g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

wek kvwivq evsjv`k AvRvwZKfve ckswmZ

`xcK Payix : cavbgx kL nvwmbv ejQb, evsjv`k wek kvw I wbivcv ivi cևPv AevnZ ivLZ ecwiKi| RvwZi wcZv eez kL gywReyi ingvb m~wPZ ciivbxwZ AbymiY Ki Avgiv wek kvw I wbivcv ivi cևPv AevnZ ivLZ `pcwZ| evsjv`k GKwU AMYx iv wnme AvR AvRvwZKfve ckswmZ nQ|

MZKvj eyaevi weKvj eez AvRvwZK mjb K` AvRvwZK RvwZmsN kvwix w`em Dcj wZwb GK_v ejb|

mbvevwnbx cavb Rbvij BKevj Kwig fuBqv Ges RvwZmsNi AvevwmK mg^qKvix Av_vi GiKbI Abyvb eZv Kib| evsjv`k BbwDU Ae wcm mvcvU Av Uwbs-Gi Kgvvi weMwWqvi Rbvij Avwbmyvgvb fuBqv Ges ciiv gYvjqi gnvcwiPvjK (RvwZmsN W) mvBq`v gybv Zvbwmg h_fve g~jce Dcvcb Kib|

cavbgx ejb, evsjv`k ezcZxg `kjvi m mymK eRvq ivLQ Ges wek kvw cwZvq RvwZmsNi Aaxb mwqfve AskMnY KiQ| wZwb ejb, miKvi weki wewfb msNvZgq A‡j Aviv kvwix cvVvevi Rb wbijm cևPv Pvwjq hvQ| Abyvbi iZ weki wewfb vb kvwiv wgkb `vwqZ cvjbKvj Av`vbKvix evsjv`wk kvwix`i wZi cwZ kv Rvwbq GK wgwbU bxieZv cvjb Kiv nq| evsjv`k mk evwnbx Ges evsjv`k cywjki m`miv Rxebi SzuwK mˡI wekevcx hywea AjjvZ kvw cwZvq Ae`vb iL AvmQ| wZwb ejb, Rxebi SzuwK wbqI gvZfwgi ghv`v ewׇZ Zviv KVvi cwikևgi gvag m me `ki RbMYi Avv I wekvm ARb KiQ| kL nvwmbv ejb, kvw iv Awfhvb Ges Abvb eRvwZK KgKv evsjv`ki AskMnY wek dvivg `ki fveg~wZ eoQ|

wek kvw cwZvq evsjv`k kvwix`i Ae`vbi K_v iY Ki cavbgx ejb, evsjv`k mevwaK kvwix ciYKvix `k nZ cvivq RvwZ MweZ| RvwZ wnme AvR Avgv`i Rb GKwU Avb`i w`b, Miei w`b| Kbbv wek kvw cwZvq evsjv`k GKwU AMYx iv wnme AvR AvRvwZKfve ckswmZ nQ| kL nvwmbv ejb, evsjv`ki kvwixiv KVvi cwikg, ckv`vwiZ, `Zv I kLjvi gvag wekevcx e hywea GjvKvq kvw cwZvq wekvj Ae`vb ivLQ|

cavbgx ejb, kvwiv wgkb Avgv`i mxq AskMnY GKw`K kvwi cwZ Avgv`i cwZk֓wZK mgybZ KiQ Ges Abw`K A_bwZKfve DbZ I mvgwiKfve kwkvjx `kjvi m Avgv`i KUbwZK mK Rvi`vi nqQ| cavbgx ejb, weki 116wU `k 92 nvRvi 541 Rb kvwixi ga 224 Rb gwnjv kvwixmn evsjv`ki 8 nvRvi 936 Rb kvwix iqQ| wZwb ejb, RvwZmsN Ges weki mKj kvwKvgx `k ZvM, wbv Ges `Zvi Rb evsjv`wk kvwix`i cksmv KiQ| Zviv wecyj cwigvY e`wkK gy`v ARbi gvag `ki A_bxwZZI iZc~Y Ae`vb ivLQb| wek kvw ivi cvkvcvwk Zviv `ki fZiI wewfb mgq RvwZ MVbg~jK KvR iZc~Y fwgKv cvjb KiQb| gnvb gywhy mk evwnbxi m`m`i Dj fwgKv iY Ki kL nvwmbv ejb, Avwg wekvm Kwi `kgvZKvi cևqvRb Avcbviv wbR`iK m`v wbqvwRZ ivLeb| kL nvwmbv ejb, AvMvgx w`bjvZ kvwivq AviI ewk Pvjws ne| G Pvj gvKvwejvq mvg_ ewi j miKvi ek wKQy Kgm~wP evevqb KiQ| miKvi mk evwnbxi Rb PZz_ cRi UvsK, 2 Bwb wewk nwjKvi, Gwcwm, kvivWmn AvaywbK mivg msMn KiQ Ges cwkY Rvi`vi Kiv nqQ| GZ evsjv`wk kvwix`i Avwekvm I mvg_ ew cve| wZwb AviI ejb, mevP ckv`vwiZ eRvq ivLZ wbR`iK mvewYKfve AvcWU ivLZ ne|

kL nvwmbv ejb, wek kvw ivi G gnvb cևPvq evsjv`ki gvbyl memgq Avcbv`i cvk _vKe| Avcbviv evsjv`kK wek GKwU kwkvjx kvw cwZvKvix `k wnme cwZv Kieb, wek evsjv`ki cZvKvK mgybZ ivLeb GUvB Avgv`i cZvkv|

gx, Dc`v, msm` m`m, wZb evwnbxi cavbMY, cywjki gnvcwi`kK (AvBwRwc), KUbxwZK Ges c` mvgwiK I emvgwiK KgKZviv G mgq DcwZ wQjb| ci RvwZmsN kvwiv wgkb evsjv`ki KgKvi Ici GKwU cvgvY wP c`kb Kiv nq|

Gi AvM cavbgx wbnZ 2 Ges AvnZ 5 evsjv`wk kvwixi cwievii m`m`i nvZ Zzj `b| mv`bv : bvRgyj mvC`


 
pag