g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

KzwoMvg mwi jvf cwZex evejyK nZv

Gg Gm mvMi, KzwoMvg : KzwoMvgi Pi `vgvjMvgi cwZex (`ywU nvZB Anxb) kvnv`Z nvmb evejy RwgRgv wbq msNl cwZci AvNvZ wbnZ, _vbvq gvgjv nqQ| bvMkixi _vbvi ivqM BDwbqbi Pi `vgvjMvgi nKi kLi cy AvBqye Avjxi 2 GKi 40 kZK cZK mcw, cwZc fivgvix _vbvi AvvwiSvo BDwci Pi avDiviKzwUi gwQi Avjxi cy ivg I Rvdi Avjx msNe PwUi mv_ `xNw`b _K RwgRgv wbq weiva PjwQj| MZ 3 g ivg I Rvdi Avjxmn 50-60 Rb A m mwZ nq AvBqyei D Rwgi eviv cvKv avb KU wbq hvIqvi kl chvq GjvKvevmx welqwU wbq Avcmi c֯ve Kiv gvB cwZci MWdv`vi evgbWvvi PijyQbxi dRj ingvbi cy Rqbvj Ave`xbi bZZ AvBqye Avjxi cwievi`i Ici AZwKZ nvgjv Pvjvj kvwnb, mq` Avjx I AvQi Avjxmn cwZex evejy NUbvj `uvwoq _vKv Aevq c~e kΓZvi Ri ai Rqbvj Ave`xbi Av`k ZvK gyx kvnv`r nvmbi nvZ _vKv jvnvi ejf w`q eyK nvbv w`j iZi AvnZ nq| AvnZ`i AvkvRbK Aevq iscyi gwWKj KjR nvmcvZvj fwZ Kiv nj wPwKrmvaxb Aevq 4 g cwZex evejy gviv hvq| evejyi fvB gKeyj nvmb evPz 5 g bvMkix _vbvq ev`x nq kvnv`r, Rqbvj Ave`xb, imyj, Rvdi, ivg, gvB`yj, Gikv`, Lqevi, mvRe Dwmmn 26 Rb I AvZ 10-15 Rbi wei nZv gvgjv KiQ|

wbnZi x iveqv eMg Ak֓wm K ejb- Avgvi 1 cy 2 KbvK wcZnviv I AvgvK ^vgx nviv KiQ| nZvKvix`i `vg~jK kvw PvB|

Aciw`K NUbvi w`bB cwZc ivg Avjx _vbvq ev`x nq AvnZ kvwnbmn 17 Rbi wei Ni cvovbv gvgjv Ki|

gvgjv Z`Kvix KgKZv GmAvB dwY flY miKvi nZv gvgjvi mZZv ^xKvi Ki ejb- Avmvwg`i Mvii Rvi Pv PjQ Ges KVvi eev bIqv ne|

cywjk mycvi mq Kzgvi Kzz ejb, gvgjv Zvi MwZZ Pje nZvKvixmn `vjvj Pi wei cևqvRbxq eev bIqv ne| mv`bv : ZviK


 
pag