g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

gvV `Lv hvqwb bZvKgx

ZviK mvjgvb : ivRavbxi KqKwU vb SwUKv wgwQj I KKUji weviY I wew wKQy hvbevnb wXj Qvovi gvag AviKwU wXjXvjv niZvj cvi Kij 18 `jxq RvU| weGbwci wmwbqi fvBm Pqvigvb ZviK ingvbi bvg BUvicvji gvag Mvwi civqvbvi cwZev` wQj G niZvj| MZKvj weGbwc bZZvaxb 18 `jxq RvU mviv `k mKvj-mܨv G niZvj cvjb Ki|

niZvj ivRavbxZ wiKkv, AUvwiKkvmn nvjKv hvb PjvPj KiQ| `~icvjvi evm PjvPj e _vKjI wmwU mvwfmi evmI PjvPj Ki ivRavbxZ| Ze Abvb w`bi Zzjbvq Kg| Gw`K, AcxwZKi cwiwwZ GovZ ivRavbxi wewfb vb AwZwi cywjk, ive I Mvq`vmsvi m`mmn wewfb AvBbcևqvMKvix msvi wecyjmsLK m`m gvZvqb wQj|

niZvj fvi _KB bqvcb weGbwci K`xq Kvhvjqi mvgb wecyjmsLK cywjk, ivemn AvBbkLjv evwnbxi m`m gvZvqb wQj| Zviv w`bfi weGbwci K`xq Kvhvjq g~jZ Aei Ki ivL| mLvb Kvbv bZvKgxK XzKZ I ei nZ `Iqv nqwb| weGbwc Pqvicvimbi Dc`v kvgmyvgvb `y`ymn wKQy KgKZv Kvhvjqi fZi AvM _KB wQjb| bqvcb weGbwci K`xq Kvhvjqi mvgb mKvj _KB mvwiefve Aevb wbq wQj cywjki Gwcwm, ivqU Kvi, wcRb fvb, RjKvgvb, gvBvmn wewfb mvR mivg| Ze MZKvj bqvcb GjvKv _K KvDK AvUK Kiv nqwb|

GQvov, niZvj mdj wcKwUsq `Lv hvqwb weGbwci Kvbv bZvKgxK| Abvb niZvji gZv AvRKi niZvjI ivRavbxZ wewQb wKQy NUbvi ga w`q Kgm~wP cvjb Ki weGbwc| `ji kxlvbxq bZv`i cvq KDB ivRc_ bvgbwb|

weGbwci bZviv ejQb, miKvi I cywjki gvigyLx Aevbi KviY niZvj mdj wewfb Kkj Aej^b KiQ weGbwc| `ji bZviv h_vme Mvi I gvgjv Gwoq PjviI Kkj wbqQb| Gme KviY niZvj WvKjI gvV bB bZvKgxiv| Aek weGbwci gyLcvi `vwqZ _vKv `ji Pqvicvimbi Dc`v kvgmyvgvb `y`y `vwe KiQb, `ji bZvKgxiv wbR wbR GjvKvq _K wcKwUs KiQb| wZwb ejb miKvi GLb AvbyvwbKfve wgwQj, mfv-mgvek wbwl NvlYv KiQ| Zvi Ici cywjk GLb AbK wnsm|

Gw`K, MZKvj mKvj-mܨv niZvj WvKjI gvV bvgwb weGbwc bZZvaxb 18 `jxq RvUi bZvKgxiv| mKvj _K ivRavbxi Kvbv GjvKvq RvUi bZv`i niZvji mg_b ivRc_ bvgvi Lei cvIqv hvqwb| Ze niZvji iZB ivRavbxi wewfb vb SwUKv wgwQj KiQ Qv`j I wkweii bZvKgxiv| ivRavbxi AvwRgcyi, wgicyi, gxi nvwRievM I mbevwMPvmn KqKwU vb cywjki m niZvjKvix`i avIqv-cvvavIqvi NUbv NUQ| cywjk Qv`ji KqKRbK AvUK KiQ|

