g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

cyuwRevRvi PvOvq Znwej AvmQ

Kvjvg AvRv` I gvmy` wgqv : cyuwRevRvi PvOvq AviI GKwU D`vM bIqv nqQ| Gi AvIZvq Gevi 900 KvwU UvKvi cybtA_vqb Znwej MVb Kiv nQ| hvi gvag wZM֯ z` wewbqvMKvix`i FYi my` gIKzd Ges gvPU evsK I evKviR nvDmjvK Avw_K mnhvwMZv c`vb Kiv ne| eo AsKi wgDPzqvj dv MVbi D`vMi ci c_gevii gZv D`vM bIqv cybtA_vqbi GB Znwej K`xq evsK mivmwi A_vqb Kie bv| KviY GZ g~jxwZ DmK hZ cvi| ZnwejwU MwVZ ne K`xq evsK _K cvIqv miKvii jfvsk _K| G wbq Avmb evRU eiv _vKviI K_v iqQ| MZKvj eyaevi weKvj 3Uvq evsjv`k evsKi Rvnvxi Avjg mjb K GK msev` mjb Gme K_v Rvbvb WcywU Mfbi Gm K myi Payix| Gw`K 900 KvwU UvKv cybtA_vqb wg Pvjyi D`vMK ^vMZ RvwbqQb cyuwRevRvi mswkiv|

msev` mjb Gm K myi Payix Rvbvb, 2010 I 2011 mvj cyuwRevRvi ami KviY gvPU evsK I evKviR nvDmjv jvKmvb co| Gme cwZvb z` wewbqvMKvix`i h FY w`qQ, Zvi my`i 50 kZvsk gIKzd Ges evwK 50 kZvsk eK AvKvDU iL 10 kZvsk my` FY cybtZdwmj Ki Av`vqi civgk `q miKvi| GRb cwZvbjv miKvii KvQ GKwU cybtA_vqb Znwej Pvq| Avi miKvi evsjv`k evsKK G welq mycvwik w`Z ej| G welq PjwZ mvn K`xq evsKi cwiPvjbv cl`i mfvq wmv bIqv nq|

cyuwRevRvi PvOvq Znwej MVbi evcvi MZKvj mܨvq gyVvdvb wWGmBi cwmWU iwKeyi ingvbi m hvMvhvM Kiv nj wZwb ejb, G D`vM KvR jvMe ej Avkv Kiv hvq| Ze cyuwRevRvi PvOvq miKvi I K`xq evsKi KvQ AviI h c֯vejv `Iqv nqQ, mjv evevqbi `vwe Rvbvb wZwb|

G evcvi wWGmBi mveK cwmWU kvwKj wiRfx ejb, 900 KvwU UvKvi cybtA_vqb Znweji KviY evRvi cvY wdi Avme ej Avkv Kiv hvq| GKB m Gi gvag evRvii cwZ wewbqvMKvix`i AvvI wdi Avme ej Avkvev` e Kib wZwb|

msev` mjb Gm K myi Payix AviI ejb, miKvi AvBwmwe I weGmBwmi gvag G cybtA_vqb Znwej cwiPvjbv Kie| PjwZ gy`vbxwZZ G aibi Znwej Afz Kiv me bq Rvwbq wZwb ejb, cևqvRb AvMvgx gy`vbxwZZ welqwU Afz Kiv ne|

