g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

wmGgwcZ bZzb AviI 4 _vbvi Dvab AvR

gvmy`yj nK, PMvg _K : PMvg gnvbMixZ eZgvb 12wU _vbv I mxwgZmsLK jvKej w`q cvq 50 jvL gvbyli wbivcv wbwZ KiZ wngwkg LZ nQ PMvg gUvcwjUb cywjkK| Acivai jvMvg Ub aiZ hvbevnb msKUmn bvbv mxgveZvi ga w`q AvR enwZevi Aviv 4wU bZzb _vbv Dvab nZ hvQ| ^ivgx gwnDwb Lvb AvjgMxi G 4 _vbvi AvbyvwbK Dvab Kieb| bMixi bZzb _vbvjv nQ PKevRvi, AvKei kvn, m`iNvU I BwcRW| bZzb Pvjy nIqv 4 _vbv GjvKvq MZ 10 eQii Acivai cwimsLvb m~ Rvbv MQ, 6 eMwKwg PKevRvi GjvKvi RbmsLv 2 jvL 60 nvRvi| MZ 10 eQi GB GjvKvq 42wU nZvi NUbv NUQ| GQvov wewfb Aciva gvgjv nqQ 2785wU| mvo 5 eMwKwg m`iNvU GjvKvi RbmsLv 3 jvL 10 nvRvi| GB _vbv GjvKvq MZ 10 eQi 22wU nZvi NUbv I gvgjv `vqi nqQ 1213wU| 10 eMwKwg AvKei kvn GjvKvi jvKmsLv 4 jvL 10 nvRvi| MZ 10 eQi GB _vbv GjvKvq 69wU nZvi NUbv NUQ I gvgjv `vqi nqQ 2934wU| 6 eMwKwg BwcRW GjvKvq RbmsLv mvo 3 jvL| MZ 10 eQi nZvi NUbv NUQ 48wU| gvgjv `vqi nq 1989wU|

eZgvb bMixZ 12wU _vbv I mxwgZ jvKej w`q cvq 50 jvL gvbyli wbivcv wbwZ KiZ nQ wmGgwcK| 1978 mvji 30 bf^i 128 eMgvBj AvqZbi e`ibMix 10 jvL gvbyli wbivcv ivq hvv i Ki PMvg gUvcwjUb cywjk (wmGgwc)| iZ wmGgwci 6wU _vbv, 30wU duvwo I 6wU e wQj| 2000 mvj 27 g wmGgwci 6 _vbvK evwoq 12 _vbvq DbxZ Kiv nq| eZgvb 152 eMgvBji bMixZ cvq 50 jvL RbmsLvi wbivcv w`Z wngwkg LZ nQ wmGgwcK| bZzb 4 _vbvi KvRg i nj Gme GjvKvq Acivai gvvI Kg Avme ej gb KiQb mswkiv|

PMvg gUvcwjUb cywjki Kwgkbvi kwdKzj Bmjvg ejb, bMixZ bZzb _vbvi dj AvBbkLjv cwiwwZ AvMi Pq Aviv wbqY _vKe| GQvov gvbyli cZvkv c~iY mvg_ nev Avgiv| mv`bv : Dmgvb


 
pag