g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

ZRMuvI GjvKvq fvbPvjK Lyb

gvmy` Avjg : ivRavbxi ZRMuvI GjvKvq Bw`m Avjx bvg GK fvbPvjK `yeˇ`i QywiKvNvZ Lyb nqQb| MZKvj eyaevi mKvj mvo 6Uvi w`K cvc_ GjvKvq G NUbv NU| cywjk wbnZi jvk Dvi Ki gqbvZ`i Rb XvKv gwWKj KjR nvmcvZvj gM cvwVqQ|

cywjk I nvmcvZvj m~ Rvbvq, MZKvj mKvj 6Uvi w`K KjvevMvb _K KvIivb evRvi hvIqvi c_ cvc_ GjvKvq AvZ KqKRb `ye Zvi cv I _yZwbZ Qywi w`q AvNvZ Ki| mLvb _K ZvK gyg~ly Aevq Dvi Ki XvKv gwWKj KjR nvmcvZvj wbj wPwKrmvaxb Aevq mKvj 8Uvi w`K Zvi gZz nq|

wbnZi fvB dqmvj Rvbvb, c~e kΓZvi Ri ai Avgvi fvBK nZv Kiv nqQ| wbnZi Mvgi evwo wKkviM Rjvq| G NUbvq ZRMuvI _vbvq GKwU gvgjv Kiv nqQ| mv`bv : Dmgvb


 
pag