g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

BDivcxq eemv cwZvbK evsjv`k bv Qvovi Avnvb

wbR^ cwZe`K : we`wk Kvvwbjv wekl Ki BDivcxq KvvwbjvK evsjv`ki evRvi Qo bv hvIqvi Avnvb RvwbqQ BDivcxq BDwbqb (BBD) I evsjv`k| GKBm KvvwbjvK BBD I evsjv`ki m mvgvwRKfve `vqe mieivn PBb DbZ Kivi KvR RwoZ _vKvi welq ZvwM` `Iqv nq|

evsjv`ki ciivgx `xcy gwb I BBDi evwYwRK Kwgkbvi Kvij wW PU evmjm GK weewZZ Ggb Avnvb Rvbvb| weewZZ ejv nq, evsjv`ki we`gvb kg AvBb mskvabi welqwU cvjvgU `Z Zvjv ne ej Avkv KiwQ| BZvga GwU evsjv`ki gwcwil`i mycvwik jvf KiQ|

weewZZ `yB c _KB ^xKvi Kiv nq h, BBDi cQ` Kiv eemv cK Gfwiw_s evU Avgm BBDZ evsjv`ki ivwb ewׇZ iZc~Y fwgKv ivLQ| GZ BBD evsjv`ki cavb I mePq eo Zwi cvkvKi evRvi cwiYZ nqQ| GZ evsjv`ki A_bwZK DbwZ, PvKwi, ga Avqi `k, bvix AwaKvi I iZc~Y `vwi` wegvPb me nQ|

weewZZ ejv nq, G Rb Avgiv cwZv KiwQ Gfwiw_s evU Avgm iv Kivi welq| hvZ Ki ivwb wbfi MvgU wki kwgK`i ^v I ckvMZ wbivcvi gvb iv Kiv me nq|

weewZZ ejv nq, G mwKZ welqjv weePbv I wevwiZ AvjvPbvi Rb Mxi AvMB GKwU mjb AvqvRb Kiv ne| mv`bv : ZviK


 
pag