g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

Rvwgb gyw cjb eveybMix

gZzi Re Qovbvi Pv, wPwKrmKiv ejQb kvgy

BmgvCj mvBb Bgy I Zvnwgbv Avvi wgZz : ndvRZ Bmjvgi gnvmwPe gvIjvbv gvnv` Rybvq` eveybMix gwZwSj _vbvq Kiv c_K wZbwU gvgjvq Rvwgb cqQb| MZKvj eyaevi bvwb kl XvKvi gnvbMi nvwKg kvnwiqvi gvngy` Av`bvb eveybMixK Rvwgb `b| eviWg nvmcvZvj wPwKrmvaxb eveybMix Amy njI kvgy ej wPwKrmKiv RvwbqQb| wZwb wKWwb ivM Avv| MZKvj weKvj ZvK WvqvjvBwmm `Iqv nqQ ej eviWg nvmcvZvj m~ wbwZ KiQ|

Av`vjZ my Rvbvq, ndvRZ Bmjvgi gnvmwPe eveybMixi wei nZvmn 3wU gvgjvq Rvwgb gyi KiQ wmGgGg Av`vjZ| MZKvj eyaevi XvKv gnvbMi gvwRU kvnwiqvi gvngy` Av`bvb Zvi Rvwgb gyi Kib| Rvwgb nIqv 3wU gvgjvi ga GKwU nZvgvgjv| IB nZvgvgjvq wZwb Av`vjZ ^xKvivwg~jK Revbew` KiQb| ^xKvivwZ wZwb weGbwcmn 18 `jxq RvU XvKv Aeiva Kgm~wPi A_i RvMvb`vZv ej DjL Kib| GQvov XvKv Aeiva Kgm~wPZ mwnsmZvq Dvwb`vZv wnme ekwKQy weGbwc bZvi bvgI ^xKvivwZ ejb| eveybMix KvivMvi cvq cPb ai iZ Amy nq covq MZ 25 g ZvK eviWg nvmcvZvj fwZ Kiv nq| gjevi Zvi cvq Acvikbi ci Aevi AebwZ nj AvBwmBDZ ivLv nq|

Rvbv MQ, eveybMixi Aevi AebwZ nIqvq miKvi ZvK Rvwgb `Iqvi wmv bq| m Abyhvqx eyaevi miKvii c _K eveybMixi Avxq-^RbK Av`vjZ Rvwgbi Ave`b KiZ ejv nq| MZKvj weGbwc `jxq AvBbRxex AvWfvKU mvbvDjvn wgqv ejv 1Uvq Rvwgbi Ave`b Kib| ejv 2Uvq Rvwgb Ave`bi Ici ejZ Mj bvwb QvovB Rvwgbi Ave`b gyi Ki Av`vjZ|

DjL, MZ 5 g ndvRZ Bmjvgi XvKv Aeiva Kgm~wPZ mwnsmZvi NUbvq gwZwSj _vbvi 3wU gvgjvq eveybMixi MZ 16 g ch 31 w`bi wigv gyi Ki Av`vjZ| gvgjvjvi ga gwZwSj _vbvi 13(5)13 b^i nZvgvgjvq `y`dvq 13 w`bi wigv kl MZ 21 g ^xKvivw Ki Av`vjZ|

IB gvgjvq AwfhvM, MZ 5 g ndvRZ Bmjvgi WvK Avn~Z XvKv Aeiva Kgm~wPZ mviv`k _K AvMZ bZvKgx`i m RvgvqvZ-wkweii K`xq bZvivmn 30-40 nvRvi bZvKgx hy nq ejv mvo 9Uvq gwZwSj, BdvK gvo, dwKivcyj, `wbK evsjvi gvo, cb gvo, evqZzj gvKviig gmwR`i mvgb jvwV, jvnvi iW, AMqv, BU, evgv BZvw` wbq Aevq wbq `vKvb-cvU, Mvwo, Awdm AwMmshvM Ki Zviv vmi mw Ki| Zviv evievi cywjki evav Dcv Kivq 5 g w`evMZ ivZ 2.30Uvi mgq Zv`i IB vb nZ DQ`i Rb cywjk, ive I wewRwe h_ Awfhvb cwiPvjbv Ki| AwfhvbKvj AvmvwgMY cywjk, ive I wewRwei Ici AvMqv wbq AvgY Pvjvq Ges evgvi weviY NUbvq| ndvRZ Bmjvgi gnvmwPe RybvB` eveybMix IB NUbvi bZZ wQjb|

