g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

wgqvbgvi wewbqvM hvQ gwej hgybv

AvRvwZK W : wgqvbgvi wewbqvMi Rb gwej hgybvK wbR`i g~jab _K mvo 5 jvL Wjvi wbq hvIqvi Abygv`b w`qQ evsjv`k evsK| wewWwbDR

gwej hgybvB `ki c_g Kvvwb, hviv G myweav cj| evsjv`k evsKi Mfbi AvwZDi ingvb MZ 13 g KvvwbwUK mnR kZ IB cwigvY A_ wbq hvIqvi Abygv`b `b| gwej hgybv Zv`i GcvUvi wiUbkb KvUv (BAviwKD) _K IB A_ wgqvbgvii GKwU Av Kvvwb bvgi GKwU cwZvbi m h_ wewbqvM LvUve| mLvb AvKkb gwej bvg jyweևKU Drcv`b I evRviRvZ Kie Zviv|

IB h_ D`vM gwej hgybvi 55 kZvsk, Avi GKwU Av Kvvwbi 45 kZvsk kqvi iqQ|

gwej hgybvi Pqvigvb AvRg R Payix ejb, wgqvbgvi AvKkb gwej evRviRvZ Kivi Rb AvRvwZK `ic WvK| wmvcyi, gvjqwkqv, _vBjvi wewfb Kvvwbi m AvgivI ZvZ Ask bB Ges KvRwU cvB| wK wgqvbgvii kZ njv Avgv`i mLvb wewbqvM KiZ ne| welqwU Avgiv evsjv`k evsKK Rvbvj Zviv Avgv`i wewbqMi Rb Znwej wbq hvIqvi Abygv`b w`qQ|

cvBg evsKi G mveK Pqvigvb Rvbvb, wgqvbgvi G h_ wewbqvMi AwaKvsk gvwjKvbv gwej hgybvi nvZ _vKe| chyw mnvqZvI gwej hgybvB `e| GRb IB Kvvwb iqvwjwUI gwej hgybvB cve|

jyweևKUi cvkvcvwk gwej hgybv wgqvbgvi GjwcwRI (ivbvi Mvm) evRviRvZ Kie|

G welq evsjv`k evsKi wbevnx cwiPvjK gv. AvnmvbDjvn ejb, gwej hgybvK Zv`i BAviwKD _K g~jab wbq hvIqvi Abygv`b `Iqv nqQ| eZgvb gy`v bxwZZ G aibi g~jab wbq hvIqvi eev iqQ|

gwej hgybvK we`k wewbqvMi Rb g~jab wbq hvIqvi AbygwZi m g~jab wnmve icvii Kvbv mK bB ejI ge Kib wZwb|

Gi AvM ekKwU Kvvwb we`k g~jab wbq wewbqvMi Abygv`b PvBjI evsjv`k evsKi AbygwZ cvqwb| Gi KviY wnmve we`wk gy`vi gRy` mve bwZevPK cfve, Aeafve A_ cvPvi, w DrmvwnZKiYmn wewfb KviYi K_v ejv nqQ m mgq|

G welq evsjv`k evsKi GKRb EaZb KgKZv bvg cKvk bv Kivi kZ ejb, mvgwMK cwiwwZ weePbvq evsjv`k evsK G Abygv`b w`qQ| ejv hvq, GwU GKwU U KBm| Gi djvdj `L fwelZ wmv bIqv ne|

K`xq evsKi KgKZviv ejQb, g~jabx wnmve icvi Kivi Rb g~j weeP welq njv we`wk gy`vi gRy` cwiwwZ| `wk Avg`vwb Pvwn`v gUvbvi ci we`k wewbqvMhvM h_ cwigvY wiRvf _vKj Ges ivwb, iwgU I we`wk wewbqvMi Avtcevn `xNgqv` cew AevnZ _vKjB g~jabx wnmve icvi Kiv hZ cvi|

eZgvb we`k gy`vi gRy`i cwigvY mvo 14 wewjqb Wjvii gZv| Avg`vwb Kg Ges ivwb I iwgU cevn BwZevPK nIqvq wiRvf cwiwwZI mvlRbK ej gb KiQ K`xq evsK|

evsjv`k evsKi eZgvb bxwZgvjv Abyhvqx `ki evBi kvLv Awdm ev mvewmwWqvwi Awdm vcbi Rb mevP 3 nvRvi gvwKb Wjvi mswk `k cvVvbv hvq| Ze evsKjvi GP nvDm wKsev we`k kvLv vcbi Rb evsjv`k evsK ԆKBm Uz KBm Abygv`b w`Q|

miKvwi gvwjKvbvaxb hgybv Aqj Kvvwb I BKv M֓ci mnhvMx cwZvb Bwm wmwKDwiwUR wjwgUW 1998 mvj h_fve gwej hgybv MVb Ki|

G Kvvwb gacvP _K jyweևKU Avg`vwb Ki `k cvwKs I evRviRvZ Kivi cvkvcvwk PMvg vwcZ cvUi gvag wKQy Drcv`bI Ki|

wgqvbgvi MYZ divi gZv cwiwwZ Zwi nIqvq Ges cwgv `kjv evwYR wblavv Zzj bIqvq AbK `ki D`vvivB GLb `wY-c~e Gwkqvi G`k wewbqvM AvMn cKvk KiQb|

gwej hgybvi AvM 2011 mvj `ki 7wU cwZvb we`k g~jab bIqvi Ave`b Ki| `kez M֓c evwRj A_ev _vBjv AvLwbfi wPwbwk Kbvi Rb cyuwR wbZ Pvq|

Gici Ave`b Ki mvwgU wkwcs wjwgUW| wmvcyi BKzBwU eve` 96 jvL Wjvi wbZ PqwQj Zviv| K^vwWqvq Rwg Kbv I wewbqvMi Rb A_ wbZ PqwQj gNbv M֓c Ae BvwR|

Wd G mvjRvim Iqjdqvi Avmvwmqkb (WmIqv) Uv AvwdKvq Pvlvev`i j g~jab wbZ PqwQj| Avi b_ mvD_ wmW wjwgUW bcvj 71 nvRvi 500 Wjvi wewbqvM KiZ PqwQj|

cvY AviGdGj M֓c fviZ 20 jvL Wjvi wewbqvMi Abygv`b Pvq| Avi wbUj wbjq M֓c AvwdKvi DMvvq Pvlvev`i Rb 10 eQi 70 _K 80 jvL Wjvi wewbqvM Kivi AvMn `Lvq| 7 _K 8 eQi Zviv jvfmn g~jab wdwiq AvbviI cwZk֓wZ w`qwQj|

GQvov ewgKv M֓ci fvBm Pqvigvb mvjgvb Gd ingvb `yevB I BDivc cyuwR wbq hvIqvi Rb KqKevi D`vM wbjI evsjv`k evsK mvq `qwb| GdwewmwmAvBqi mveK mfvcwZ GK AvRv`i PvI Abygv`b cvqwb ej evsjv`k evsKi KgKZviv RvwbqQb| mv`bv : AvjvDwb


 
pag