g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

`y`K KKUj nvgjv

bvkivZ Avwkqvbv Payix : `ybxwZ `gb Kwgkb (`y`K) Kvhvjqi fZi I evBi KKUj weviY NwUqQ `yeiv| MZKvj ejv mvo 11Uvq `y`K Kvhvjq j Ki 5-6wU KKUj wbc Ki| `ywU KKUj `y`K Kvhvjq cvY wevwiZ nq| evwKjv wevwiZ nq Kvhvjqi mvgb| G mgq `y`Ki fZi AvZ I KgKZv`i ga fqfxwZ Qwoq co| G NUbvi ci `y`K wbivcv Rvi`vi Ges igbv _vbvq GKwU mvaviY Wvqwi Kiv nqQ ne ej Rvbvb `y`K Pqvigvb Mvjvg ingvb|

m~ Rvbvq, 18 `jxq RvUi WvK weGbwci wmwbqi fvBm Pqvigvb ZviK ingvbi wei `y`Ki Mvwi civqvbvi cwZev` MZKvj ivRavbxmn mviv`k mKvj-mܨv niZvj cvwjZ nq| niZvj wewfb vb KKUj weviYi NUbv NU| niZvj mg_Kiv mKvj _KB ivRavbx Ryo KKUj weviYi gvag AvZ Qovbvi Pv KiQ| GiB Ask wnme mbevwMPvi `ybxwZ `gb Kwgkb Kvhvjq cvY ci ci KqKwU KKUji weviY NUvq| Gmgq KKUji k cyiv GjvKvq AvZ Qwoq co| Gi ci ciB `y`K Kvhvjq I Zvi Avkcvki GjvKvq wecyjmsLK cywjk gvZvqb Kiv nq|

m~ Rvbvq, G KKUj nvgjvi cQb ZviK ingvbi wei Mvwi civqvbv Rvwii welqwU GKwU KviY nZ cvi| KD msz nq Zv KiZ cvi| `y`K Kvhvjqi fZi KKUj weviYi mZZv ^xKvi KiQb `y`K Pqvigvb Mvjvg ingvb| wZwb ejb, `y`Ki fZi `ywU evgv djv nq| GZ weKU k nq| Avi GZ Ki AvZ Qwoq co| wZwb Aviv ejb, hvivB G NUbv NwUqQ Avkv KiwQ AvBbkLjv evwnbx Zv`i Mvi KiZ cvieb| KvRwU Kviv KiQ GUv Avgiv ejZ cviwQ bv| cywjkI KvDK Mvi KiZ cviwb| GK cևki Reve wZwb ejb `y`Ki wbivcv GLb hUzKz AvQ, Zv chv wK bv GUv ejZ cvie bv| Ze GUv wbfi KiQ miKvii Ici| `y`Ki Kvhvjqi wbivcv evovbvi cևqvRb nj miKvi Zv evove|

`y`Ki Pqvigvb Mvjvg ingvb Aviv ejb, KD msz nq hw` G NUbv NwUq _vKb Ze Avgvi gb nq `y`Ki Ici msz nq Kvbv jvf bB| msz nq _vKj AvBwbfve Zv gvKvwejv Kieb| ZviK ingvbi wei `y`K AvBbi ga _KB BUvicvji gvag Mvwi civqvbv Rvwi KwiqQb| GLvb Avgiv AvBbi evBi wKQyB Kwiwb| GLb G Mvwi civqvbvi wei KD hw` gb Kib wVK nqwb Zvnj Zviv AvBwbfve gvKvwejv Kieb| Avgv`iK fq `wLq Kvbv jvf bB| `y`K Zvi wbR^ MwZZ PjQ| Gwbq AbKB mgvjvPbv Kib GUv wVK bq| ZvB eje AvBb wbRi nvZ Kviv bIqv DwPZ bq| mv`bv : bvRgyj mvC`


 
pag