g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

hyvcivai ivq AvMi ga KvhKi : Z_gx

`xcK Payix : Avwcji ivq wbq AvMvgx AvMi ga hyvcivax`i ` KvhKii Avkvev` cKvk KiQb Z_gx nvmvbyj nK Bby|

MZKvj eyaevi eez GwfwbDq RvZxq mgvRZvwK `ji (Rvm`) K`xq Kvhvjq XvKv gnvbMi Rvm`i mg^q KwgwUi AvjvPbv mfvq cavb AwZw_i ee wZwb Gme K_v ejb|

Rvm` mfvcwZ nvmvbyj nK Bby ejQb Lvj`v wRqv RvgvqvZK ivi hZ PvB Kib bv Kb, Kvbv jvf ne bv| hZB mvm Kiv nvK bv Kb, hyvcivax`i wePvi e ne bv| AvMvgx Ryb gvm hw` Av`vjZi ivq envj _vK, Zvnj RyjvB-AvM gvm hyvcivax`i mvRv KvhKi Kiv ne| Bby ejb, G ivq KvhKii gvag RvgvwZ`i wel`uvZ fO `Iqv ne| RyjvB-AvM Avgiv cgvY Kie nq evsjv`k gywhvv`i _vKe, bZzev ivRvKvi`i _vKe| wZwb ejb, msm` Avmyb| Dy AvjvPbvq Ask wbb| kL nvwmbv Kvbv kZ bv w`q AvjvPbvi Avnvb RvwbqQb| AvcwbI kZ bv w`q AvjvPbvq Avmyb| AvMvgx w`b Kxfve myz wbevPb Kiv hvq Zv wbq AvjvPbv Kib| nvmvbyj nK Bby ejb AbK mn KiwQ, Avi bv| RvgvqvZK wbwl KiZ ne| 14 `jK eje, Avi Kvj wej^ bv Ki RvgvqvZK wbwl Kib| hviv bvkKZv KiQ, Zv`i GKUv GKUv Ki KvivMvi wbc Kib| weivax `jK Dk Ki Rvm`i mfvcwZ ejb Lvj`v wRqv GLb msjvc, wbevPb wKsev `k kvw Pvb bv| wZwb ivRc_ bvkKZv mw Ki miKvi DrLvZi loh KiQb| UvBeybvj e Ki hyvcivax`i euvPvbvB Lvj`v wRqvi Avmj Dk|

Z_gx ejb Gevi Avgiv `Ljvg, hyvcivax`i euvPvbvi cvkvcvwk Zviv GKRb UvKv cvPviKvix I Pvi`i euvPvbvi Rb niZvj WKQ| G aibi niZvj MYZi Rb gwK^ic| GUv `kweivax| evsjv`ki kvmb eevi weivax| weivax`jxq bZv I weGbwci Pqvicvimb Lvj`v wRqvK Dk Ki Bby ejb, Kvbv UvKv cvPviKvixi c Avcwb Aevb beb bv| UvKv cvPviKvix h-B nvK, Zv`i Avcwb ZvM Kib|

hyvcivax I mvmx `j wnme RvgvqvZ I hyvcivax`i wePvii ivq `Z KvhKii `vweZ AvqvwRZ G mfvq mfvcwZZ Kib gxi nvmb AvLZvi| AviI ee ivLb `ji mvaviY mv`K kixd byij Avw^qv, K`xq bZv bvRgyj nK cavb, XvKv gnvbMii mfvcwZ gxi Avvi nvmb cgyL|

cmZ, hyvcivai gvgjvq G ch hZjv ivq nqQ, Zvi ga RvgvqvZ Bmjvgxi bZv `jvIqvi nvmvBb mvC`x, gv. Kvgvivgvb Ges mveK bZv Aveyj Kvjvg Avhv`i gZy` nqQ| GQvov hvexeb mvRv nqQ RvgvqvZ bZv Ave`yj Kv`i gvjvi| ivqi wei RvgvqvZ bZviv Avwcj KijI GLbv Zvi wbw nqwb| AvBb 60 w`bi ga Avwcj wbwi K_v _vKjI Kv`i gvjvi IB mgqmxgv AwZg nqQ| mvC`xi I IB mgqmxgv AwZv nIqvi c_| G `yRbi ivqB nqQ MZ deqvwi gvm| mekl G gvmi iZ ivq nqQ Kvgvivgvbi| Gi cvkvcvwk hKvbv w`b ivq nZ cvi Mvjvg Avhgi gvgjvi| GKvˇi gvbeZvweivax Aciva `j wnme RvgvqvZ Bmjvgxi mswkZvi K_vI DV GmQ hyvciva UvBeybvji ivqi cheY| bZv`i wekl Ki mvC`xi wei `i cwZwqvq ivqi ci RvgvqvZ `ki wewfb vb mvmx-Zve, gvbyl I cywjk nZv Ki| Pvi `kK ci GKvˇii hyvcivai wePvi i _K RvgvqvZ Ges Zv`i RvUmx weGbwc bvbvfve cwZeKZv mw Ki AvmQ ej miKvii AwfhvM| mv`bv : bvRgyj mvC`


 
pag