g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

ZviK ingvbK BUvicvj wK Mvi KiZ cvie?

gvnv` Avjx evLvix : UiUv _K

AvcvZ`wZ hyivR ivRbwZK Avkqcv weGbwci wmwbqi fvBm Pqvigvb ZviK ingvbK evsjv`k miKvi wePvii gyLvgywL KiZ PvBQ, `ki MYgvag Zv-B ejQ|

cevm Rxebi 5 eQi GB c_g ZviK ingvb hyivR weGbwci kxlvbxq bZe`K wbq c~e jۇb MZ 22 g AvqvwRZ GK mfvq ZˡveavqK miKvii Aaxb AvMvgx msm` wbevPbi Rb AvIqvgx jxMi Ici Pvc w`Z cevmx`i Avnvb Rvbvb I cv mZz cK `ybxwZZ kL nvwmbvi cwievi hy ej AwfhvM Kib| mB cwZwqvq 23 g weKvj avbgwʇZ AvIqvgx jxM mfvcwZi Kvhvjq 14 `ji GK eVK _K ZviK ingvbK hyivR _K `k wdwiq Gb AvBbMZ eev wbZ miKvii cwZ `vwe Rvbvbv nq| 24 g ivRavbxi GK Abyvb AvBb cwZgx Kvgij Bmjvg ejb, AvBbi PvL ZviK ingvb divwi Avmvwg| GKRb divwi Avmvwg Gfve K_v ejZ cvi bv| Zvi wei Mvwi civqvbv iqQ| civqvbv evevqb KiZ hv hv `iKvi, Av`vjZ Zv-B Kie| wZwb ejb, Ԇm (ZviK) we`k em evsjv`ki ivRbxwZi wei wg_vPvi KiQ| ZviK ingvbi gZv divwi Avmvwg Ggb wg_vPvi KiZ cvi bv| ZvB Zvi wei AvBbvbyhvqx Mvwi civqvbv Rvwi Kiv ne| dj 26 g XvKvi 3 b^i wekl RR Av`vjZi fvicv wePviK gv. gvRvj nK BUvicvji gvag ZvK Mvi Ki `k wdwiq AvbZ Av`vjZi wb`k `b|

ZviK ingvbi welqwU cwivi nIqv cևqvRb| weGbwci vqx KwgwUi m`m evwivi iwdKzj Bmjvg wgqv wewewm evsjvK mvvrKvi ejQb, ZviK ingvbK Mvwi civqvbv Rvwii miKvi ivRbwZK Dχk `y`Ki gZv ^vaxb cwZvb Ges Av`vjZK eenvi KiQ| h Av`k AvR (iveevi) Av`vjZ w`qQ mB Av`k msv e fvlvqB AvBb cwZgx wZb w`b AvM ejwQjb h, ZviK ingvbK BUvicvji gvag Mvwi civqvbv Rvwi Kiv ne| ZvZ cgvY nq Av`vjZ miKvi viv cfvweZ| Acic, miKvii GRv evevqb `y`K KvR KiQ weivax `ji GB AwfhvM cm `y`Ki AvBbRxex gvkviid nvmb KvRj ejb, Avgiv Zv AvM wbwZ nev ZviK ingvb h envj ZweqZ AvQb Ges Zvi Aevb mK Zv AvgvK RvbZ ne| GwU GLb Ges ZLb Kvbv welq bq| welqwU njv Avgiv hLb wbwZ nqwQ ZLbB G evcvi eev MnY KiwQ| GLvb miKvi ev Ab Kvivi GRv evevqb Kivi Rb `y`K wKQy Kiwb|

ZvB ZviK ingvbi ivRbwZK Avkq Ges BUvicvji KgcYvjx eySZ hyivRi Awfevmb wbqK nvg Awdm BDK eWvi GRw ev ^iv gYvjq Ges BUvicvji IqemvBUi kiYvcb nZ nqQ| GZ iZc~Y wKQy Z_ Rvbv MQ|

