g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

ZvRixb gvwjK `jvqvii wei nZv gvgjv

Zvnwgbv Avvi wgZz : Avwjqvi wbwcyi cyo hvIqv ZvRixb MvgUmi gvwjK `jvqvi nvmbmn AvZbvgv 20-30 Rbi wei nZv gvgjv `vqi KiQb IB AwMKv wbnZ GK MvgUKgxi fvB| wbnZ MvgUKgxi bvg invbv eMg| Zvi evwo ivRevox Rjvi cvskv _vbvi Kmev gvRvBj Mvg| eyaevi invbv fvB Avyj gwZb XvKvi wPd RywWwkqvj gvwRU Av`vjZ G gvgjvwU `vqi Kib| bvwb kl wmwbqi RywWwkqvj gvwRU Zqeyj nvmvb Dj Avwjqv _vbvi fvicv KgKZvK Z`i wb`k w`qQb| gvgjvq ejv nq, 2011 mvji 10 g ZvRixb dvkb wdwbwms mKkb cvKvi c` hvM`vb Kib| `vwqZiZ Aevq 2012 mvji 24 bf^i mܨvq AvZbvgv `yZKvixiv Avb jvwMq `q| IB NUbvq 112 Rb cvkvK kwgK wbggfve wbnZ nb| Avb jvMvi ci wbnZ invbv dvb Rvbvq 4 Zjvi Kjvcwmej MU Zvjv `Iqv _vKvq m ei nZ cviQ bv|

gvgjvq Aviv ejv nq, ZvRixb MvgUi gvwjK `jvqvi c~e-cwiKwZfve Zvi wb`k AvZ Abvb Avmvwgiv Kjvcwmej MU Zvjv w`q ev`xi evbmn 112 Rb kwgKK nZv Ki|

DjL, IB NUbvi ci IB MvgUi ckvmwbK KgKZv `yjvj Dwb, vi BbPvR nvwg`yj Bmjvg Iid jvejy, wmwKDwiwU BbPvR Avwbm, myZvi `vg Nii BbPvR Avj-Avwgb I wmwKDwiwU ivbvK Mvi Kiv nq| Zv`i wigvI bIqv nq| mv`bv : Dmgvb


 
pag