g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

cavbgxi m gv`vixcyi Av.jxM bZv`i mfv AvR

wekl cwZwbwa : cavbgx kL nvwmbvi m AvR enwZevi mKvj 10Uvq MYfeb gv`vixcyi I 1 Ryb kwbevi GKB mgq dwi`cyi Rjv AvIqvgx jxMi ZYg~j bZv-Kgx`i gZwewbgq mfv AbywZ ne| AvIqvgx jxMi Dc-`i mv`K AvWfvKU gYvj Kvw `vmi mB Kiv GK msev` wew߇Z MZKvj GK_v Rvwbq ejv nq, mfvq AvIqvgx jxM Kvhwbevnx msm`i mKj KgKZv, m`m Ges gv`vixcyi I dwi`cyi Rjv AvIqvgx jxM Kvhwbevnx msm`i KgKZv I m`m, Dc`v cwil`, RvZxq KwgwUi m`m, `ji msm` m`m, Rjv cwil`i ckvmKmn `ji ZYg~j bZviv DcwZ _vKeb| AvIqvgx jxMi mvaviY mv`K mq` Avkivdzj Bmjvg mswk mevBK h_vmgq mfv `ywUZ DcwZ _vKvi Rb Abyiva RvwbqQb| mv`bv : AvjvDwb


 
pag