g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

wcwmwe _K wbRK wUq wbjb RvKv

vUm W : cvwKvb wKU evWi (wcwmwe) mfvcwZi `vwqZ _K RvKv AvkivdK Bdvi Av`k w`qwQjb Bmjvgvev` DP Av`vjZ| Av`k gvb Ki evWi mKj Kvhg _K wbRK wUq wbqQb RvKv| BUvibU

gjevi DP Av`vjZi Av`k Abyhvqx, RvKvi bZZ wbavwiZ wcwmwei mvaviY evwlK mfv wMZ iLQ cwiPvjb evW| mfvjv wMZ ivLvi wmv wbqQ cwiPvjb evW| RvKv Avkivd ejb, Av`vjZi Av`k Abyhvqx Avwg GLb evWi KD bB| Avgv`i AvBb wekl GB gvgjv wbixY Kie Ges fwelZ Kx c`c bqv hvq Zv eje| 13 Ryb wbavwiZ bvwbi c~e ch evWi mKj `vq`vwqZ _K mi _vKv wbwZ KiQb RvKv| IB w`bB wbevwPZ bZzb cavbgxi bZZ bZzb miKvi kc_ wbeb| fwelZ Kgcv mK AvjvPbv KiZ BZga KivwPZ Gm RvKvi m K_vevZv ejQb wcwmwei AvBb Dc`v Zvdvyj wiRwf| AvBwmwm Abygvw`Z bZzb msweavb gb MZ 9 g wcwmwei wbevwPZ mfvcwZ wnme Pvi eQii Rb `vwqZ bb RvKv| wK wewfb A‡ji mnhvMx msMVbjv GB wbevPbi ^QZv wbq ck Zvj| mekl jvnvi, KivwP, wkqvjKvU, dqmvjvev`, gyjZvb, AvevUvev` I ivIqvjwcwi cwZwbwaiv wbwl nIqv RvKvi c`ZvMi `vweI ZzjQb|


 
pag