g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

BBD eVK Zxe evKweZv

gyi Kv`i : GB wblavv hvZ bevqb Kiv bv nq, mRb BBD'i `yB cfvekvjx `k weUb Ges dv Rvi Pv Pvjvq| Abw`K myBWb Ges b`vijvm mn ek wKQy `k Gi weivwaZv Ki| wK kl ch A wblavv bevqb bv Kivi cB wmv nq| Ze GZ wmwiqvi cwmWU evkvi Avj Avmv`i wei wblavv envj ivLv nqQ| BDivcxq BDwbqbi Kvb m`m iv GLb BQ Kij wmwiqvi we`vnx`i A hvMvb w`Z cvie|

Ze GZ wmwiqvi cwmWU evkvi Avj Avmv`i wei wblavv envj ivLv nqQ| wewUk ciiv gx DBwjqvg nM ejQb, wblavv DV MjI GLwb Zviv we`vnx`i KvQ A cvVvQb bv|

wZwb ejb, wmwiqvq A cvVvbvi Kvb cwiKbv GB g~Z Avgv`i bB| Avgiv wmwiqvi Avmv` miKviK GKUv k BwZ w`Z PvB h Zv`i GKUv ivRbwZK cwqvq hy nZ ne| Avgiv Ab me ivi m wgj Ges AvRvwZK AvBb-Kvbyb gbB Kej A cvVvbvi wmv be|

BDivcxq BDwbqbi GB wmvK ^vMZ RvwbqQ wmwiqvi we`vnx Mvxjv| Zviv Avkv KiQ, Gi dj cwmWU Avmv`i evwnbxi wei jovBqi Rb GLb Zviv AviI AvaywbK Ges fvix Ak msMn KiZ cvie|


 
pag