g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

XvgK nvmcvZvj fvOPzi XvgK I Xvwei wkv_xiv kbv

nvwjg gvnv` : ivMx fwZ bv Kivq Mfxi ivZ `kbv_x I wkv_xiv XvKv gwWKj KjR nvmcvZvj evcK fvOPzi KiQ| GZ Acvikb w_qUvi, Riwi wefvMi Gi K, cv AcviwUf IqvW, AeRvifkb Kmn ek KqKwU cixvMvi I IqvWi evcK wZ nqQ| XvKv gwWKj KjR wkv_x I XvKv wekwe`vjqi W. gy. knx`yjvn nji QvjxM Kgxiv G fvOPzi Pvjvq ej AwfhvM iqQ|

cZ`kx gvneye Rvbvb, MZKvj fviivZ nvmcvZvj febi 3q Zjvq bvK-Kvb-Mjv wefvMi 301bs IqvW XvKv wekwe`vjq I XvKv gwWKj KjRi `yB Qv gvmy` bvg GK ivMx wbq wPwKrmv KiZ Avm| Gmgq BUvwb wPwKrmK Wv. kvnxb ZvK PK Avc Ki wPwKrmv w`q Pj hZ ejb| GZ Qviv m bv nq ivMx fwZ Kivi Rb Pvc `q| Gwbq IqvW eq Rwmg I Avkivdzj Bmjvg eveyi K_v KvUvKvwU nq| GK chvq evey I Rwmgmn AviI wZb-PviRb KgPvix wgj ivMxi `kbv_x IB gwWKji Qv·K gviai I AvUK ivL|

Lei cq XvKv gwWKj KjR I Xvwei knx`yjvn njmn msjM GdGm nj _K cvq 2 kZvwaK Qv Gm XvKv gwWKji g~j dUKi Zvjv fO fZi cևek Ki| Qviv KgPvix evey Rwmgmn KqKRbK gviai Ges Zv`i nvZ _vKv jvwV, jvnvi iW, wKU Ljvi evU, v w`q Riwi wefvM, KvRyqjwU eKi wewfb Ki Rvbvjvi KuvP fvOPzi Ki| nvgjvKvixiv Acvikb w_qUvi, Riwi wefvMi Gi K, cv AcviwUf IqvW, AeRvifkb Kmn ek KqKwU kKvZi cixvMvii evcK wZ mvab Ki| Gmgq nvmcvZvj AvZ Qwoq co| G NUbvq msev` msMn KiZ Avmv BbwWcۛU Uwjwfkbi dUv mvsevw`K mwćei Kvgiv wQwbq bIqv njI cieZxZ KvmU iL KvgivwU wdwiq `q KvWviiv|

MfxiivZ WvK-wPrKvi nvmcvZvji ivMx, `kbv_x I KgPvix`i ga AvZ I DrKv Qwoq co| Lei cq kvnevM _vbv cywjki GKwU `j Gm cwiwwZ wbqY Ki| G NUbvi ci nvmcvZvji mKj MU e Ges fvOPzimn bvkKZvi Avkvq ive-Mvq`v gvZvqbmn wbivcv Rvi`vi Kiv nq|

G welq KZeiZ wPwKrmK AvgRv` nvmb ejb, KgPvix`i m Qv·`i K_v KvUvKvwUi GK chvq wKQy KgPvix Qv·`i gviai Ki| ci Qviv nvmcvZvji Acvikb w_qUvimn wewfb wefvM Gm fvOPzi Pvjvq| NUbvi ciciB nvmcvZvji mnKvix cwiPvjK Ave`yj Mdzi nvmcvZvj Avmb| NUbvj cwi`kb Ges Wvvimn KgKZv`i m K_v ejb|

Gw`K mswk nvmcvZvji Acvikb w_qUvi evcK fvOPzii NUbvq nvgjvKvix`i kbv KiZ wmwmwUwfi msiwZ dzUR wbqQ Mvq`viv| MZKvj `ycyi nvmcvZvj cwiPvjK we. Rbvij gvvwdRyi ingvbi mnhvwMZvq wmwmwUwfi dzUR wbq cixv-wbixv KiQb Mvq`viv| Ze dzURi Qwe I msev` gvagi Z_vbyhvqx XvKv gwWKj KjR I Xvwei knx`yjvn nj mswk QvjxMi KvWviiv G bviRbK nvgjv I fvOPzii m RwoZ ej Mvq`viv wbwZ nZ ciQ| RwoZ wkv_x`i wei AvBbMZ eevi Rb nvmcvZvj KZc kvnevM _vbvq gvgjvi cvkvcvwk XvKv gwWKj KjR Ges Xvwei wfwmi KvQ wPwV cvVvQ ej Mvq`v m~ Rvbv MQ| GQvov nvgjv I fvOPzii NUbvq mswk gwWKj KjR wfwm cևdmi `xb gvnv` I nvmcvZvj Dc-cwiPvjKmn 4 m`mi GKwU Z` KwgwU MVb Kiv nqQ| AvMvgx 7 Kvhw`emi ga G Z` wicvU `vwLj KiZ ejv nqQ|

Gw`K NUbvi m RwoZ BUvwb wPwKrmK Wv. kvnxb, KgPvix Rwmg Dwb I eiLvKZ KgPvix Avkivdzj Bmjvg eveyi wei AvBbMZ eev bIqv nQ ej nvmcvZvj KgKZv mvsevw`K`i RvwbqQb|

Gw`K NUbv mK eVK kl XvgK nvmcvZvji AvevwmK mvRb (wmwe) Wv. nwi`vk mvnv cZvc mvsevw`K`i ejb, G welq Z` KwgwU MVb Kiv nqQ| Riwi wefvM vwcZ wmwm Kvgiv Pvjy wQj| Zv _K dzUR `L `vlx`i LyuR ei Kivi Pv PjQ| RwoZ`i kvw `Iqv ne ej wZwb Rvbvb| mv`bv : ZviK


 
pag