g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

KcvZvi wUAviGg cK evevwqZ bv nj `yfvM coe 20 jvL gvbyl

eiv 261 KvwU 55 jvL UvKv, KvR nqQ gv 13 KvwU UvKvi

kL dwi` Avn` gqbv, mvZxiv : PjwZ eQi mvZxivi Zvjv DcRjvi KcvZv Zxi cvwLgviv wej wUAviGg evevwqZ bv nj Zvi cwiYwZ ne fqven| AvMvgx eQi G wej wUAviGg evevqbi myhvM nvZQvov nevi KviY KcvZv cvoi 20 jvL gvbyli Rxeb bg Avme AeYbxq `y.L K|

wUAviGg evevqb Avi Kvb wej bv _vKvq cvwLgviv wejB GKgv fimv| wK cvwLgviv wej wUAviGg cK evevqb miKvii mw`Qv _vKjI wUKZK `ybxwZevR KgKZv I myweavfvMx ewi KviY cKwU xb MwZZ AMmi nQ| G Aev PjZ _vKj Wze giv Qvov Avi Kvb Dcvq _vKe bv| wUAviGg cK Pvjy Ki KcvZvi mvZaviv wdwiq AvbZ bv cvij `ki `wY cwgv‡ji hkvi Lyjbv I mvZxivi 50 jvL gvbyl cvY euvPe bv| ZvB euP _vKvi ZvwM` `jgZ ag-eY wbwekl b`x euvPvI, Rxeb euvPvI Av`vjb mKjK HKe nZ ne| MZKvj eyaevi ejv 11Uvq mvZxiv cmKve mvsevw`Ki mv_ gZwewbgq Kvj DiY I cvwb KwgwUi bZe` I KgKZviv G Avnevb Rvbvb| gZwewbgq mfvq g~j ce Dcvcb Kib K`xq cvwb KwgwUi mfvcwZ gv. kwdKzj Bmjvg| ce ejv nq, `ki DcKjxq cvmxgvq nvgKzov b`x, nwib`x, Avcvif`v, NvsivBj, KcvZv, kvjZv, kvwjLv, eZbv, gwiPvc, jvebeZx I mvcgviv mn 11wU b`x GLb gZcvq|

hkvi-Lyjbv I mvZxiv Rjvi 50jvL gvbyl G b`xjvi Dci wbfikxj| b`xjvi ga KcvZvi `N cvq 370 wKjvwgUvi| G b`i Zxi emevm Ki 20 jvL gvbyl| Rvqvii cvmxgv _K cwZ eQi G b`i gZzi nvi 9 wKjvwgUvi Ges wbg AeevwnKvq cwZ eQi 8/9 wKjvwgUvi RjveZvq Avv nQ| b`wU giZ giZ GLb kl chvq| Zvjvi RVzqv _K cvBKMvQvi wkeevwo ch 15/16 wKjvwgUvi b`x gZzi mv_ cvv joQ|

GgZvevq cavbgx kL nvwmbv 2010-11 A_ eQi KcvZv b`i welqwU GwWwcZ Af Kivb| cieZxZ KcvZv b`i RjveZv `~ixKiY (1g chvq) cK cYqb I Abygv`b jvf Ki 2011 mvji Avei gvm| cKwU evevqbi `vwqZ cvq cvwb m` gbvjq|

cKi gqv` aiv nq 2011 mvji RyjvB _K 2015 mvji Ryb ch| 4 eQi gqv`x G cKi eq aiv nq 261 KvwU 54 jvL 83 nvRvi UvKv| ce cKwU evevqbi h wP Zzj aiv nqQ Zv AZv fqven|

GZ ejv nqQ, 2011-12 A_ eQi cKwU evevqb A_ eiv nq 28 KvwU 37 jvL 62 nvRvi UvKv| wK Qvo nq gv 13 KvwU UvKv| G A_ eQi cwidwiqvj eva wbgvY, euvai Dci 22wU AvDUjU cvBc vcb, kvwjLv b`x Lbb, WRvi viv `o wKjvwgUvi mshvM Pvbj Lvj Lbb, mshvM Lvji GK wKjvwgUvi Zxi msiY, mshvM Lvji Dci GKwU eBjx weR wbgvY, 8 ni fwg AwaMnY I RbMbK wZc~iY c`vbi K_v wQjv| wK G A_ eQi cwidwiqvj eva 80 kZvsk wbgvY Kiv nq| 22wU AvDUjU cvBci j 5/6 wU cvBc vcb Kiv nq Ges kvwjLv b`xi AaK Lbb Kiv nq| c_g eQiB cvwLgviv wej hveZxq KvR mb Ki wUAviGg Pvjy Kivi K_v _vKjI Zv Kiv nqwb|

K`xq cvwb KwgwUi mfvcwZ gv. kwdKzj Bmjvgi mfvcwZZ gZwewbgq mfvq ee ivLb, Dib wbevnx cwiPvjK gv. kwn`yj Bmjvg, mvZxiv cmKvei mfvcwZ GW. Aveyj Kvjvg AvRv`, cvwb KwgwUi AbZg bZv gCbyj Bmjvg, Rvwn`yj Bmjvg, Aa Avey Avng`, AavcK Avwbmyi iwng, mvsevw`K KjvY evbvRx, ggZvR Avng` evx, Gg Kvgivgvb, Avyj evwi, gwbij Bmjvg gwb, gvRvddi ingvb, Aveyj Kvkg cgyL|


 
pag