g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

evsjv`ki HwZn ivLZ ne

--------RR wgjvi

W wicvU : we`ki evRvi evsjv`ki cvkvK wki HwZn ai ivLZ GK AbK `vlvivc bv Ki mevB wgj GKm KvR KiZ ne| G Avnevb RvwbqQb KsMmgvb RR wgjvi ejb, G `ki cvkvK wki Pjgvb msKU KvwUq DVZ G D`vMi Kvbv weK bB| evsjvwbDR

MZKvj eyavevi cvkvK wki meenr msv wewRGgBG KZci m AvgwiKvi Pvi m`mi GK cwZwbwa `ji eVKi ci Gme K_v Rvbvb RR wgjvi|

eVK wewRGgBG _K mfvcwZ gv. AvZxKzj Bmjvgi bZZ Ab bZvivI DcwZ wQjb| RR wgjvi ejb, G msKUgq gyn~Z mevB wgj GKhvM KvR KiZ ne| G AvgwiKvi c _K cևqvRbxq me aibi mnhvwMZv Kivi Avkvm `b wZwb|

eVK m~ Rvbv hvq, wRGmwc myweav ejer ivLvi welq eVK K_v nqQ| GQvov eZgvb cvcU wbqI AvgwiKvi cwZwbwa `jwU wewRGgBG cwZwbwa `ji m AvjvPbv Kib|

G AvjvPbvq AvgwiKv GLbv evsjv`ki cvkvK wki BwZevPK gbvfve cKvk KiQb cwZwbwaiv| Ze kwgK wbivcvi welqwU iZi m weePbv Kivi welq wewRGgBGK civgk w`qQb gvwKb cwZwbwa `j|

eVKi welq wewRGgBG mn-mfvcwZ knx`yjvn AvRxg evsjvwbDRK ejb, `ki cvkvK wk NU hvIqv wewfb NUbv wbq AvgwiKv cwZwbwa `ji m ek djcmy GKwU eVK nqQ| Avkv KiwQ hyiv evsjv`ki cvkvK eemvq AvMi gZvB mnhvwMZv Kie| mv`bv : ZviK


 
pag