g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

cigvYy cևKkjx`i `Zv evovZ cavbgxi Avnvb

`xcK Payix : cigvYy we`yr cwiPvjbvi mgZv ZwiZ `Zv evovZ Zrci nZ cևKkjxmn mswk`i cwZ Avnvb RvwbqQb cavbgx kL nvwmbv|

`ki Av_-mvgvwRK Dbqb cvigvYweK kwi iZ kxlK AvRvwZK GK mwgbvii Dvabx Abyvb ee wZwb G Avnvb Rvbvb|

wevb I chyw gYvjq Ges ivwkqvi ivxq gvwjKvbvaxb cigvYy Rvjvwb msv ivmvZvg h_fve `yw`bevcx wbDwKqvi cvIqvi : G Pv Ae mvKmmdzj BKvbvwgK G mvwmI-cwjwUKvj WfjcgU kxlK G mjbi AvqvRb Ki| ivRavbxi GKwU nvUj G mwgbvi AbywZ nq|

evsjv`ki wekl`i Dχk kL nvwmbv ejb, cwZwU B Avgv`i `wk mvg_ ARb KiZ ne| GUv AZ Acwinvh| Avcbv`iB GKw`b iccyi cvigvYweK we`yrK`i `vwqZ wbZ ne| Avcbv`i mB mvg_ ARb KiZ ne| GRb GLb _KB c֯wZ wbZ ne| kL nvwmbv ejb, AvRvwZK vb Abykxjbi cvkvcvwk evsjv`k wek cigvYy Rvjvwb msv (AvBGBG)-Gi wbivcv gvb I mswk Abvb wewaweavb gvbZ AxKvive| wZwb ejb, GKwU cigvYy we`yr Kgm~wPi hvvq Avgv`i miKvi AvRvwZK fvjv Abykxjbi cvkvcvwk AvGBGi wbivcv gvb I mswk Abvb wewaweavbi wfwˇZ GKwU h_v_ cvigvYweK AeKvVvgv Mo Zvjvi welq AMvwaKvi c`vb KiQ|

cavbgx ejb, cvebvi iccyi cvigvYweK we`yr Drcv`b K` mdj nj `ki `wYv‡jI GKB aibi AviKwU we`yrK` wbgvY Kiv ne| eei iZB ivwkqvK evsjv`ki AKwg eziv wnmve AvLvwqZ Kib cavbgx| gywhyi mgq ZrKvjxb mvwfqZ BDwbqbi miKvi I RbMY Avgv`i mg_b I mvnm RywMqQ| AZ `ytmgq Zv`i cvk cqwQ| gvBb I Wze RvnvR AcmviY Ki PMvg I gsjv e`iK mPj, AvMi we`yrK`ָjv Pvjy Ges wewfb mZz I AeKvVvgv msvimn ^vaxbZvi ci hywea evsjv`k cybMVbi KvRI ivwkqvi mnhvwMZvi K_v DjL Kib kL nvwmbv|

cavbgx AviI DjL Kib MZ RvbyqvwiZ gvq ivwkqvi cwmWU fvw`wgi cywZbi m Zvi wcxq AvjvPbvi mgq wZwb evsjv`kK mePq wbivc` I AvaywbK Pzwj `Iqvi Rb ZvK Abyiva KiQb Ges ik cwmWU G evcvi Avk KiQb| kL nvwmbv ejb, cvigvYy we`yr Drcv`bi cigvYy eR G U dzqj eevcbvq ` Rbkw Zwi I hKvbv `yNUbvi Riwi c֯wZ AZvekK| wZwb ejb, G cigvYy we`yrK`i cwiPvjbv I iYveYi Rb vbxq Rbkw Mo ZzjZ ivwkqv Avgv`i KvwiMwi mnvqZv `e| ZvQvov ivwkqv m `k wbivc` cvigvYy Pzwji U dzqj wdwiq bIqvi I mZ nqQ| XvKvq ԆivmvUg-Gi Z_K` cwZvi K_v DjL Ki cavbgx ejb, GUv evsjv`ki RbMYK cvigvYweK we`yrK`i wewfb w`K mK Rvbvi myhvM Zwi Kie| wZwb ejb, Avwg AvkvKwi ԆivmvUg wkMwMiB G K`i KvR i KiZ cvie|

