g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

Kwmwm : gqi cv_x gwbi 21 `dv wbevPwb BkZnvi NvlYv

kixdv LvZzb wkDjx, Lyjbv : Lyjbv wmwU Kicvikb (Kwmwm) wbevPb weGbwc mgw_Z HKe bvMwiK dvivgi gqi cv_x gwbivgvb gwb 21 `dv wbevPwb BkZnvi NvlYv KiQb|

MZKvj eyaevi `ycyi bMixi GKwU AwfRvZ nvUj GK msev` mjbi gvag G BkZnvi NvlYv Kib wZwb|

Gmgq gwbivgvb gwb ejb, wbevwPZ nj Kwmwm GjvKvK mg, cwiQb, kvw I ^wi Avevmj wKb wmwU wnme Mo Zzje|

BkZnvi wZwb DjL KiQb, wbevwPZ nj RjveZv `~ixKiY, moK evwZi Dbqb, moK cwiQbZv, gkK wbabi Rb evemZ c`c, cvBcjvBbi gvag Mvm mshvMi mnvqZv, bZzb gvKU, Kicvikbi Avqi Drm mw, civgkK cl`, gv`K gy bMix, bvixi AwaKvi cwZv, bvMwiK ghv`v I mvb msiY mevcwi KwmwmK `ybxwZ I ^RbcxwZ gy GKwU Av`k mevg~jK cwZvb cwiYZ Kiv ne|

BkZnvi wZwb AviI DjL Kib, gqi nZ cvij bvMwiK kvmbi g~j welq bvMwiK`i BQvq wmwU Kicvikb cwiPvjbv Kieb| hLvb Revew`wnZv _vKe, mycq Lvevi cvwb wbimb IqvmvK w`Kwb`kbv `Iqv ne, wkwZ RbMvxi bMix ic LyjbvK cwiYZ Kiv ne, gZ wkvjK cybixweZ Kiv ne, fRvjgy we Lv` mieivni cwiek mw Ges meyR bMix wdwiq Avbv ne|

Gmgq wZwb `pZvi mv_ ejb, wbevwPZ nj Kwmwm GjvKv mcmviY Kiev| RbmsLv ewi mv_ mv_ bvMwiK mevi I gvb evovbvi cwiKbvI Avgvi iqQ| wbevwPZ nj nvws Uv ew Kiv ne bv, bZzb nvws cvw mnR ne|

wbevPwb BkZnvi cvV kl mvsevw`K`i wewfb cևki Reve `b gwbivgvb gwb|

msev` mjb gnvbMi weGbwci mfvcwZ msm` m`m bRij Bmjvg gz, weGbwc Pqvicvimbi Dc`v gjxi m`m mveK msm` m`m Gg byij Bmjvg, gnvbMi weGbwci mn-mfvcwZ mvnvivgvb gv˩Rv, gnvbMi gymwjg jxMi mfvcwZ I HKe bvMwiK dvivgi AvnvqK kL wmivRyj Bmjvg, Rjv weGbwci mvaviY mcv`K kwdKzj Avjg gbv, Rjv AvBbRxex mwgwZi mfvcwZ mi`vi BDbym, AvBbRxex mwgwZi mveK mfvcwZ Avyj gvjK, weRwci gnvbMi mfvcwZ jwZdzi ingvb jvey, jevi cvwUi bZv jvKgvb nvwKg, wccjm jxMi bZv AvdZve nvmb I gymwjg jxMi gnvbMi mvaviY mcv`K Avvi Rvnvb iKz DcwZ wQjb|

DjL, gv. gwbivgvb gwb gnvbMi weGbwci mvaviY mcv`K| 2008 mvji fvicv gqi| 1994 I 2002 mvji 29bs IqvWi KvDwji| GK mgq Rjv xov msvi mvaviY mcv`K| 71 mvji gnvb gywhy exi mbvbx| 2008 mvj wbKUZg gqi cv_x wnme wZwb 1 jvL 31 nvRvi 976 fvU cvb| mv`bv : ZviK


 
pag