g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

mwnsmZv ne bv wbqZv w`jB mgveki AbygwZ

bRg~j nK miKvi : ^ivgx W. gnxDxb Lvb AvjgMxi ejQb, mfv-mgvek wbwl Kiv nqwb| bivR-mwnsmZv ne bv GgbwU wbwZ Kivi cwZk֓wZ w`qB mfv-mgveki AbygwZ wbZ ne|

MZKvj eyaevi RvZxq msm` ^iv gYvjq mwKZ vqx KwgwUi eVK RvZxq cvwUi Ggwc gywReyj nK Pzby mfv-mgvek wbwli welq ck Zzjj ^ivgx GK_v ejb| eVK KwgwUi G m`m ivei mdvqvqi NUbv wbq ck Dvcb Kij ivei c _K evLv `Iqv nq| mvmx AvUK KiZ Mj AbK mgq e`yKhy wbnZ nIqvi NUbv NU ej ivei KgKZviv ejb| Ze eVK iveK AvaywbK Kivi welq gZvgZ Avm|

G welq eVK kl RvZxq cvwUi msm` m`m gywReyj nK Pzby mvsevw`K`i ejb, mdvqvii eaZv AvM _KB ckwe| ekwKQyw`b mdvqvi e wQj| mwZ Zv Avevi NUZ i KiQ| welqwU wbq KwgwUZ ck Zvjv nqQ| G welq ivei evLv w`qQ, Zv KwgwUi KviI KvQ MnYhvM gb nqQ, KviI KvQ nqwb| eVK DV Avm, 22 g ivRavbxi Divq ivei mdvqvi Rwnij Bmjvg I mvRy AvK` bvgi `yB hyeK wbnZ nb| ive Rvbvq, IB `yRb ckv`vi wQbZvBKvix wQjb| GQvov 11 g ivRkvnxi webv`cyi GjvKvq mdvqvi wkweii GK Kgx wbnZ nb ej ck Zvjb Pzby|

eVK ivei c _K ejv nq eZgvb miKvi gZvq Avmvi ci `k Aea Ai eenvi Kg MQ| mvmx`i `ivͨ AbK Kg MQ| G welq Zviv cvIqvi cqU wKQy Z_-Dcv Dcvcb Ki| eVKi Kvhm~wPZ G mwKZ hme KvMRc Dcvcb Kiv nq, eVK kl Zv AwZ Mvcbxq DjL Ki KwgwUi m`m`i dvBj _K Zzj wbq hvIqv nq|

mgvek wbwl _vKe, RvbZ PvBj gywReyj nK mvsevw`K`i ejb, G welq ^ivgx wKQy ejbwb|

ci msm` mwPevjq _K cmwew߇Z Rvbvbv nq eVK 5 g AbywZ ndvRZ Bmjvgi mgvek icvZnxbfve gvKvwejv Ges mvfvii ivbv cvRv ami ci Zv wePYZvi m gvKvwejv Kivq AvBbkLjv evwnbxi cksmv Kiv nq| KwgwUi mfvcwZ Qvq`yj nKi mfvcwZZ KwgwUi m`m ^ivgx gnxDxb Lvb AvjgMxi, wgRv AvRg, gywReyj nK Pzby, b~ij Bmjvg, mvbwR`v Lvbg I mwdKzj Bmjvg Ask bb| GQvov DcwZ wQjb ^ivmwPe wmwKDK gymZvK Avng`, cywjki gnvcwi`kK nvmvb gvngy` L`Kvi, ivei gnvcwiPvjK gvLjQyi ingvb cgyL| mv`bv : AvjvDwb


 
pag