GQvov ivRavbxi AvwRgcyi, hvvevox, kvgcyiI SwUKv wgwQj KiQ RvgvqvZ-wkwei| cywjk ivevi eyjU wbc Ki Zv`i Qf Ki `q| G mgq KKUji weviY NUvq Zviv| NUbvj _K 4 RbK AvUK Ki cywjk|

niZvjK K` Ki hKvbv aibi AcxwZKi cwiwwZ GovZ ivRavbxRyo bIqv nq wekl wbivcv eev| iZc~Y vcbvmn wekl wekl vb AvM _KB mZK Aevb wbq wQj cywjk, ive I Mvq`v msvi m`miv| mKvj _K niZvjKvixiv ivRc_ bv _vKvq KqKwU wewQb NUbv Qvov ivRavbxi RbRxeb AbKUvB ^vfvweK `Lv MQ| g~j moKjvZ wbivcv Rvi`vi Kivq hvbevnb PjvPjI cvq ^vfvweK wQj|

niZvji KviY MveZjx, gnvLvjx I mvq`vev` _K Kvbv `~icvjvi evm Qo hvqwb| Ze ij I j PjvPj ^vfvweK wQj| GQvov wbavwiZ wkwWDj Abyhvqx AvfixY I AvRvwZK iUi wegvb IVv-bvgv KiQ| Awdm-Av`vjZ Lvjv _vKjI DcwwZ wQj AbK Kg| wkvcwZvb I `vKvbcvU ewkifvMB e wQj|

RvU bZv`i `vwe, miKvi mfv-mgvek wbwl KiQ| cywjki AvPiY gvigyLx| weivax `ji 4-5 Rb wgwQj KiZ PvBjB Mvi Kiv nQ| G Aevq ivRc_ wcKwUs Kiv KwVb| ZviciI bZvKgxiv Mvi Gwoq wbR wbR GjvKvq wcKwUs KiQ|

weGbwci GK wmwbqi bZv ejb niZvj wgwQj wgwUs wcKwUs RvjvI-cvovI KiZB ne, Ggb Kvbv K_v bB| niZvj nQ gZvmxb miKvii wei Abvqi cwZev`| Avgiv niZvj Avnvb Ki mB Abvqi cwZev` cKvk KiwQ| wZwb ejb, cywjki gvigyLx AvPiYi KviY bZKgxiv gvV bB G K_v wVK| Zvi gvb GB bq h niZvj mdj bq, RbMY niZvj cvjb KiQ bv|

niZvj WK gvV bv _vKvi welq RvUi GK kxl bZv ejb, weGbwc-RvgvqvZ eo ivRbwZK `j| Zv`i h aibi mvsMVwbK mgZv AvQ, ZvZ niZvj wcKwUs Kiv mnR| Avgiv QvU `j| wcKwUs Ki niZvj cvjb Kivi gZv mvsMVwbKfve Avgiv kwkvjx bB| ZviciI Avgiv Pv Kwi| wK cywjki fq hLvb weGbwc-RvgvqvZ gvV bvgZ fq cvq, mLvb Avgv`i c Zv AviI KwVb| niZvj RvUi njI weGbwc kwiK`i w`K ZvwKq niZvj WvK bv|

RvbZ PvBj weGbwci gyLcv kvgmyvgvb `y`y ejb, miKvi mfv-mgvek wgwQji Ici wblavv Rvwi KiQ| Zvi Ici cywjk weivax `ji bZvKgxK cjB Suvwcq coQ| G Aevq ivRc_ wcKwUs Kiv KwVb|

niZvj ivRc_ RvUi bZvKgxi DcwwZ Kg ^xKvi Ki `y`y ejb, Qv`j hye`j ^QvmeK `j ivRavbxi wewfb vb niZvji mg_b wgwQj KiQ| cywjk Zv`i evav w`qQ| KqK RbK Mvi KiQ| cywjwk evavi KviY ivRavbxZ wcKwUs ev niZvji mg_b wgwQj Zzjbvg~jK Kg| niZvj XvKvi evBii wP wfb| GZ wKQyi ciI RbMY ^ZtZfve niZvj cvjb KiQ|

