g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

MvRxcyi AvIqvgx jxMi we`vnx cv_x Rvnvxi Avjg

RR Avnv`, MvRxcyi _K : meii bZvKgxiv `ji wmv gb KvR Kieb ej Avkvev` e KiQb MvRxcyi wmwU Kicvikb (wRwmwm) wbevPb 14 `j mgw_Z gqi cv_x I Ux cimfvi mveK gqi AvWfvKU AvRgZ Djvn Lvb|

wZwb ejb, AvgvK 14 `ji c _K mg_b Rvbvbv nqQ| mg_b `Iqv nqwb K_vwU wg_vPvi| AvIqvgx jxMi we`vnx cv_x Rvnvxi Avjgi cvw_Zv NvlYvi msev` mjb 2 AvIqvgx jxM bZv I gqi cv_x`i mg_b `jxq kLjv f KiQ| Avwg Avkv Kwi, `ji meii bZvKgxiv `ji wmv gb KvR Kieb|

mvgevi mܨvq AvWfvKU AvRgZ Djvn Lvb mvsevw`K`i Gme K_v ejb| AvRgZ Djvn Lvb ejb, iveevi avbgwʇZ 14 `ji mg^qK I mveK ^ivgx gvnv` bvwmgi mfvcwZZ AbywZ mfvq 5 wmwU Kicvikb wbevPbi gqi cv_x`i AvbyvwbK mg_b Rvbvbv nq| IB mfvq MvRxcyi wmwU Kicvikb wbevPb AvgvK 14 `ji gqi cv_x wnme NvlYv Kiv nq| mvgevi mwwjZ bvMwiK KwgwUi evbvi wbevPb Kieb ej msev` mjb AvbyvwbK NvlYv w`qQb AvIqvgx jxMi we`vnx cv_x QvjxMi mveK mn-mfvcwZ I MvRxcyi m`i DcRjv cwil`i fvBm Pqvigvb Rvnvxi Avjg| IB msev` mjb AvIqvgx jxMi gbvbqb cZvkx Aviv 2 gqi cv_x Rvnvxi AvjgK mg_b KiQb|

Gi cwZwqvq AvRgZ Djvn Lvb ejb hme bZvKgx `jxq kLjv f Kieb Zv`i wei kLjv fi AwfhvM Avbv hvq| Ze Avwg Avkv Kwi, mevB `ji nq KvR Kieb| AvRgZ Djvn Lvb Aviv Rvbvb wmwU Kicvikbi wewfb IqvWi bZvKgxiv Avgvi evmvq Gm gqi c` AvgvK mg_b `Iqvq cavbgxK Awfb`b RvwbqQb| Gici RvZxq wekwe`vjq, MvRxcyi AvBbRxex mwgwZ, moK I Rbc_ wefvM, Pv`bv Pivv I c~evBj MYmshvM Kiv nqQ|

cmZ, wRwmwm wbevPb gZvmxb AvIqvgx jxMi 4 gbvbqb cZvkxi ga AvWfvKU AvRgZ Djvn LvbK mg_b w`qQ 14 `j| Aewk 3 gqi cv_xi ga MvRxcyi ci AvIqvgx jxMi mfvcwZ IqvwR Dwb wgqv I m`i DcRjv AvIqvgx jxMi mvaviY mv`K AvZvDjvn gj GKB `ji cv_x Rvnvxi AvjgK mvgevi mvsevw`K mjbi gvag mg_b Kib| dj `ji 2 Rb gqi cv_x cwZwZvq AeZxY njb| GQvov weivax `j weGbwci c _K 7 Rb, RvZxq cvwUi 1 Rb, wmwcwei 1 Rb I bvMwiK cwil`i 1 Rb gqi cv_x cwZwZv KiQb| mv`bv : Dmgvb


 
pag