g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

wK-evW wkLQb mxZwkx cyZzj

wbR^ cwZe`K : KvRAvc Iqvb cwZhvwMZvi c_g Avmii miv `k bvg wjwLq msMxZvb cv ivLb mvwRqv myjZvbv cyZzj| mcwZ GB wkx Kvwiqvb GK cwZvb `yB eQi gqv`x wK-evW kLvi Rb Kvm KiQb|

mxZcwZfv A^lYg~jK wiqwjwU kv ԆKvRAvc Iqvb ZvgvKB LyuRQ evsjv`ki Gevii Avmii Dcvcbv kl Ki wK-evW kLvZ gbvhvM w`qQb cyZzj| wgicyi KwWGwe bvgK GK cwZvb wZwb wK-evW wkLQb| G welq cyZzj ejb, Avwg eZgvb mvn GKw`b Ki Kvm KiwQ| `yB eQi gqv`x GB Kvm 6 mwgvi kl ne| Avwg GKRb msMxZ wefvMi Qvx, ZvB BDWv (BDwbfvwmwU Ae WfjcgvU AjUvibwUf) _vKvKvjxbI wK-evW kLvi aviYv wQj| Avwg GLb AviI fvjv aviYv bevi RbB g~jZ wK-evW wkLwQ| DjL, MZ eQi jRvi wfkb _K cyZzj Gi ZZxq GKK Avjevg cyZzj Mvb evRvi Avm|

nwf gUvj auvPi 8wU Mvb wbq mvRvbv G AvjevgwUi ek wKQy Mvb kvZvwcqZv cvq| eZgvb wZwb GKwU wgW Avjevgi KvR e AvQb|


 
pag