g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

gyM`vq PvRvi dvb weviY AvnZ wki gZz

gvmy` Avjg : ivRavbxi gyM`v GjvKvq PvRvi dvb weviY AwM` wk Avigvb (5) gviv MQ| MZKvj eyaevi `ycyi 12Uvq XvKv gwWKj KjR nvmcvZvj evb BDwbU wPwKrmvaxb Aevq Zvi gZz nq| G wbq IB NUbvq wZbRbi gZz nqQ| Gi AvM GKB NUbvq AwM` Avbvqvivgvb wkcb (35) Ges Zvi x dvwiqv Avvi g (22) wPwKrmvaxb Aevq gZzeiY Kib| G `yNUbvq wkcb I g-Gi GKgv mvb Avwbmyvgvb Ac~e GLbI XvKv gwWKj KjR nvmcvZvji evb BDwbU wPwKrmvaxb| Zvi kixii 80 kZvskB AwM` nqQ|

Rvbv hvq, MZ 23 g `ycyi 12Uvq gyM`v gvwbKbMi GjvKvq PvRvi dvb weviYi NUbvq Avbvqvivgvb wkcb, Zvi x dvwiqv Avvi g, Zv`i GKgv Qj Avwbmyvgvb Ac~e I Avxq Avigvb AwM` nq| mv`bv : AvjvDwb


 
pag