g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

emiKvwi wekwe`vjqi AMhvvq DPwkvi nvi evoQ

gvmy` wgqv I `xcK miKvi : DPwkv wevi Zvi AwRZ mKj gav cևqvM Ki `ki wkv_x`i mywkvq wkwZ gvbyl Zwi Kiv| ZvB wZwb DcvPvh nqI wkv_x`i Kvm wbq _vKb ivRavbxi AZxk `xci BDwbfvwmwUi DcvPvh AavcK W. Gg Aveyj nvmb|

GKUv mgq wQj hLb wkv_xiv cvewjK wekwe`vjq fwZi myhvM bv cq nZvk nq coZv| Kvji weeZb wkv_x`i G aviYv cwieZb GwMq GmQ emiKvwi wekwe`vjq| GwU AwffveK`i Rb mymsev` njI wU KqK Amvay ew wkvK wbq evwYR Ki hvQ| GZ `ki Dbqb hgb evNvZ NUQ Zgwb wcwQq hvQ wkveev| GRb Avgv`i `k AvRvwZK wkveev gvb` wcwQq hvQ| G mgmv _K Avgv`i ewiq AvmZ ne|

AZxk `xci wekwe`vjqK wNi Zvi fwelr fvebv welq RvbZ PvBj wZwb Rvbvb, `k cwZwbqZ wkvi nvi ew cvIqvq gvbyl w`b w`b mPZb nq DVQ| dj me cwZhvwMZv eo hvQ| Avi G cwZhvwMZvq hviv wbRK hvM ej gb Kie ZvivB wUK _vKe| ZvB Avgiv wkv_x`i wekgvbi wkv c`vb me`v KvR Ki hvwQ| myz wkvi cwiek ZwiZ ivRavbxi Divi 15 b^i mi KvR PjQ AZxk `xci wekwe`vjqi mywekvj wbR^ Kvvmi| AZxk `xci wekwe`vjq iqQ KqK kZvwaK wkK| GLvb BDwRwmi cYxZ wmjevmi cvkvcvwk `ki mvswZ, wekcwiwPwZ I bvqbxwZ AvjvK wkv_x`i Mo Zvjv nq| ZvB Avgv`i wkv_xiv `ki wewfb vb bxwZwbaviK wnme `Zv I mybvgi m wekl fwgKv cvjb Ki hvQ|

DPwkvq MelYvi cևqvRbxqZv mK RvbZ PvBj DcvPvh ejb, cw_exZ mKj DPwkv cwZvb MelYv eevi Ici wfw Ki iwUs Kiv nq| Avgv`i `k DP wkvcwZvb MelYveev Xvjnxb Zjvqvii gZv| eZgvb wKQy wekwe`vjq G welq GwMq GjI Kvhg i KijI Zv chv bq| wek gvbi m wkv_x`i Mo ZzjZ nj MelYvg~jK Kvhgi cmvi NUvZ ne|

AbK cwZKjZvi ciI Avgiv wkvi cvkvcvwk MelYvg~jK Kvhg AskMnYi cwiek Zwi Ki hvwQ| GQvovI `wi` I gavex wkv_x`i webv eZb covi myhvM w`q hvQ G wekwe`vjq|


 
pag