18 `ji kwiK jevi cvwUi Pqvigvb gvvwdRyi ingvb ejb, RbMY AvRKi niZvj ^ZtZfve cvjb KiQ| RbMY Ni _K ei nqwb, Mvwo ei Kiwb, `vKvb-cvUI Lvjwb| Avgiv wcKwUs Kivi Pv KiwQ| wK cywjwk evavq Zv me nqwb|

evsjv`k bvci gnvmwPe Mvjvg gvdv fuBqv ejb, Avgiv Avgv`i mvagZv wcKwUs Kivi Pv KiwQ| dwKivcyj wgwQj Kivi Rb Avgiv c֯wZ wbjI cywjki Kov bRi`vwi _vKvq Zv me nqwb|

niZvj ii fvi _KB bqvcb GjvKvq wbivcveev Rvi`vi wQj| bqvcb weGbwci K`xq Kvhvjq wNi ivL cywjk| Kvhvjqi fZi kvgmyvgvb `y`y, Avyj jwZd Rwbmn KqK Rb Awdm mnKvix AvM _KB wQjb| mKvj _K Kvhvjqi g~j MU Zvjv SzjQ| Kvbv bZvKgxK AvmZ-hZI `Lv hvqwb|

MZKvj niZvj PjvKvj mbevwMPv GjvKvq K ev Kviv KqKwU nvZ evgv Qvo| mKvj 9Uvi w`K `y`K Kvhvjqi g~j MUi w`K `ywU nvZevgv Qvov nj weKU k wevwiZ nq ej KgKZviv Rvbvb|

XvKv gnvbMi cywjki Dc-Kwgkbvi gvmy`yi ingvb mvsevw`K`i ejb, weviY Kviv Kvbv wZ nqwb| Ze `y`K KgKZviv Rvbvb, Kbej iZb bvg `vwqZiZ GK cywjk m`m wUvi RLg nqQb| Kviv G evgv QyoQ, Zv wbwZ nZ cviwb cywjk| Ze weviYi ci ciB IB GjvKv _K KqKRbK AvUK Kiv nq| Zv`i wRvmvev` Kiv nQ ej cywjk KgKZv gvmy` Rvbvb| `y`Ki Dc-cwiPvjK jyrdi ingvb ev`x nq G NUbvq igbv _vbvq GKwU gvgjv KiQb| niZvji AvMi w`b BvUb ciivgx `xcy gwbi evwoZI evgv gviv nqwQj| KqKgvm AvM AvIqvgx jxMi hyM mvaviY mv`K gvnveye-Dj Avjg nvwbdi jkvbi evwoZI niZvj PjvKvj evgv gviv nqwQj|

mKvj 9Uvi w`K `y`K Kvhvjqi mvgb evgv weviYi NUbvi AvM MZKvj fvi K`xq Qv`j GKwU SwUKv wgwQj ei Ki mbevwMPv GjvKvq| K`xq KwgwUi mn-mfvcwZ Avbvqvi nvmb wUcy I hyM mv`K AvKivgyj nvmvbi bZZ cvq 40 Rbi GKwU `j G wgwQj Ki| mbevwMPvi wPUvMvs nvUji mvgb _K wgwQjwU weRq bMii w`K GwMq hvq| mLvb cywjwk evavi gyL wgwQj Qf nq hvq|

Gw`K, niZvji mg_b Xvwe mfvcwZ gwn`yj nvmvb wnii bZZ kvnevM wgwQj KiQ Qv`j| MZKvj `ycyi kvnevM knx` wRqv wk cvK _K i nq wgwQjwU kvnevM gvoi w`K GZ _vKj cywjki evavq Zv Qf nq hvq| G mgq Qv`j Kgxiv ivvq PjvPjKvix evm BU-cvUKj wbc Ki igbv cvKi w`K Pj hvq| wgwQj Qv`ji Aveyj evkvi, KvRx iIbKzj Bmjvg kveY, LvKb, ivKbyvgvb ivKb, bRij Bmjvg bvwn`, wjb Avkivd I wbRvgDwb wicbmn Abiv Ask bb|

Gi AvM Xvwe Qv`ji bZvKgxiv KuvUveb, cwievM wgwQj Kivi Pv KijI ive-cywjki Kov cvnvivi KviY cviwb| GQvov wMY ivW mKvj niZvji mg_b wgwQj Ki Qv`j| wgwQj bZZ `b K`xq KwgwUi wmwbqi mn-mfvcwZ eRjyj Kwig Payix Ave`, mn-mfvcwZ Avbvqvij nK iqj I wmwbqi hyM mvaviY mv`K GmGg Ievq`yj nK bvwmi| mv`bv : bvRgyj mvC`


 
pag