m~ Rvbvq, my` gIKzd-myweav KvhKi KiZ wekl cybtA_vqb Znwej MVbi Rb AbvbyvwbKfve A_ gYvjq c֯ve cvVvq cyuwRevRvi wbqK msv evsjv`k wmwKDwiwUR Av GP Kwgkb (weGmBwm)| Gici A_ gYvjq G welq Dcvq Dveb KiZ K`xq evsK wPwV cvVvq| weGmBwmi c֯ve, gvPU evsK I evKviR nvDmjvi Rb cvq GK nvRvi 545 KvwU UvKvi cybtA_vqb Znwej MVbi K_v ejv nq| Ze AvBwmwe, AMYx BKyBwU BbfgU I RbZv KvwcUvj GiB ga 308 KvwU UvKv eq Ki my` gIKzdi myweav evevqb Kivq AvcvZZ G Znweji Rb GK nvRvi 236 KvwU UvKv cևqvRb `Lv `q| weGmBwm wZb eQii Rb G aibi Znwej MVbi K_v ej| G Znwej _K 10 kZvsk my` FY-myweav cve gvPU evsK I evKviR nvDmjv| wZb eQii ga cwZvbjv my`mn A_vqbi cyiv UvKv diZ `e| my` gIKzd-myweav evevqbi GKwU ZvwjKv Ki w`qwQj G-msv wekl wg KwgwU| IB ZvwjKvi wfwˇZ weGmBwm my` gIKzdi welq Zv`i mycvwik Zwi Ki| ZvwjKv Abyhvqx, `yB K GPi 288 evKviR nvDmK my` gIKzd-myweav KvhKi KiZ nj cvq 632 KvwU UvKvi FY cybtZdwmj KiZ ne| Gme FYi wecixZ my` gIKzd KiZ ne (GK eQii my`i 50 kZvsk) cvq 51 KvwU UvKv| evwK AviI 51 KvwU UvKv my`I cybtZdwmj KiZ ne|

Rvbv hvq, `yB K GPi 288wU evKviR nvDm wZM֯ wewbqvMKvix iqQb bq jvL 12 nvRvi 357 Rb| Gi ga XvKv K GPi 209wU evKviR nvDm wZMևi msLv mvZ jvL 45 nvRvi 914 Rb| PMvg K GPi 79wU evKviR nvDm wZMևi msLv 1 jvL 66 nvRvi 443 Rb| 28wU gvPU evsK wZM֯ wewbqvMKvix iqQb 41 nvRvi 492 Rb| Zv`i my` gIKzd-myweav KvhKi KiZ nj gvPU evsKjvK cvq 914 KvwU UvKvi FY cybtZdwmj KiZ ne| my` gIKzd KiZ ne 65 KvwU UvKv| cvkvcvwk mgcwigvY my`I cybtZdwmj KiZ ne| ZvwjKvi wnmve Abyhvqx, my` I FY wgwjq gvPU evsK I evKviR nvDmjvK gvU GK nvRvi 777 KvwU UvKv cybtZdwmj KiZ ne| kqvievRvi ami ci 2012 mvji gvP A_ gYvjqi c _K wZM֯ wewbqvMKvix`i Rb wekl wg NvlYv Kiv nq| ZvZ kqvi 10 jvL UvKv ch hviv wbR^ A_ wewbqvM KiQb, Zv`i wZM֯ wewbqvMKvix wnme wPwZ Kiv nq| Zv`i ga hviv FY wbq wewbqvM Ki wZM֯ nqQb, Zv`i FYi GK eQii my`i 50 kZvsk gIKzdi NvlYv `Iqv nq| Gi AvM AvBwmwei eevcbv cwiPvjKK cavb Ki GKwU wg cYqb KwgwU MVb Kiv nqwQj|

cmZ, 2010 mvj _K cyuwRevRvi evcK Dvb-cZb i nq| cii eQi Zv eo aibi ami ic bq| 2012 mvji gvP Mo jb`b nvRvi KvwU UvKvq _vKjI eQi kl Zv wZbk KvwU UvKvq bg Avm| GK eQi wWGmBi evRvi g~jab Kg 28 nvRvi KvwU UvKv| jvKmvbi Pvc MZ eQi cvq mvo 3 jvL z` wewbqvMKvix evRvi Qo hvb| G nZvkv KvUvZ wbqY msv evsjv`k wmwKDwiwUR Av GP Kwgkb (GmBwm) KvwcUvj gvKU gvvicvb Abygv`b Ki| cavbgxi cwZk֓wZ Abyhvqx, z` wewbqvMKvix`i Rb cvKR evevqb i nq| cwieZb Kiv nq XvKv K GPi m~PKI | Aek miKvii GZv D`vMi ciI Avv diwb cyuwRevRvi| Mo jb`b GLbv cuvPk KvwU UvKvi wbP| mv`bv : ZviK


 
pag