g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

cwienb Puv`vi UvKv wbq weiva Lyb nb mwjg

nvwjg gvnv` : cwienb wbqY I Puv`vi UvKv wbq weiva jvjevM _vbv QvjxMi mveK mvsMVwbK mv`K nvmvbyj nK iZb Iid mwjgK Lyb Kiv nqQ ej Rvbvb wbnZi Nwbiv| Ze mwjg nZvi cQb Aviv Kvbv inm iqQ wKbv G welq gyL LyjQ bv cwievii m`miv| G nZvKvi NUbvq cywjk ivmj bvg 1 RbK AvUK KiQ| ZvK wRvmvev`i Rb wigv Avbv nqQ| ivmj cywjkK ejQ, AvwRgcyi XvKkix GjvKvi evm Uvwgbvji wbqY I Puv`vi jvL UvKvi fvMvfvwM wbq weiva mwjg Lyb nZ cvi|

MZ gjevi 11Uvi w`K jvjevM ingZ Djvn gWj DP we`vjqi mvgb mvmx`i avivjv Ai AvNvZ Lyb nb mveK QvjxM bZv mwjg|

cywjk ejQ, Lybi bc_ KviY RvbZ Zviv KvR KiQ| wbnZi cwievii jvKRb ejQb gwbii m weivai Ri mwjg Lyb nqQb| Mvq`v m~ Rvbvq, vbxq AvIqvgx jxM bZv wgRvbmn ek KqKRb Puv`vevR GjvKvq cwienbmn wewfb Puv`vevwR wbqY Ki _vK| wgRvbi m cKvk weiva wQj gwbii| mwjg Zvi ez wgRvbK Avkq `Iqvi weivaB GB Lybi NUbv NUZ cvi| jvjevMi AviK QvjxM bZv ivk` wkK`vi nZv gvgjviI Avmvwg GB gwbi ej Rvbvq vbxqiv|

m~ gZ, jvjevMi XvKkix gw`ii cvk 36 b^i evmv weK cwienb I mdwU cwienb bvg `ywU cwZvbi Mvwoi v| G v cwZw`b nvRvi nvRvi UvKvi Puv`vevwR wbqY Ki GKwU P| wgRvb I mwjg GKB `ji njI gwbi wQj Zv`i evBi| GK mgq mswk evmv wbqY KiZv gwbi| wK gZv e`j Zv Pj hvq wgRvbi nvZ| G wbq weivaB Lyb nb mwjg|

jvjevM _vbvi fvicv KgKZv byij gyvwKb Rvbvb, G NUbvq ivmj bvg GK hyeKK m`nfvRb wnme AvUK Kiv nqQ| G evcvi GKwU nZv gvgjv Kiv nqQ|

wbnZi x zjwkK RvbvZzj di`m wgbv Rvbvb, gwbi bvg vbxq GK mvmx mwZ Zvi ^vgxK dvb nZvi gwK w`q AvmwQj| MZ gjevi mKvj evmv _K ei nevi AvMI gwbii m Zvi weivai K_v ejwQjb| AbK w`b aiB gwbi ZvK gi dje ej Zvi ^vgx Avkv KiwQjb| Zv`i ga Kx wbq weiva wQj Zv wZwb ejZ cvibwb|

mwjgi Nwb ez bvCg I Avey nvmvb Rvbvb, mvgevi ivZ mwjgmn KqK ez Avv w`qQb| ivZ mwjg Zv`i Rvbvb, gwbi ZvK 47 Nvi mgq eua w`q nZvi gwK `q| jvjevM weRGg mvnv moKi 15/we b^ii evmvq fvov _vKZb| ivRbxwZi cvkvcvwk mwjg MYc~Z wefvM wVKv`vii eemv KiZb| mv`bv : Dmgvb


 
pag