g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

DPwkv mxgvnxb mgmv weivRgvb

gyiv` nvmb : DPwkv `k I RvwZi g~j PvwjKvkwi ga AbZg| ZvB ivi `vwqZ cwZwU hvM bvMwiKi Rb Dchy wkvi cwiek wbwZ Kiv| Ze evsjv`ki mvaviY gvbyli ga GLb DPwkvi cwZ wekl mPZbZveva Zwi nqQ, hv AvM wQj bv| Kbbv, wekvqbi G hyM DPwkv MnYi weK gvbyl fveZ cviQ bv ej gb Kib b`vb BDwbfvwmwUi Uvw evW Pqvigvb AavcK W. Avey BDmyd gv. Ave`yjvn|

wZwb ejb, wek KggyLx wkvK AvR ewk iZ `Iqv nq| AvRKvj vb ARbi Pq fvjv GKwU PvKwii Dχk DPwkv MnYi cwZ gvbyli AvMn ewk| `vwi` wegvPb wKsev wbRi fvMi Dbqbi Rb wkvB eo Aej^b|

wkv cvBfU I cvewjK cvUbviwkc GK bZzb mvebvi `yqvi DvwPZ KiZ cvi| cvBfU wekwe`vjq mdj nj miKvi I wekwe`vjq `yUvB mdjZv I KwZZi `vwe`vi ne| `ki miKvwi wekwe`vjqjvi cvkvcvwk emiKvwi wekwe`vjqi fwgKv cksmvi `vwe`vi| miKvwi wekwe`vjq wkv_x`i Pvwn`v Abyhvqx cևqvRbxq wmUi msLv GZUvB Kg h, emiKvwi wekwe`vjq bv _vKj wkv_x`i fwelr AwbwZ nq coZ| GZ wkv_x`i cvkvcvwk miKviKI msKU coZ nZv| wZwb Rvbvb, eZgvb `k h cwigvY wkv_x iqQ ZvZ gvbmZ AviI emiKvwi wekwe`vjq cwZvi myhvM iqQ| emiKvwi wekwe`vjqi Zzjbvq miKvwi wekwe`vjqjvZ wkK-wkv_x`i AcivRbxwZ, mkbRU, ckvmwbK RwUjZv ewk _vKvq wkv_xiv emiKvwi wekwe`vjqi cwZ AvMn `LvQ| ay ZvB bq, hme wkv_x miKvwi wekwe`vjqjvZ Dchy hvMZv _vKv mˡI fwZi myhvM cvQ bv, mme wkv_x`i mgqgZv Zv`i gav weKvki myhvM Ki w`Q emiKvwi wekwe`vjqjv| G `kB DPwkv MnY Ki wkv_xiv cwZwZ nQ|

wK GZ Avkvi ciI Avgv`i `k DP wkv mxgvnxb mgmv weivR KiQ| dj evsjv`ki DPwkvi gvb wbq AvRvwZK iwUsjvZ Avgiv AbK wcwQq AvwQ| Avgiv AvRvwZK gvbi wkv w`Z cviwQ bv ejB AvRvwZK iwUsqI wcwQq AvwQ| Aek nvZMvbv njI evsjv`ki KwU wekwe`vjq wkvi wbR^ MnYhvM gvb ARb KiZ ciQ|

AavcK Avey BDmyd Ave`yjvn gb Kib, evsjv`ki wkv_x`i BsiwR wkvi vbi Afve wkvi gvbK wbggyLx KiQ| G wkv_x`i wbR`i ZvwM` BsiwRZ `Zv ARbi Dcvq Qvov wekwe`vjqchvq Zgb D`vM PvL co bv| G _K Avgv`i DiY Riwi nq coQ| Avevi eQi Mo 20 jvL wkv_x wekwe`vjqchvq covkvbv KijI Zv`i Rb cvqvwMK wkvi myhvM Kg _vKvq Zviv GKvWwgK vbB ARb KiQ| dj wkv mgvwi ci cvqvwMK wkvi Afve Zviv mwVK Kg cևek KiZ cviQ bv| GZ eKviZ evoQ, `k AbK w`K _K wcwQq coQ|

Avkvi K_v eZgvb ekwKQy wekwe`vjq wevb, chyw, Kwl, RwbwUK mvq QvovI AviI hme wekwe`vjq nqQ, Zv meB chywwbfi| eZgvb miKvii mgq chywK mevwaK iZ `Iqv nqQ| GLb hw` YMZ wkvUvi PPv _vK Ze fvjvchvq cuQv me| GRb miKvi BQv Kij wekwe`vjqjvi cvidigi wfwˇZ ivswKs KiZ cvi, cyiZ KiZ cvi, MelYvK DrmvwnZ KiZ bvbv Kgm~wP wbZ cvi|

GRb cPwjZ wkveevi cvkvcvwk wekwe`vjqjvZ MelYvagx I nvZ-Kjg wkvi Ici Rvi w`Z ne| Rvi w`Z chywMZ, cwZhvwMZvg~jK I KggyLx wkvi cwZ| wek GLb chywi Rq-RqKvi| h RvwZ chywZ hZ ewk DbZ m RvwZ ZZ DbZ GK_v ejvi Acv ivL bv| ZvB eZgvb DPwkvi AbZg welqB nQ chywi cvqvwMK w`K|

DPwkvi gvbvbqb mevi AvM cևqvRb gvbmb wkK, fvjv gvbi Qv, mwVK cvV`vb I cixY, wkvi myz cwiek, fZ AeKvVvgv Z_v mnvqK wRwbmc| cvewjK I cvBfU wekwe`vjq hvM wkK wbqvM AbKvskB DPwkvi mvdj wbfi Ki| Ze evsjv`k cvewjK wekwe`vjq wkK wbqvMi Rb miKvi wbavwiZ wbqg AvQ ej fvjv wkK cvIqv hvQ| ZeyI ivRbwZK nc I `ybxwZ GZ mgmvi mw KiQ|

wZwb DjL Kib, wkvi gvbvbqbi AviKwU iZc~Y welq njv wkvcwZvbi fZ AeKvVvgv| hKvbv wekwe`vjq gvbmb Kvmig, jve I jvBewi myweav _vKvUv Riwi| GQvovI chv GKvWwgK I ckvmwbK vb _vKv cևqvRb| GRb cwZwU wkvcwZvb chv eiv _vKvUvI Riwi| mv`bv : AvjvDwb


 
pag