g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

cyuwRevRvi Kvjv UvKvi cևk evRU wekl Qvo AvmQ

gvmy` wgqv : cyuwRevRvii msKU DiYi AbK BwZevPK welqi cvkvcvwk Avmb evRU Kvjv UvKv wewbqvMi wekl Qvo _vKZ cvi| Ggwb BwZ w`qQb A_ gYvjqmsv msm`xq vqx KwgwUi mfvcwZ Avng gvvdv Kvgvj (jvUvm Kvgvj) MZKvj eyaevi mKvj GKwU emiKvwi Uwjwfkb Pvbj cyuwRevRviwelqK mvvrKvi Abyvb wZwb Gme K_v ejb|

gvdv Kvgvj ejb, we`gvb wb`kbv Abyhvqx 10 kZvsk Rwigvbv w`q Kvjv UvKv cyuwRevRvi wewbqvMi myhvM _vKjI Avmb 2013-2014 A_ eQii evRU Rwigvbvi nvi Kgvbv A_ev Rwigvbv cyiv gIKzdi evcvi BwZevPK wmv AvmZ cvi|

jvUvm Kvgvj ejb, 2009-2010 mvj evRvi AwZg~jvwqZ nIqvi bc_i cavb KviY wQj mieivn Ges hvMvbi mg^qnxbZv| Avi GRb `vqx wQj mswk wbqK msv| m mgq kqvii mieivn evovbv nj AbvKvwZ NUbv NUZ bv| Ze eZgvb cyuwRevRvi wbqK msv evsjv`k wmwKDwiwUR Av GP Kwgkb (weGmBwm) AbK mwq, AbK AvBb-Kvbyb cwieZb Kiv nqQ|

cvwZvwbK Ges ew Ki`vZv`i AvqKi Kwgq Avbvi evcvi evRU c֯ve ivLv nqQ ej Rvbvb jvUvm Kvgvj| wZwb ejb, KicviU Ki Abvb `ki Zzjbvq Avgv`i `k ewk GUv wVK| welqwU gvbbxq A_gx weePbvi Avkvm w`qQb|

wZwb ejb, Avwg ewMZfve cyuwRevRvii Rb AbK Pv KiwQ `xNw`b ai| Ze Avmb evRU hme c֯ve ivLv nqQ mjv evevqbi NvlYv Gj cyuwRevRvii AbK DbwZ ne| mv`bv : AvjvDwb


 
pag