g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

wcQy nUj evsjv`k evsK

FY kYxKiY, cwfkwbs I cybtZdwmwjKiY bxwZgvjv

Kvjvg AvRv` : FY kYxKiY, cwfkwbs I cybtZdwmwjKiY bxwZgvjvq AveviI cwieZb GmQ| eemvqx, D`vv I evsKvimn mswk`i Pvci gyL G msv bxwZgvjvq MZKvjiwUmn AZ Pvievi mskvabx AvbZ eva nqQ K`xq evsK| G wbq AveviI mgvjvPbvi mw nqQ| KviY cvq eQi LvbK AvM Avw_K LvZi cwiwwZ mymsnZ, my`p I AvRvwZK gvb DbxZ Kivi K_v ej G welq gvvi mvKzjvi Rvwi Kiv nq| wK bxwZgvjv evievi mskvab KiZ eva nq wbqK msv wnme wbRi IciB cևki Zxi GbQ evsjv`k evsK| Ze gvvi mvKzjvi Rvwii cici welqwU wbq AbK ZvoRvo wQj| eemvqxiv evievi eVKi gvag G aibi bxwZgvjv wkw_j ev AviI ci Pvjyi `vwe Rvwbq AvmjI m K_v Kvb Zzjwb K`xq evsK| eis bZzb bxwZgvjv mK my aviYv c`vb wewfb evsKi KgKZv`i Rb cwkY I Kgkvjvi AvqvRb Kiv nq| wK Aekl wbRi Aevq wVK _vKZ cviwb wbqK msv| me wgwjq KqK `dvq FY kYxKiY, cwfkwbs I cybtZdwmwjKiY bxwZgvjvq evcK cwieZb AvbZ eva nqQ K`xq evsK| mekl MZKvj evswKs cwewa I bxwZ wefvM _K Rvwi Kiv cvcbi gvag G msv bxwZgvjvq cwieZb Avbvi welqwU msev` mjb Rvbvb, WcywU Mfbi Gm K myi Payix| wZwb `vwe Kib, `ki mvgwMK A_bwZK cewׇK Zivw^Z, cKZ D`vv`i FYcvw wbwZ, `xNgqvw` A_vqbi myhvM ew, z` I gvSvwi wkwfwK Kvhg MwZkxjZv I evsKi Avw_K ^v weic cfve coZ bv `Iqvi jB bxwZgvjvq wKQy ԆhwK cwieZb Avbv nqQ|

evsKi c bxwZgvjvq cwieZb, gvv BKvbwg I cyuwRevRvi msv welqjv mvsevw`K`i Rvbvb WcywU Mfbi Gm K myi Payix|

FY kYxKiY I cwfkwbsq cwieZb

mwZ evswKs cwewa I bxwZ wefvM _K Rvwi Kiv GK cvcbi gvag gqvw` FYK `ywU i fvM Kiv nq| hjv njv 10 jvL UvKv ch I 10 jvL UvKvi ewk| 10 jvL UvKv ch gqvw` FYi gqv`vxYi mgqmxgv wbgvbi (mve-vvW) 6 gvm, m`nRbKi (WvDUdzj) 9 gvm I g` ev wZRbK (eW ev jm) gvb kYxKiYi 12 gvm Kiv nq| MZKvj Rvwi Kiv cvcbi gvag GmGgGi (kvj gvbmb AvKvDU) iwZe cwfkbi nvi 5 kZvski cwieZ AkYxKZ (vvW) FYi Rb cևhvR nvii mgvb Kiv nqQ| A_vr z` I gvSvwi FYi Rb G nvi ne `kwgK 25 kZvsk; fvv FYi Rb 5 kZvsk; Mnvqb FY, ckvRxex FY I wewbqvM evsKi (gvPU evsK, evKviR nvDm, K wWjvi cfwZ) FYi G nvi ne 2 kZvsk| GQvov Abvb mKj AkYxKZ FYi G nvi ne 1 kZvsk| bZzb G bxwZgvjvi dj evsKjvK cvq 500 KvwU UvKv Kg cwfkb msiY KiZ ne ej gb KiQ K`xq evsK|

FY cybtZdwmwjKiY cwieZb :

MZKvj Rvwi Kiv cvcb Abyhvqx, gqvw` FY Ges ^-gqvw` Kwl I z` FYi cybtZdwmwjKiYi Rb mgqmxgv evovbv nqQ| gqvw` FYi c_g cybtZdwmj, wZxq cybtZdwmj I ZZxq cybtZdwmji Rb wbgvb FYi mgqmxgv wbaviY Kiv nqQ h_vg 36 gvm, 24 gvm I 12 gvm| Gi AvM GB mgqmxgv wQj h_vg 24 gvm, 18 gvm I 12 gvm| Gi dj wZb `dvq g` wnmve kYxKZ GKwU gqvw` FY cybtZdwmwjKiYi dj mgq evoe Qq eQi| hv AvM wQj mvo Pvi eQi| m`nRbK I g` ev wZRbK gvb kYxKZ FYi Rb mgqmxgv GKB nvi evovbv nqQ| GQvov cybtZdwmjKZ FY cwikvai mgqm~wP (hv i ne cybtZdwmji ZvwiL _K) wbaviYi DwjwLZ mgqm~wP gqv`vxYi ZvwiL ev mekl wKw cwikvai ZvwiLi m hvM Kiv hve| GKB m ^-gqvw` Kwl I z` FYi c` mgqmxgvi m 6 gvm hvM Ki cybtZdwmjKZ FY cwikvai mgqm~wP wbaviY Kiv hve|

cyuwRevRvii Rb Znwej

kqvievRvi ami KviY wZM֯ wewbqvMKvix`i my` gIKzdi myweav KvhKi KiZ cybtA_vqb Znwej MVb Kiv nQ| G Znwej miKvi wZb avc 900 KvwU UvKv RvMvb `e ej MZKvj msev` mjb Rvbvb WcywU Mfbi Gm K myi Payix| ZnwejwU eevcbvi `vwqZ _vKe ivvq cwZvb BbfgU Kicvikb Ae evsjv`k (AvBwmwe)| Avi AvBwmweK wbqY Kie evsjv`k wmwKDwiwUR Av GP Kwgkb (weGmBwm)| Avi ZnwejwU Kxfve cwiPvwjZ ne, Zv ci miKvi wbaviY Kie ej K`xq evsKi c _K Rvbvbv nqQ|

gvv BKvbwg

msev` mjb ee ivLZ wMq Gm K myi Payix `vwe Kib, eZgvb evsjv`ki A_bxwZ meKwU m~PKB fvjv KiQ| GZv weic cwiwwZ mˡI G fvjv Kiv mwZB myLKi ej ge Kib wZwb|

cmZ, FY kYxKiY, cwfkwbs I cybtZdwmwjKiY bxwZgvjvq cwieZb Gb gvvi mvKzjvi Rvwii dj MZ wWm^iwfwK evsKjvZ evcK nvi Ljvwc FYi cwigvY eo hvq| GZ ivgvwjKvbvaxb evsKmn ekwKQy evsKK wecyj cwigvY cwfkb msiY KiZ nq| djk֓wZZ bxwZgvjv cwieZbi `vwe Avm eemvqx, D`vvmn evsKvi`i c _K| mv`bv : ZviK


 
pag