g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

eq`i Rb Avb` webv`b K`

myeZ mvnv mygb, b·Kvbv : we`gvb mgvR eevq eq`i Aemi mgqK Aviv Avb`gq Kivi j b·Kvbv emiKvwi msMVb Ԇbwfkbi D`vM MZ gjevi weKvj knii RqbMi Avb` bvgi GKwU eq webv`b K`i Dvab Kiv nq| bwfkbi wbevnx cwiPvjK AavcK n`vqZ Avnv`i mfvcwZZ AbywZ K`wU Dvab Kib Kwe I jLK nvweeyi ingvb| Avi ee Kib Aemicv wkK gvBbywb, Rjv cmKvei mn-mfvcwZ kvgj`y cvj, bwfkbi Dc`v gv. RvwKi nvmb| mv`bv : Dmgvb


 
pag