we`yrK `ki Av_-mvgvwRK Dbqbi iZc~Y Dcv`vb DjL Ki kL nvwmbv ejb, 2009 mvji RvbyqvwiZ `vwqZ MnYi ci _K miKvi we`yr Drcv`b ewi Ici iZ w`qQ| wZwb ejb, G mgq `ki we`yr Drcv`b gZv 8 nvRvi 537 gMvIqvU DbxZ nqQ| G mgq 55wU bZzb we`yrK` vcb Kiv nqQ Ges Gjvi gvU we`yr Drcv`b gZv 3 nvRvi 870 gMvIqvU ew cqQ|

cavbgx ejb, 32wU we`yrK` wbgvYvaxb iqQ Ges Gjv _K wMևW AviI 6 nvRvi 344 gMvIqvU we`yr hvM ne| GQvovI AviI 21wU we`yrK` wbgvYi Rb wkMwMiB `ic Avnevb Kiv ne|

cvebvi iccyi GK nvRvi gMvIqvU gZvi `yB Pzwjwewk GKwU cigvYy we`yr Drcv`bK` wbgvY ivwkqvi m Pzw KiQ miKvi| G welq cavbgx ejb, cigvYy we`yr Drcv`b ivwkqvi DbZ chyw, evcK AwfZv I `Zv iqQ| mB chyw I `ZvK KvR jvwMq Avgiv wbivc` we`yr Drcv`bi D`vM wbqwQ| G wbivc` cvigvYweK AeKvVvgv wbgvYi Ici mevP iZ `Iqv nQ ejI Rvbvb kL nvwmbv| wZwb ejb, Avgiv cvigvYweK we`yr Drcv`bi AvRvwZK cigvYy kw msvi wbivcv-gvb I Abvb AvRvwZK evaevaKZv AbymiY cwZk֓wZe| kL nvwmbv ejb, evsjv`k cigvYy kw wbqY AvBb 2012 cYqb Ki cvigvYweK we`yrK` wbgvYi wbivcvi welqwU AvBwb evaevaKZvi ga Avbv nqQ| G AvBbi AvIZvq GKwU ^vaxb cigvYy kw wbqY KZc MVb Kiv nqQ| cwZvbwU ivmvUg I AvRvwZK cigvYy kw msvi m Nwb hvMvhvM ivLQ| wbivcvi Avgiv Kvbv Avcvm Kiev bv|

ivwkqv cvigvYweK Pzwji Rvjvwb eR diZ be, ejb kL nvwmbv| cvigvYweK we`yrK`i wewfb welq RbmPZbZv mwi j ivmvUg XvKvq h wbDwKqvi Bvw Bbdigkb mUvi vcbi KvR i KiQ Zv wkMwMiB Kvhg i Kie ej Avkv cKvk Kib cavbgx|

cavbgx ejb, Zvi miKvi `ki cwZwU Mvg we`yr cuQ w`Z Pvq| GRb ga I `xNgqvw` cwiKbv bIqv nqQ| `ki 60 kZvsk gvbyl we`yr myweavi AvIZvq GmQ| Gi Ask wnmveB cvigvYweK we`yr Drcv`bi j wbaviY Kiv nqQ| mjbi mvdj Kvgbv Ki cavbgx Avkvev` e Kib| Gi djvdj cvigvYweK Kgm~wPi evevqb LyeB mnvqK ne| hvZ evsj`ki RbMY cvigvYweK kwi kvwc~Y eenvi _K jvfevb ne|

wevb I chyw cwZgx Bqvdm Imgvbi mfvcwZZ Abyvb evsjv`ki c _K Ab`i ga wevb I chyw gYvjqi mwPe gv. iwdKzj Bmjvg Ges ivwkqvi c _K evsjv`k m`ki iv`~Z AvjKRvvi G wbKvjvqf ee `b| abev` vcb Kib evsjv`k cigvYy kw Kwgkbi Pqvigvb Avey mvqx` gvnv` wdivR| mv`bv : AvjvDwb


 
pag