g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

hvMZvi cwZhvwMZvq mdj WvdvwWj BUvibvkbvj BDwbfvwmwU

gyiv` nvmb : AvRvwZK wkvi mg^q ivRavbxi WvdvwWj BDwbfvwmwU wbijm cևPvq gvbmZ wkv c`vb mdjZv ARb KiQ| G myev` `k-we`k bvg KzwoqQ G wkvcwZvbwU| MZ `k eQi wewfb welq wecyj wkv_x WvdvwWj _K wkv ARb Ki hvMZvi cwZhvwMZvq mdj nq Zviv mgvRi `vqeZv cvjb KiQ| WvdvwWj Zvi mKj wkv_xi cyuw_MZ we`vi cvkvcvwk weklvwqZ, mvgvwRK I bxwZMZ wkvq wkwZ Ki Mo ZzjQ| dj ZiY mgvR mywkvq wkwZ wnme mKj cwZhvwMZvq wbRK c֯Z KiQ| BUvibvkbvj BDwbfvwmwUi (wWAvBBD) cwZvZv Pqvigvb I XvKv P^vi Ae Kgvmi mfvcwZ Avym meyi Lvbi mv_ GKv mvvrKvi wewfb welq DV Avm|

Zvi mvvrKvii cyiv weeiY wbP `Iqv njv

`ki Abvb emiKvwi wekwe`vjqi Pq WvdvwWj BDwbfvwmwU Kvb Kvb welqjvK mePq ewk iZ w`q _vK? Ggb cևki Reve meyi Lvb Rvbvb, wWAvBD cyuw_MZ wkvi cvkvcvwk wkv_x`i welkvwqZ wkvK AwZ cvavb w`q _vK| GKvWwgKfve hviv wbqwgZ gv_vwcQy Gme wkv_x`i `Iqv nq jvcUc ev wd BUvibU myweav| dj, BUvibU eenvi Ki Zv`i cևqvRbxq eB, Abvb wkv_x`i mv_ MYhvMvhvMmn cw_exi mKj welq aviYv jvf KiZ cviQ| hvZ Ki wkv_xiv mb` ev wWwM ARb Kivi ci wbR Kgj Zvi wbR^ cwZfvK wewbqvM KiZ cvi| G Rb Avgv`i iqQ cvq 4k Rb cwkwZ I Awf wkK| hviv RvZxqfve ^xKwZcv|

wekwe`vjq MelYv eevq WvdvwWj KZUv GwMq, Gi Reve wZwb ejb, emiKvwi wekwe`vjqjv MelYv Kvhg AwaK wcwQq _vKjI wWAvBBD GKwU MelYvgyLx wekwe`vjq ZwiZ mg nqQ| BZvga wkK-wkv_xi mg^q `ki wewfb welqei Ici wewfb MelYv Kvhg cwiPvjbv Kiv nQ|

emiKvwi wekwe`vjqjvZ wkvi gvb ewׇZ wekl wK wK welqi Ici iZ `Iqv cևqvRb ej gb Kib? meyi Lvb ejb, wkv_x`i GKzk kZKi Pvj gvKvwejvq cwZhvwMZvi gvag wbRi hvMZvq wUK _vKZ nQ| G KviYB Awf wkK viv wkv_x`i Zwi KiZ bv cvij Zviv Si coe| ZvB Avwg gb Kwi, G cwZhvwMZvq wk_x`i wUwKq ivLZ nj cwZwU wekwe`vjq Awf wkK viv Aaqbi myeev KiZ ne| cvkvcvwk weki mv_ Zvjwgwjq cևZK wkv_xK wekvqbi mv_ cwiwPZ Ki ZzjZ ne|

GK_v Ab^xKvh, evOi QvZvi gZv emiKvwi wekwe`vjqi msLvMZ mmviY NUjI DPwkvi YMZgvb KvwZchvq DcbxZ nqwb| wkvi gvb wbq GLbI ck iq MQ| wekwe`vjqi msLv ewׇZ wewfb miKvii h D`vM I AvMn iqQ, wkvi gvb ewׇZ Zgb gbvhvM ev D`vM bB| Ggb cևki Reve meyi Lvb ejb, DbZ `ki Av`j wekwe`vjq wkvi gvb DbxZKiYi j Awej^ AvwwWUkb KvDwj MVb KiZ ne| Avi G KvDw݇ji gvag wkvi gvb wbYq miKvi emiKvwi wekwe`vjqi iwUs Kie| cvkvcvwk wkv_xiv GB ZvwjKv `L fvjv wekwe`vjq hvPvBqi myhvM cve|


 
pag