g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

ZviKi civqvbv Av`k BUvicvj jLv bB

bvkivZ Avwkqvbv Payix : weGbwci wmwbqi fvBm Pqvigvb ZviK ingvbi wei Mvwi civqvbv Rvwii Av`k _K BUvicvj kwU ev` `Iqv nqQ ej `vwe KiQb Zvi AvBbRxex evwivi gvneye Dwb LvKb| wZwb ejb, ZviK ingvbK BUvicvji gvag `k wdwiq Gb gvgjvq nvwRi Ki wePvii gyLvgywL Kivi Rb `y`K h Ave`b KiwQj, GZ gwLK Av`k Av`vjZ BUvicvji gvag Mvwi civqvbv Rvwi Kivi K_vI ejb| wK MZKvj Avgiv Zvi wjwLZ Av`ki gvag RvbZ cvwi h mLvb BUvicvji Kvbv k jLv bB| wZwb ejb, Avgiv Av`vjZi Av`ki mvwUdvqW Kwc Zzje| Zvjvi ci Avgiv welqwU wbq cieZx c`c be|

G evcvi evwivi gvneye Dwb LvKb Aviv ejb, weki Kv_vI Kvbv ivRbxwZwe`K `k wdwiq Avbvi Rb BUvicvji mnvqZv bIqvi Kvbv bwRi bB| Avi G bwRi bv _vKvi KviY evsjv`kI Zv nZ cvi bv| KviY ZviK ingvb we`k cjvZK bb| wZwb cKvk iqQb| wZwb mLvb AvQb GUv Mvcbxq Kvbv welq bq, mUv KvU AeMZ| ZviK ingvb DP Av`vjZi Av`kB we`k iqQb| miKvi Zvi cvivji gqv` evwoqQ wKbv evovBwb mUv welq bq| DP Av`vjZ ZvK Rvwgb w`qQ| Avi IB Rvwgbi ejB wZwb mLvb iqQb| mgq gZv `kI wdi Avmeb| Avgiv DP Av`vjZi welqwUB Zzj aiwQ| Av`vjZ DP Av`vjZi cwZ mvb c`kb KiB nqZv BUvicvji K_v ev` w`qQ| mv`bv : bvRgyj mvC`


 
pag