g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

ZviK-gvgybi A_cvPvi gvgjvq mv nqwb

Zvnwgbv Avvi wgZz : weGbwci Pqvicvimb Lvj`v wRqvi eo Qj ZviK ingvb I wMqvm Dwb Avj gvgybi A_cvPvi gvgjvq MZKvj eyaevi mv nqwb| Avmvwg gvgybi c mgqi Ave`b Kivq AvMvwg 13 Ryb mvMnYi cieZx w`b avh Kiv nqQ| XvKvi 3 b^i wekl RR Av`vjZi fvicv wePviK gv. gvRvj nK mgqi Ave`b gyi Ki G ZvwiL avh Kib|

gvgjvwUZ MnY Kiv 9 b^i mvxi Av`vjZ `vwLj Kiv evsKi dUvKwc WKzgU Av`vjZ MnY Ki mv bIqvq IB Av`ki wei Avmvwg gvgybi c nvBKvU wiwfkb gvgjv Kiv nqQ ej mgq PvIqv nq| AvMvgx 4 Ryb nvBKvU IB wiwfkb Ave`bi Ici bvwbi w`b wVK Kiv nqQ ejI mgq Ave`b ejv nq|

`y`Ki wekl cvewjK cwmwKUi gvkvid nvmb KvRj mgq Ave`bi weivwaZv Ki mvxi mvMnY KiZ ejb|

Abw`K Avmvwg gvgybi c AvWfvKU gvmy` Avng` ZvjyK`vi, Lvik` Avjg I RvwKi nvmb fzuBqv mgqi Ave`bi bvwb Kib|

DjL, `y`Ki Ave`bi cwicwZ MZ 26 g GKB Av`vjZ BUvicvji gvag Avmvwg ZviK ingvbK `k wdwiq AvbZ Mvix civqvbv Rvwii Ave`b gyi Kib|

gvgjvwUZ gvwKb Mvq`v msvi dWvij eyiv Ad BbfmwUMkbi (GdweAvB) GRU wgm Weiv jcivfUmn 10 Rb mvxi mv G ch kl nqQ| iveevi mvMnYi w`b avh _vKjI niZvji Rb mv nqwb| AvMvgx 29 g gvgjvwUZ GKB wePviK cieZx mvMnYi w`b wVK KiQb|

UxZ c֯vweZ 80 gMvIqvU we`yrK` vcbi KvR cvBq w`Z KUvKkb Kvvwbi gvwjK Lvw`Rv Bmjvgi KvQ _K wMqvmDwb Avj gvgyb 20 KvwU 41 jvL 25 nvRvi 843 UvKv bb| wmvcyi GB UvKv jb`b nq| Gici gvgyb IB A_ wmvcyii KvwcUvj wUi wmwU evsK GbGZ Zvi bvgi evsK wnmve Rgv Kib| GB UvKvi ga ZviK ingvb 3 KvwU 78 jvL UvKv LiP Kib ej gvgjvq AwfhvM Kiv nqQ| 2011 mvji 6 RyjvB `y`K Av`vjZ gvgjvwUi PvRwkU `vwLj Kib| mv`bv : Dmgvb


 
pag