhvb mshvRb I cyivb RvnvRjv cybevmbi gvag IB A‡ji hvx`i `bw`b hvZvqvZ eev wbwZ me nqQ| dj DcKjxq GjvKv I xcv‡ji RbmvaviY A_bwZK KgKv m nIqvi myhvM cve| ZvZ Kgmsvbi mw ne Ges djk֓wZZ `vwi` wegvPb NUe|

evsjv`k AfixY bcwienb msvi Pqvigvb gwRei ingvb AviI Rvbvb, wkMwMiB IqvUvi evm mvwfm Pvjy nQ| mv`bv : AvjvDwb


 
pag