g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

ZviK wdijI Aemi beb bv Lvj`v wRqv

ZviK mvjgvb : weGbwci wmwbqi fvBm Pqvigvb ZviK ingvbK `ki mePq Rbwcq bZv `vwe Ki `jwUi Pqvicvimbi Dc`v kvgmyvgvb `y`y AwfhvM KiQb, `ki mePq Rbwcq bZvK cwZnZ KiZB cavbgx I Zvi gxiv bvbv AccPvi PvjvQb| wbcxwoZ RbbZv ZviKi wei wg_v gvgjv cZvnvi I Zvi bvg Kzrmv iUvbvi cwZev` mviv`k mKvj-mܨv niZvj Avnvb Kiv nqwQj| wZwb miKviK uwkqvwi w`q ejb, weGbwci Av`vjb evav `eb bv| evav `eb bv| evav hKvbv gyn~Z f hZ cvi| gvbyl Zvi AwaKvi ivq hKvbv gyn~Z mKj evav AwZg Kie| ZLb Avcbv`i wKQyB Kivi _vKe bv|

MZKvj weKvj bqvcb weGbwci K`xq Kvhvjq `kevcx 18 `ji WvKv niZvj kl msev` mjb niZvj wP Zzj aivi mgq wZwb G AwfhvM Kib|

Gi AvM niZvji mKvj 10Uvq mvsevw`K`i m K_vejvKvj kvgmyvgvb `y`y ejb, gvgjvi nqivwb mˡI 5 eQi ai cevm _vKv ZviK ingvb `k divi Rb D`Mxe nq AvQb| wZwb ejb, wPwKrmKi civgk wbq wkMwMiB `k wdiZ Pvb ZviK ingvb|

`y`y ejb, ZviK ingvb eZgvb jۇb wPwKrmvaxb AvQb| Zvi wbRi wmv `Z `k wdi Avmvi| wPwKrmK`i civgk wbqB wZwb ZvovZvwo `k wdi Avmeb| miKvii Dχk wZwb ejb, ZvK `k wdi Avmvi gZv cwiek w`Z ne| hw`b wZwb XvKvi wegvbe`i bvgeb, mw`b miKvi eySZ cvie KZ Rbwcq ZviK ingvb|

ZviKi wei miKvwi `j AccPvi PvjvQ AwfhvM Ki ejb, GKwU mfvq ZviK ingvbi GKwU ee miKvii wfZ Kuvwcq w`qQ| AvIqvgx jxM mfvbx eZgvb cavbgx, Zvi gwmfvi m`miv I bZviv AvBb, gZv I MYgvag eenvi Ki AccPvi PvjvQb|

weKvj msev` mjb cևki Reve weGbwci gyLcv ejb, ZviK `k Gj Lvj`v wRqv Aemi beb-Ggb K_v mwZ bq| wZwb wbRi `k wdieb| wZwb GKwU `vwqZ beb| `ji mevB Kvbv bv Kvbv `vwqZ iqQb| miKgB iZc~Y `vwqZ wZwbI cvjb Kieb|

ndvRZ Bmjvgi gnvmwPe Rybvq` eveybMix cm cևki Reve `y`y ejb, Rvwgb mevi cvIqv DwPZ| Zvi bvg gvgjv mejv wg_v| AvMB Rvwgb cvIqv DwPZ wQj| Zvi Ici wbhvZb nqQ|

mwZ cavbgxi GK eei cwZwqvq `y`y ejb, cavbgx GKUz K_vwcq gvbyl, fvjv A_ev wel, Zx kl gvLvbv K_v ejZ wZwb fvjvevmb| wZwb ejQb, Zvi mgvjvPbv KiZ nj Gwm Ni _K ei nq AvmZ ne| ^ivgxK w`q h AvBb wZwb w`qQb Zv cZvnvi Ki mfv wgwQj mgvek gy Ki w`Z cviZb| Zvnj Ni em mgvjvPbv KiZ nZv bv| evBi Dy cwiek MVbg~jK mgvjvPbv KiZ cviZvg| wZwb ejb, miKvi I `vwqZkxj ew`i KvQ Ki ejZ PvB, Ni e Kieb bv, eva `eb bv, h Kvbv gyn~Z Zv fO coZ cvi|

weGbwci cwZvZv knx` ivcwZ wRqvDi ingvbi 32Zg gZzevwlKx Dcj Rybi 1 ZvwiL Abyvb cvjb KiZ ckvmbi AbygwZ PvIqv nqQ Rvwbq wZwb ejb, AbygwZ cj Bwwbqvm BbwwUDU weKvj 3Uvq AvjvPbv mfvi AvqvRb Kiv ne|

niZvj mdj Kivq Lvj`v wRqvi c _K wZwb `ki gvbylK fQv I Awfb`b Rvwbq ejb, 27 ZvwiL _K weGbwci cwZvZv wRqvDi ingvbi gZzevwlKxi Kgm~wP i KiwQ| evBi bv ci K KiZ nQ| wZwb ejb, enwZevi (AvR) mKvj 10Uvq wRqvi gvRvi weGbwc I AmsMVbi D`vM cygvj AcY, `vqv gvnwdj ne| XvKv gnvbMii c _K `wi`fvR ne| Gme Kgm~wPZ Lvj`v wRqv wbRB Ask beb|

Abyvb AvqvRb cywjk evav w`Q ej AwfhvM Ki kvgmyvgvb `y`y ejb, `y-GKwU RvqMvq cywjk evav w`Q| gwWKj Kv KiZ `Iqv nqwb bqvcb Awdm I gvnv`cyi| 30 g _K 1 I 2 Ryb Uvbv wZb w`b G `wi`fvR ne ejI Rvbvb wZwb|

niZvjK K` Ki mviv`k 156 Rb AvUK, 193 Rb AvnZ I 201wU gvgjv Ges vggvY Av`vjZ GKRbi mvRv nqQ ej Rvbvb wZwb|

msev` mjb Ab`i ga gnvbMi weGbwci m`m mwPe Ave`ym mvjvg, `ji mn-`i mv`K Ave`yj jwZd Rwb, Avmv`yj Kwig kvnxb, kvgxgyi ingvb kvgxg, ^QvmeK `j bZv Avwgbyj Bmjvg cgyL DcwZ wQjb|

Gw`K, mKvj-mܨv niZvj cvjb Kivq `kevmxK AvwiK gyeviKev` RvwbqQb RvgvqvZ Bmjvwgi fvicv mUvwi Rbvij gvIjvbv iwdKzj Bmjvg Lvb| wZwb ejb, RvgvqvZ Bmjvgxi AvUK bZv`i gyw, wg_v gvgjv cZvnvi I ZˡveavqK miKvi eev msweavb cybenvji `vweZ I Bmjvgx Qvwkweii mfvcwZ gv. `jvIqvi nvmbi Ici AgvbywlK wbhvZbi cwZev` 18 `jxq RvU NvwlZ mKvj-mܨv niZvj Kgm~wP cvjb Kivq Avwg `kevmxK AvwiK gyeviKev` RvbvB| mv`bv : AvjvDwb


 
pag