g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

wRqvDi ingvbi gZzevwlKx AvR

ZviK mvjgvb : AvR 30 g| weGbwci cwZvZv knx` ivcwZ wRqvDi ingvbi 32Zg gZzevwlKx AvR| 1981 mvji GB w`b PMvg mvwKU nvDR ivwhvcbKvj wKQy wec_Mvgx mbvm`mi AvgY wZwb knx` nb| Gmgq Zvi eqm nqwQj gv 45 eQi| wRqvDi ingvbi mZZv, wbv, Mfxi `kcg, cwikgwcqZv, bZZi `pZv cfwZ Yvewj G`ki MYgvbyli n`qK k KiwQj| wZwb wQjb GKRb ckv`vi mwbK| gv 6 eQi iv cwiPvjbvi `vwqZ cqwQjb wRqvDi ingvb|

egvwK cwZfvi AwaKvix wRqvDi ingvb 1936 mvji 19 Rvbyqvwi eovi MveZjx _vbvi evMevwoZ gvZzjvjq RMnY Kib| Zvi wcZv gbmyi ingvb KjKvZvq GKRb Kwg wnme miKvwi PvKwiZ wbqvwRZ wQjb| kke I Kkvii GKwU mgq Mvg KvwUq wZwb wcZvi m KjKvZvq Ges `k wefvMi ci KivwP Pj hvb| wkvRxeb kl 1953 mvj cvwKvb wgwjUvwi GKvWwgZ Awdmvi KvWU wnme fwZ nb| 1955 mvj wZwb Kwgkb jvf Kib|

Lvj`v wRqvi evYx : kvnv`ZevwlKx Dcj GK evYxZ weGbwc Pqvicvimb eMg Lvj`v wRqv wRqvDi ingvbi wZi cwZ Mfxi kv Ges we`nx AvZvi gvMwdivZ Kvgbv Kib| wZwb RvZxq Rxebi Pjgvb msKU wbimb knx` wRqvi c`wkZ c_ I Av`kK aviY Kivi gvag mvgb GwMq hvevi `p AwKvi e Ki RvZxq ^v_, MYZ Ges RbMYi AwaKvi myivq BvZKwVb MYHK Mo Zvjvi Avnevb Rvbvb|

weGbwci Kgm~wP : `ji cwZvZvi kvnv`vr evwlKx Dcj wewfb Kgm~wP MnY KiQ weGbwc| G Dcj AvR enwZevi mKvj 10Uvq kievsjv bMi knx` wRqvi gvRvi weGbwc Pqvicvimb eMg Lvj`v wRqvi bZZ weGbwci RvZxq I K`xq bZe`mn mKj ii bZvKgxiv cyvN AcYi gvag kv Rvbveb|

gvRvi cvY Wim Gmvwmqkb Ae evsjv`k (Wve)-Gi D`vM ^Qvq i`vb Kgm~wP Ges Ijvgv `ji D`vM wgjv` I `vqv gvnwdj AbywZ ne| gvRvi cvY _K Lvj`v wRqv ivRavbxi wewfb vb Mixe I `y`i gvS Lvevi weZiY Kieb| GQvov knx` wRqvi kvnv`vr evwlKx Dcj bqvcb weGbwc K`xq Kvhvjqi mvgb Wvei D`vM mKvj _K webvg~j wPwKrmv mev c`vb Kiv ne| wPwKrmv mev Kgm~wPZI Lvj`v wRqv DcwZ _vKeb|

knx` ivcwZ wRqvDi ingvbi 32Zg kvnv`revwlKx Dcj Rjv I gnvbMixmn weGbwci mKj BDwbUi Kvhvjq AvR fvi 6Uvq `jxq cZvKv AabwgZKiY I Kvjv cZvKv Dvjb Ges wbR wbR GjvKvi myweav Abyhvqx AvjvPbv mfv, `vqv gvnwdj I ZeviK weZiY AbywZ ne|

weGbwc m~ Rvbvq, `ji cwZvZvi gZzevwlKx Dcj ivRavbxi gvU 24wU vb vbxq weGbwc I A msMVbi D`vM `wi``i gvS Lvevi weZiY Kgm~wP MnY Kiv nqQ| mKvj wRqvi gvRvi _K `ji Pqvicvimb Lvj`v wRqv c_g dvgMUi Lvgvi evwoZ `wi``i gvS Lvevi weZiY Kieb| Gici gvnv`cyi, avbgwi GKwU vb wZwb Lvevi weZiY cwi`kb Kieb| `ycyi ^Qvq i`vb I Lvevi weZiY `LZ wZwb hveb bqvcb weGbwci K`xq Kvhvjq| `jxq Pqvicvimbi K`xq Kvhvjq hvIqv Dcj MZKvj eyaevi weKvj _KB Pqvicvimbi wbw` K cwiQb Kiv nqQ| `ycyi Zvi `jxq Kvhvjq wKQyY Aevbi K_v iqQ|

Lvevi weZiY Kgm~wPi wbw` U Pov Kivi Rb MZKvj ivZ gnvbMi weGbwci m`m mwPe Avym mvjvg jkvb weGbwc Pqvicvimbi Kvhvjq hvb| mLvb Gme Ui ZvwjKv `Lvbvi ci Lvj`v wRqv Kvb Kvb U hveb Zv Pov Ki `b|


 
pag