nvg Awdm BDK eWvi GRwi IqemvBU ejv nqQ Acvikb MvBW bvUm (IwRGb) Avkqcv_xi `k mK mgK aviYv `q: Avkq, gvbweK wbivcv I Dchy `vwe weeZ| ZvZ Ave`bi wbwg cևZK `ki mvaviY, ivRbwZK Ges gvbevwaKvi wPwU iqQ| mB KviB GWnK wfwˇZ mwVK wPwU Zzj aivq KvwU cwjwm eyjwUbm cKvwkZ nq| mywbw`fve evsjv`k mwKZ 2013 mvji gvP cKvwkZ 5 ce wewk 19 cvi IwRGb-G cwiwPwZ, `k g~jvqb (Avm Ae cևUKkb, BUvibvj wijvKkb, KvwU MvBW KmwfD), Ave`bi cavb mg~n (g^vm Ae cwjwUKvj cvwUR, wfKwUgm Ae WvgwK fvqvj, wcRb Kwkbm), Dchy `vwe (gvBbm Kwgs Bb `qvi Ib ivBU, gwWKj wUUgU) Ges cZvcY| GLvb cwiwPwZ cei 1.2 avivq ejv nqQ AZvekKxq KvwU Ae AwiwRb ev wmIAvB weePbvq wbZ ne| GwU 180 cv m^wjZ GKwU Z_ `wjj| Z_vwc IwRGb-Gi wek` Zzj aivi cwieZ GwUi wKQy DjLhvM welqe GLvb Zzj aiv mgxwPb| mLvb 1.3 avivq iqQ c_Kfve cևZKi welqvewjZ Awfevmb bxwZgvjvi BwmGBPAvi 8 avivmn 276GwWB _K 276wWGBP weePbvq wbZ ne| `k g~jvqb 2.2.2 avivq iqQ mPivPi cywjk miKvi `jxq`i Z` wbwq I AKvhKi| wbivcv evwnbxi nvZ wbnZ`i welq miKvi AcviM| evcK miKvwi `ybxwZ I gvRbv AevnZ| cwZci Zzjbvq AvIqvgx jxM miKvii KgKZv`i gZvi Aceenvi welqK kvw mxwgZ| Aceenvi Z`i Dcvqvi _vKjI Gi cևqvM bB| 2.2.3 avivq iqQ cZvNvZ I wePvi eevi KviY K`vwPr ev`x cywjki wei AwfhvM Zvj| 2.2.6 avivq iqQ msweavb bksm I AgvbweK kvw wbwl KijI ive I cywjk Mvi I wRvmvev`Kvj kvixwiK I gvbwmK wbhvZb Ki _vK| fq, cnvi I BjKwUK kK-Gi Afz| 2.2.7 avivq iqQ wbivcv evwnbx wePviewnfZ nZvKv KiQ Ges 2011 mvj nvRZ gZz, g Ges AwfhvMnxb Mvi I ew`Zi Rb `vqx| 2.2.8 avivq iqQ miKvi wbivcv evwnbxi nvZ wbnZ`i cwimsLvb cKvk Kiwb| 2.2.9 avivq iqQ 2011 mvj wbivcv evwnbxi nvZ g I AcniY ew cqQ| 2.2.11 avivq iqQ AvBb wbic wePvii K_v ejjI wbevnx Av`kB wb Av`vjZ, wePvwiK wbqvM I wePvwiK wZc~iY Zˡveavb Ki _vK| 2007 mvj wbevnx wefvM _K wePvi eevK c_K Kiv njI Zv 2011 mvji cyivUvB AKvhKi _KQ| 2011 mvji 20 Avei mywcg KvUi nvBKvU wWwfkb AvIqvgx jxM bZZvaxb miKvii Aaxb AwZwi 10 Rb wePviK kc_ bb, wK mywcg KvU evi Avmvwmqkb Zv`i mRbmyjf ^vMZ Rvbvqwb| 2012 mvji wdWg Bb ` Iqv Z_vbymvi chvqwgK `ybxwZ gvgjvq wePvi eevi Dci ivRbwZK nc NUvbv nqQ| mvxK nqivwb Ges gvgjv LvwiRi ivRbwZK nc evsjv`k GK AcwZiva DrKv nq `uvwoqQ|

Abw`K, dvi wjIb AewZ BUvicvj m`i `߇ii KvR nQ 190wU `kwfwK GB AvRvwZK cywjk cviwiKfve GKwU wbivc` wek Mo Zvjvq wbqvwRZ| GKwesk kZvxi Aciva `gb GwUi nvB-UK mg eev UKwbKvj I Acvikbvj mnhvwMZv c`vb Ki _vK| Ze MZ 28 g BUvicvji gnvmwPe ivbv K bvej iwPZ BUvicvj gKm ` Iqv G mdvi cm kxlK wbe wjLQb, dvi dg kvwqs wbW di widg, ` wimU Km Ae DBwjqvg evWvi nvBjvBUm nvD BUvicvj cvUm ` ivBUm Ae BbwWwfRyqvjm Av BUm g^vi Um| A_vr, cybMVbi cwieZ mvwZK DBwjqvg evWvii gvgjvq BUvicvj ew wekli I m`m ivi AwaKviK myiv Ki PjQ| GZ m~Pbvq wjLQb, gvS gaB evcK cPviYv mg welq 190wU m`m ivi GKwU BUvicvji mvnvh Pvq, hv ivRbwZKfve weewPZ| GgbwU hLb nq, ZLb BUvicvji mgvjvPbvq AbK fvlKviB gZ IVb, Zviv Gi msvi Pvb| GQvov wbei klUvq wjLQb, BUvicvj bUIqvK Z`vaxb I MvihvM ewi Z_ Av`vb-c`vb Ki _vK| wK mB Z_ Kvbv ivK AvBbMZfve Zv cwZcvjb eva Ki bv| hw` Kvbv `k mB Z_ MnY AwbQyK nq, Zviv mUv Zv`i AvBbcևqvMKvix msvK Dcvi wb`k `q| Zgwbfve K Kx wfwˇZ mnhvwMZv RvMve, Zv BUvicvji AvBb wbaviY Ki| BUvicvj KLbvB Kvbv `kK KvDK Mvi eva Ki bv| hvi hvi RvZxq AvBb BUvicvji AvBbi DciB weewPZ| Kvbv m`m iv mieivnKZ Z_ weePbvq wbZ bv PvBj Gi evLv c`vb KiZ cvi| wek bq Ggb ivi Z_i cwicwZ Zvi RvZxq AvBb Abygvw`Z mKj wbivcv eyn m MoZ cvi| wK hme iv BUvicvji Pvbj eenvi Ki, Zviv GwUi msweavb gb Pjvi cvkvcvwk cv ewMZ Z_vewj Abi Rb Dy ivLZ cvi|

B-gBj :
[email protected]

 
pag