Rvwgb bvwbZ eveybMixi AvBbRxex mvbvDjvn wgqv Av`vjZK ejb, Bmjvg I gnvbex (m.)K KUw Kivi cwZev` kvwc~Y Kgm~wP cvjbi mgq cywjk webv DmKvwbZ cvwLi gZv wj Ki gvbyl Lyb Ki| G NUbvq kZ kZ gvbyl AvnZ nq| eveybMixK wigv wbq wbhvZb Kiv nq| eZgvb wZwb eviWg nvmcvZvj gZzi m cvv joQb| G Aevq wPwKrmv myweavi Rb Zvi Rvwgb nIqv cևqvRb| bvwb kl wZbwU gvgjvq eveybMixi Rvwgb gyi Kib Av`vjZ|

eviWg nvmcvZvj m~ Rvbvq, gvIjvbv Rybvq` eveybMix WvqvewUmmn bvbv ivM fzMQb| DbZ wPwKrmvi Rb Pvi w`b AvM ZvK nvmcvZvj fwZ Kiv nq| gjevi Zvi cvq GKwU Acvikb nqQ| wZwb eZgvb AvBwmBDZ AvQb| wZwb eZgvb gwWwmb wekl AavcK Wv. Igi dviKi Aaxb wPwKrmvaxb iqQb|

Gw`K eveybMix gviv MQb Ggb Re Qovbv nqQ Pviw`K| gjevi mܨv _K G Lei MYgvag Kgx`i gvS I wewfb Pvqi `vKvbI mie wQj| AbK cwKv Awdm dvb Ki RvbZ PqQb Zvi kvixwiK Aev| Ggb Lei Qwoq coQ `ki evBiI| AvgwiKv, mw` Aviemn wewfb `k _K gyVvdvb AbK RvbZ PqQb evey bMixi Lei|

DjL, MZ 5 g ndvRZ Bmjvg XvKv Aeiva Kgm~wP kl mgveki bvg gwZwSj Aevb bq msMVbi bZvKgxiv| Zv`i Pj hvIqvi Rb AvBbkLjv evwnbxi m`miv Abyiva RvbvjI Zviv hvbwb| GQvov IBw`b `yycyi _K ivRavbxi wewfb GjvKvq evcK mwnsmZv Pvjvq G msMVbi bZvKgxiv| Ze Zv`i G mwnsmZvq RvgvqvZ-wkweii KvWviivI wQj| G NUbvi ciw`b 6 g jvjevM _K eveybMixK Mvi Ki cywjk|

Abw`K ndvRZ Bmjvg XvKv gnvbMii bZviv ndvRZ Bmjvgi gnvmwPe Rybvq` eveybMixi my^v I `Z AvivM Kvgbv Ki `kevmxK `vqv Kivi Avnevb RvwbqQb| MZKvj GK weewZZ wZwb ejb, eZgvb miKvi mycwiKwZfve Rybvq` eveybMixK Mvi Ki w`bi ci w`b wigv kvixwiK I gvbwmK wbhvZb Pvwjq AvR ZvK gZzi gyLvgywL `uvo Kwiq w`qQ| Zvi Rxeb GLb msKUvcb| ZvK hLb Mvi Kiv nqwQj ^vfvweKfve Pjvdiv KiZ cvijI ZLbI wZwb DP iPvc I WvqvewUKi ivMx wQjb| Mvii ci Zvi wPwKrmvi Ave`b Kiv nqwQj wK `vbe miKvi jvL jvL Avjgi Dv`, G eqve eveybMixi wPwKrmvi Kvbv eev bv Ki wigv wbq Zvi Ici kvixwiK I gvbwmK wbhvZb PvwjqQ| ^xKvivwg~jK Revbew` Av`vqi bvg Zvi Rxeb wbq Ljv KiQ| axi axi ZvK gZzi w`K Vj w`qQ| AvR hLb Zvi Rxeb wbq mskq `Lv w`qQ, ZLb AvBbRxex`i Ici Pvc cևqvM Kivi ci Rvwgb wbZ eva Kiv nqQ| hLvb bv PvBZB 22 w`b wigv bIqv nq| mLvb ^cևYvw`Z nq G Rvwgbi AvqvRb miKvii `vq GovZ mvnvh Kie bv| Zvi wKQz nj Gi cyiv `vq-`vwqZ miKviKB wbZ ne| G aibi Avjg`i Rxeb wbq nvwjLjvi ci RbMY Avi Ni em _vKe bv| mv`bv : AvjvDwb


 
pag