g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

XvKv `wYi hyejxMi bZzb KwgwUi `vqv I wgjv` AvR

wbR^ cwZe`K : AvIqvgx hyejxM XvKv `wYi NvwlZ bZzb KwgwU AvR mKvj 10Uvq avbgwʇZ RvwZi RbK eezi cwZKwZZ dzj w`q kv Rvbve| Gici mvo `kUvq ebvbx Keivb knx``i Dχk kv Rvbve| weKvj (ev` AvQi) eez GwfwbD msMVbi K`xq Kvhvjq `vqv I wgjv` gvnwdj AbywZ ne| AvIqvgx hyejxMi XvKv `wYi mfvcwZ BmgvBj Payix mgvU mswk mevBK h_vmgq DcwZ _vKvi Rb Abyiva RvwbqQb| mv`bv : AvjvDwb


 
pag