g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

wjgbi A gvgjvq AwfhvM MVbi cieZx ZvwiL 30 Ryb

K Gg wQwK, SvjKvwV : ivei wjZ cv nvivbv SvjKvwVi KjRQv wjgb nvmbi wei ivei Kiv A gvgjvq AwfhvM MVbi ZvwiL Aviv GK`dv wcwQqQ| MZKvj eyaevi G gvgjvi AwfhvM MVbi wbavwiZ ZvwiL _vKjI wjgbi AvBbRxex mgq Pq Ave`b Kib| `ycyi Av`vjZ Zv gyi Ki AvMvgx 30 Ryb AwfhvM MVbi Rb cieZx ZvwiL avh KiQb|

wjgbi AvBbRxex Avvm wmK`vi RvwbqQb, wjgbK nZvPvi AwfhvM wjgbi gv nbvqviv eMg 6 ive m`mi wei GKwU gvgjv `vqi KiwQjb| AvMvgx 13 Ryb G gvgjvq SvjKvwV Rjv RR Av`vjZ wiwfI bvwbi avh ZvwiL iqQ| ZvB IBw`bi bvwbi ci A gvgjvi AwfhvM MVbi Rb bZzb ZvwiL avh KiZ wjgbi AvBbRxex mgq Pq Ave`b Kij SvjKvwV wekl UvBeyjvb wZxq Av`vjZi wePviK wKiY ksKi nvj`vi Zv gyi Kib| G mgq Av`vjZ wjgbi gv nbvqviv eMg I wjgb DcwZ wQjb|

DjL, 2011 mvji 23 gvP SvjKvwV Rjvi ivRvcyi DcRjvi mvZzwiqv Mvgi Zvdvj nvmbi Qj wjgb nvmb Kw_Z e`yKhy ivei wjZ cv nvivq| ive G NUbvq wjgbmn Aviv 7 Rbi wei A I miKvwi KvR evav `Iqvi AwfhvM c_K `ywU gvgjv `vqi Ki| cywjk IB gvgjv `ywUZ wjgbmn Avmvwg`i Awfhy Ki Av`vjZ Z` cwZe`b `vwLj Ki| m`bv : Dmgvb


 
pag